You are here

İşletmelerin Farklılıkların Yönetimi Anlayışına Yaklaşım Tarzlarının Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma

Share

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
65-96

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada farklılıklarının yönetimi anlayışı kısaca tanıtılmakta ve işletmelerin farklılıkların yönetimi anlayışına bakış açılarının saptanması amacıyla gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen veri ve bulgulara yer verilmekte; konuya ilişkin genel bir durum tespiti yapılarak, farklılıkların yönetimi anlayışı bir uygulama alanı olarak değerlendirilmektedir. Örneklem kapsamındaki işletmelerin farklılıkların yönetimi ile ilgili gerçekleştirdikleri faaliyetlerin yanı sıra, konuya ilişkin bakış açılarının saptandığı bu çalışma; işletmelerin farklılıkların yönetimi ile ilgili sınırlı düzeyde uygulamalar gerçekleştirdiğini, bunların yeterli sayılamayacağını ve uygulamada gelişmeye muhtaç alanların olduğunu gözler önüne sermektedir.
Abstract (2. Language): 
In this study, diversity management is briefly explained and the results of the field study, which aims to determine the viewpoints of businesses related to diversity management approaches, are investigated. It is also aimed to evaluate the existing conditions of businesses in terms of diversity and diversity management. The results of the study suggests that businesses have only limited level of diversity management policy implementation and there are many areas for development.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Agars, M. D., Kottke, J. L. (2004). Models and Practice of
Diversity Management: A Historical Review and Presentation of a
New Integration Theory. The Psychology and Management of
Workplace Diversity(ss. 55-77) (Editörler: Stockdale, M. S.,
Crosby, F. J.). USA: Blackwell Publishing.
Ashkanasy, N. M., Hartel, C. E. J., ve Daus, C. S. (2002). Diversity
and emotion: The new frontiers in organizational behavior
research. Journal of Management.28(3):307-338.
Aytaç, S. (1991). Çalışma hayatında kadın erkek eşitsizliği. Tekstil
ve Mühendis. Tmmob Makine Mühendisleri Odası Yayını. 5(27).
Aytaç, S. (2000). Özürlülerin Rehabilitasyonunun Artan Önemi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2(2).
Bereket, T., Adam, B. D. (2006). The emergence of gay identities
in contemporary Turkey. Sexualities.9(2):131-151.
Budak, G. (2008). Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi.
İzmir: BarışYayınları.
Bulutlar, F. (2007). İşgücü Farklılığı, Performans Değerlendirmesi
ve Duygular. İşgücündeki Farklılıkların Yönetimi (ss. 163-183)
(Editör: Dereli, B.). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
Centre for Strategy and Evaluation of Services. (2003). Methods
and Indicators to Measure the Cost-Effectiveness ofDiversity
Policies in Enterprises.Project report (Araştırma raporu).
Cox, T. H. (1991). The multicultural organization. Academy of
Management Executive, 5:34-47.
93
Cox, T. H., Blake, S. (1991). Managing cultural diversity:
Implications for organizational competitiveness. Academy of
Management Executive, 5(3):45-57.
Dietz, J., Petersen, L. (2006). Diversity Management. Handbook of
Research in International Human Resource Management(ss. 223-243). (Editörler: Stahl, G., Björkman, I.).UK: Edward Elgar
Publishing Limited.
Esty, K., Griffin, R., Hirsch, M. S. (1995). Workplace Diversity: A
Manager’s Guide to Solving Problems and Turning Diversity into
a Competetive Advantage.Avon, Massachusetts: Adams Media
Corporation.
Golembiewski, R. (1995). Managing diversity in organizations.
Tuscaloosa: University of Alabama Press. [Akt: Agars, M. D.,
Kottke, J. L. (2004). Models and Practice of Diversity
Management: A Historical Review and Presentation ofa New
Integration Theory. The Psychology and Management of
Workplace Diversity(ss. 55-77) (Editörler: Stockdale, M. S.,
Crosby, F. J.). USA: Blackwell Publishing.]
Hays-Thomas, R. (2004). Why Now? The Contemporary Focus on
Managing Diversity. The Psychology and Management of
Workplace Diversity(ss. 3-30) (Editörler: Stockdale, M. S.,
Crosby, F. J.). USA: Blackwell Publishing.
Healy, G., Özbilgin, M. ve Aliefendioğlu, H. (2005). Academic
employment and gender: A Turkish challenge to vertical sex
segregation. European Journal of Industrial Relations.11(2):247-264.
Kamaşak, R., Yücelen, M. (2007). Farklılıkların Etkin Yönetimi:
Çalışanların Farklılık Algısı ve Ampirik Bir Araştırma.
İşgücündeki Farklılıkların Yönetimi (ss. 31-57) (Editör: Dereli, B.).
İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
94
Kamp, A., Hagedorn-Rasmussen, P. (2004). Diversity management
in a Danish context: Towards a multicultural or segregated
working life. Economic and Industrial Democracy.25(4):525-554.
Kara, O. (2006). Occupational gender wage discrimination in
Turkey. Journal of Economic Studies.33(2):130-143.
Küskü, F., Özbilgin, M. F. ve Özkale, L. (baskıda), Against the
tide: gendered prejudice and disadvantage in engineering study
from a comparative perspective. Gender, Work and Organization.
Miller, G. E., Rowney, J. I. A. (1999). Workplace diversity
management in a multicultural society. Women in Management
Review. 14(8):307-315.
Özbilgin, M. (2000). Is the practice of equal opportunities
management keeping pace with theory? Management of sex
equality in the financial services sector in Britain and Turkey.
Human Resource Development International. 3(1):43-67.
Özbilgin, M. F. (2002). The way forward for equal opportunities
by sex in employment in Turkey and Britain. Management
International. 7(1):55-65.
Özbilgin, M. F., Woodward, D. (2004). Belonging andotherness:
Sex equality in banking in Turkey and Britain. Gender, Work and
Organization.11(6):668-688.
Özbilgin, M., Healy, G. (2004). The gendered natureof career
development of university professors: the case of Turkey. Journal
of Vocational Behavior. 64:358-371.
Özbilgin, M. (2005). ‘Global’ diversity management:The case of
automobile manufacturing companies in Japan. Japan Institute for
Labor Policy an Training (Working Paper Series). 8.09.2005,
Tokyo.
95
Özbilgin, M. F., Tatlı, A. (2008). Global Diversity Management,
An Evidence-Based Approach. New York: Palgrave Macmillan.
Özgener, Ş. (2007), Diversity management and demographic
differences-based discrimination: The case of Turkish
manufacturing industry. Journal of Business Ethics.
Powell, G. N. (1993). Promoting equal opportunity and valuing
cultural diversity. Women and men in management (pp. 225-252)
(Ed: Powell, G. N.). Thousand Oaks, CA: Sage. [Akt:Agars, M.
D., Kottke, J. L. (2004). Models and Practice of Diversity
Management: A Historical Review and Presentation ofa New
Integration Theory. The Psychology and Management of
Workplace Diversity(ss. 55-77) (Editörler: Stockdale, M. S.,
Crosby, F. J.). USA: Blackwell Publishing.]
Reichenberg, N. E. (2001). Best practices in diversity management.
United Nations Expert Group Meeting on Managing Diversity in
the Civil Service. United Nations Headquarters. New York. 3-4
May 2001.
Sonnenschein, W. (1997). The Diversity Toolkit: How You Can
Build and Benefit From a Diverse Workforce. New York:
McGrawHill Companies.
Stockdale, M. S., Cao, F. (2004). Looking Back and Heading
Forward: Major Themes of The Psychology and Management of
Workplace Diversity. The Psychology and Management of
Workplace Diversity(ss. 299-316) (Editörler: Stockdale, M. S.,
Crosby, F. J.). USA: Blackwell Publishing.
Stockdale, M. S., Crosby, F. J. (2004). The Psychology and
Management of Workplace Diversity. USA: Blackwell Publishing.
Süral Özer, P. (2007). Çeşitliliği Yeniden Düşünmek ve
Çeşitliliklerin Yönetimi. Türkiye’de İşletmecilikte Yeni
Perspektifler (ss. 97-122) (Editörler: Kurt, M., Bayraktaroğlu, S.
Ankara: Gazi Kitapevi.
96
Sürgevil, O. (2008). Farklılık ve İşgücü Farklılıklarının Yönetimine
Analitik Bir Yaklaşım.T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YayınlanmamışDoktora
Tezi (Danışman: Prof.Dr. Gülay BUDAK). İzmir.
Thomas, R. R. (1990). From affirmative action to affirming
diversity. Harvard Business Review, 2:107-117.
Thomas, R. R. (1991). Beyond Race and Gender: Unleashing the
power of your total work force by managing diversity.New York:
AMACOM. [Akt: Agars, M. D., Kottke, J. L. (2004). Models and
Practice of Diversity Management: A Historical Review and
Presentation of a New Integration Theory. The Psychology and
Management of Workplace Diversity(ss. 55-77) (Editörler:
Stockdale, M. S., Crosby, F. J.). USA: Blackwell Publishing.]
Thomas, R. R. (1996). Redefining diversity. New York:
AMACOM. [Akt: Agars, M. D., Kottke, J. L. (2004). Models and
Practice of Diversity Management: A Historical Review and
Presentation of a New Integration Theory. The Psychology and
Management of Workplace Diversity(ss. 55-77) (Editörler:
Stockdale, M. S., Crosby, F. J.). USA: Blackwell Publishing.]
Woodward, D., Özbilgin, M. F. (1999). Sex equality in the
financial services sector in Turkey and the UK. Women in
Management Review. 14(8):325-332.
United States Government Accountability Office. (2005). Diversity
management: Expert-Identified leading practices andagency
examples. Report to the Ranking Minority Member, Committee on
Homeland Security and Governmental Affairs, U.S. Senate, GAO-05-90 (www.gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-05-90).
Uzunçarşılı, Ü., Uzunçarşılı Soydaş, A. (2007). Farklılıkların
Yönetimi ve Cinsiyet Ayrımcılığı: İşdünyasında kadın olmak.
İşgücündeki Farklılıkların Yönetimi (ss. 59-107) (Editör: Dereli,
B.). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com