You are here

SOSYOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDET ALGISI

Share
THE DOMESTIC VIOLENCE PERCEPTION OF SOCIOLOGY STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
51
Page Number-Last: 
64

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Gelir ve eğitim düzeyi ne olursa olsun, farklı toplumlarda, farklı kültürlerde yaşayan birçok bireyin ortak sorunu olan aile içi şiddet, ülkemizin en önemli toplumsal sorunlarından biri haline gelmiştir. Aile içi şiddeti toplumsal yaşamın dinamikleri çerçevesinde eleştirel bir bakışla ele alarak açıklayan ve yorumlayan sosyolojik bir yaklaşımın sorunun çözümüne katkı sağlayacağı açıktır. Eğitimleri neticesinde toplumsal sorunların tespitine ve çözümüne yönelik bilimsel bir bakış açısı edinmeleri beklenen sosyoloji öğrencilerinin aile içi şiddet konusundaki algı ve düşünceleri oldukça önemlidir. Bu araştırmada, sosyoloji öğrenimini sürdüren gençlerin aile içi şiddete yönelik algılarının, tutumlarının ve düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yönteminin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formlarından yararlanılan araştırmaya, 10 erkek ve 10 kız olmak üzere toplam 20 öğrenci katılmıştır.
Abstract (2. Language): 
Whatever the level of income and education, domestic violence, which is a common problem of many individuals living in different societies and cultures, has become one of the most important social problems of our country. It is clear that a sociological approach that explains and interprets domestic violence by taking a critical look at the dynamics of social life will contribute to the solution of the problem. Sociolgy students’, who are expected to acquire a scientific perspective on the identification and resolution of social problems as a result of their education, perceptions and thoughts on domestic violence are very important. In this research it was aimed to determine the perceptions, attitudes and thoughts of the young people, who continue the sociology education, towards domestic violence. The study group of the research using the case study method from the qualitative research designs was the senior sudents of the Sociology Department of Adıyaman University. A total of 20 students, 10 males and 10 females, participated in the survey, which utilized semi-structured interview forms as a data collection tool.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.113

REFERENCES

References: 

Astin, M. C., Lawrence, K. J. & Foy, D. W. (1993). Posttraumatic stress disorder among battered women: Risk and resiliency factors. Violence and Victims, 8 (1), 17-28.
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu (1995). Aile içi şiddetin sebep ve sonuçları. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı.
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu (1998). Aile içinde ve toplumsal alanda şiddet. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı.
Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (2008). Aile içi şiddetle mücadele el kitabı. Ankara: Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Eisikovits, Z., Winstok, Z. & Fishman, G. (2004). The first ısraeli national survey on domestic violence. Violence Against Women, 10 (7), 729-748.
Fonagy, P. (1999). Male perpetrators of violence against women: An attachment theory perspective. Journal of Applied Psychoanalytic Studies, 1, 7-27.
Goodyear-Smith, F. A. & Laidlaw, T. M. (1999). Aggressive acts and assaults in intimate relationships: Towards and understanding of the literature. Behavioral Sciences and the Law, 17 (3), 285-304.
Güler, N., Tel, H. ve Özkan Tuncay F. (2005). Kadının aile içinde yaşanan şiddete bakışı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 27 (2), 51-56.
Güneri, F. Y. (1996). Aile içinde kadına yöneltilen şiddet. Evdeki terör: Kadına yönelik şiddet içinde (s.87-92). İstanbul: Mor Çatı Yayınları.
Hıdıroğlu, S. vd. (2206). Kadın ve çocuklara karşı fiziksel şiddeti etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi: İstanbul’da sağlık ocağı tabanlı bir çalışma. Yeni Sempozyum Dergisi, 44, 196-202.
İlhan, U. (1992). Kadın Evi (Bakırköy Kadın Sığınağının Öyküsü). İstanbul: Cep Yayınları.
DİYALEKTOLOG
ULUSAL SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Mahmut GÜRSOY
YAZ SUMMER 2017-SAYI NUMBER 15-SAYFA PAGE 51-64 Bekir KOCADAŞ
64
Karınca, E. (2011). Sorularla kadına yönelik aile içi şiddet. Ankara: Ankara Barosu Yayınları.
Kocacık, F. (2001). Şiddet olgusu üzerine. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2 (1), 1-7.
Kurçer, M. A., Güneş, G. ve Genç, M. (1999). Malatya’da sosyo ekonomik düzeyleri farklı İki ayrı bölgede evli kadınlara yönelik aile içi şiddet ve etkileyen faktörler. Sağlık ve Toplum, 9 (3), 34-37.
Malik, N. M. & Lindahl, K. M. (1998). Aggression and dominance: The roles of Power and culture in domestic violence. Clinical Psychology: Science and Practice, 5 (4), 409-423.
Okan İbiloğlu, A. (2012). Aile içi şiddet. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4 (2), 204-222.
Page, A. Z. ve İnce, M. (2008). Aile içi şiddet konusunda bir derleme. Türk Psikoloji Yazıları, 11(22), 81-94.
Rittersberger Tılıç, H. (1998). Aile içi şiddet: Bir sosyolojik yaklaşım. O. Çiftçi (Ed.). 20. yüzyılın sonunda kadınlar ve gelecek (s. 119-130). Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları.
Stewart, D. E. & Robinson, G. E. (1998). A review of domestic violence and women’s mental health. Archives of Women’s Mental Health, 1, 83-89.
Synder, D. K. & Fruchtman, L. A. (1981). Differential patterns of wife abuse: A data-based typology. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 49, 878-885.
Turak, P. (2001). Women’s view on violence in Turkey: A study of female university students in Turkey. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 8, 77-91.
Ulutaşdemir N. (2002). Kadına yönelik şiddet. Sağlık ve Toplum, 12 (4), 15-20.
World Health Organization (2002). World report on violence and health. Geneva: WHO Library Cataloguing in Publication Data.
Yaman Efe, Ş. ve Ayaz, S. (2010). Kadına yönelik aile içi şiddet ve kadınların aile içi şiddete bakışı. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11, 23-29.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com