You are here

BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞINA ETKEN OLAN TASARIM DEĞİŞKENLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR İNCELEME

Share
AN ANALYTICAL RESEARCH ON DESIGN VARIABLES EFFECTIVE ON R.C. COLUMNS

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
11-32

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada betonarme kolonların moment-eğrilik ilişkilerine etken olan tasarım değişkenleri üzerine analitik bir inceleme amaçlanmış ve bu amaçla bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Betonarme kolonların davranışına etki eden beton basınç dayanımı, donatı çeliği akma dayanımı, boyuna donatı ve sargı donatısı miktarı ve donatıdaki pekleşme olayının betonarme kolonlar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Geliştirilen bilgisayar programı, kabuk betonun ezilmesi, donatıda pekleşmeyi, göbek betonu için sargı donatısı etkisini ve gerçekçi matematiksel malzeme modellerini göz önüne alabilen ve “katmanlı-modelleme” tekniğini kullanarak çözüm yapabilen FORTRAN dilinde yazılmış bir programdır (Parviz vd., 1981).
Abstract (2. Language): 
In this study design variables of reinforced concrete sections under simple flexure will be studied analytically and for that aim a computer program is developed. The variables that influence the behavior of R.C. sections, concrete compression strength, yield strength of steel, tension, compression and transverse steel amount and effect of strength hardening of steel are studied. Developed computer program is using layered modeling technique and capable of taking in to account; crushing of cover and core concrete, strain hardening of steel and effect of confinement on core concrete (Parviz and others, 1981).

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1997): Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
Ersoy U. (1998): “Betonarme Kiriş ve Kolonların Moment Kapasitelerinin Saptanması”,
Teknik Dergi, Cilt 9 Sayı 4, pp.1781-1997.
Ersoy U., Özcebe G. (1998): “Sarılmış Betonarme Kesitlerde Moment-Eğrilik İlişkisi Analitik
Bir İnceleme”, Teknik Dergi, Cilt 9 Sayı 4, pp.1998-1827.
Hognestad E. (1951): “A Study of Combined Bending and Axial Load in RC Members”,
University of Illinois, Eng. Experimental Sta. Bull., No. 339.
Kent, D.C., Park R. (1971): “Flexural Members with Confined Concrete”, ASCE journal of
Structural Division, V. 97 St.7.
Köken A. (1997) “Experiment for Teaching Reinforced Concrete Behaviour”, Yüksek Lisans
Tezi, ODTÜ, Ankara.
Parviz S., Jongsung S., Jer-Wen H. (1991): “Axial/Flexural Behaviour of Reinforced
Concrete Sections: Effects of the Design Variable”, ACI, Vol 88 No 1, pp. 17-21.
TS500 (2000): “Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları”, Türk Standartları
Enstitüsü, Ankara.
Yağcı A. (1999) “Study on Moment Curvature Relationships in Reinforced Concrete”,
Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com