You are here

MİLLİ KİMLİĞİN OLUŞUMUNDA ZİHNİYET

Share
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
319-340

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Küresellesme ile güç yapılanmaları çesitlenmekte, çelisik gibi görünse de milliyetçilik duygularını da kuvvetlendirmektedir. Bu anlamda hem mili kimlik hem zihniyet diğerlerinden farklı olmayı gerektiren kavramlar olarak ele alınabilmektedir. Milli kimlik ve zihniyet kavramları birbiriyle sıkı iliski içindedir. Zihniyet yapılanması, içinde bulunulan çağa göre değisim geçirmektedir. Zihniyet yapılarını etkileyen faktörler, milli kimliğin olusumunda da etkilidir. Bir insanın hal, hareket, düsünüs yapısı, farklılığı, kültür yapısı, etkinliği gibi etkenler de kimlik kavramını kapsamaktadır. Farklı kimlik tanımları ve algılamaların altında yatan farklı zihniyetlerin varlığıdır.
Abstract (2. Language): 
The globalization movement varied the power structures and strenghten the nationalsit feelings as seen contradictory. In this meaning, the concepts can be taken as requiring entities to be different in respects of both national identity and mentality. The notions of national identity and mentality are directly related each other the building of mentality may change according to each age when it is suffered. The factors influencing the mentality structure may affect the building of the national identity. The parameters such as behaviours, cognitive structure, differences and cultural framework covers the concept of identity. The definitions and the implications lying behind of the different identites arr the existence of the different mentalities.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

ANA BRĐTANNĐCA, Genel Kültür Ansiklopedisi, Zihin
maddesi, C. 22.
AYDIN Suavi, "Kimlik Sorunu Ulusallık ve Türk Kimliği”, Öteki
Yayınevi, Ankara, 1999.
AYDIN, Mustafa, “Zihniyet Meselesi”, Tezkire Dergisi, Vadi
Yayınları, Ankara, Birinci Baskı, 1997.
AYVAZOĞLU, Besir, Ask Estetiği, Birlik Yay., Ankara, 1982.
BALIBAR, Etienne ve WALLERSTEIN, Immanuel, Irk-Ulus-
Sınıf, Çev. Nazlı Ökten, Metis Yayınları, Đstanbul, 1995.
BOSTANCI, M.Naci, Bir Kolektif Bilinç Olarak Milliyetçilik,
Doğan Kitapçılık A.S., Đstanbul, 1999.
BOWMAN, Glenn ve Diğerleri, Yitik Ülke Masalları, Çeviren:
Türkan Yöney, Sarmal Yay., Đstanbul, 1996.
CONNOLLY, William E., Kimlik ve Farklılık, Çeviren: Fermâ
Lekesizalın, Ayrıntı Yay., Đstanbul, 1995
DOMANĐÇ, Nese Nur, Milliyetçilikler, Sarmal Yayınevi,
Đstanbul, 1997.
ERGUN, Doğan, Kimlikler Kıskacında Ulusal Kisilik, Đmge
Yayınları, Ankara, 2000.
ERKAL, Mustafa Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü, Der Yayınları,
Đstanbul, 1997.
_______ Etnik Tuzak, Turan Kültür Vakfı Yayınları, Đstanbul, 1994.
GASSET, Ortega y., Kütlelerin Đsyanı, Çev. Nejat Muallimoğlu,
Bedir Yayınları, Đstanbul, 1992.
24
GÖKALP, Ziya, Türklesmek-Đslamlasmak-Muasırlasmak, Toker
Yayınları, Đstanbul, 1997.
GÜVENÇ, Bozkurt, Türk Kimliği, Remzi Kitapevi, Đstanbul, 1997.
HALL, Stuart, Kültürel Kimlik ve Diaspora Kimlik-Topluluk /
Kültür / Farklılık, Çeviren: Đrem Sağlamer, Sarmal
Yayınevi, Đstanbul, 1998.
KARPAT, Kemal, “Kimlik Sorunu’nun Türkiye’deki Tarihi, Sosyal
Đdeolojik Gelismesi”, Türk Aydını ve Kimlik Sorunu,
Hazırlayan: Sabahattin Sen, Bağlam Yay., Đstanbul, 1995.
KASTORYANO, Riva, Kimlik Pazarlığı, Çeviren: Ali Berktay,
Đletisim Yayınları, Đstanbul, 2000.
KÖSOĞLU, Nevzat, Milli Kültür ve Kimlik, Ötüken Yayınları,
Đstanbul, 1997.
_______ Türk Kimliği ve Türk Dünyası, Ötüken, Đstanbul 1998.
KUSHNER, David, Türk Milliyetçiliğinin Doğusu, Fener Yayınları,
Đstanbul, 1998.
KYMLĐCKA, Will, Çok Kültürlü Yurttaslık, Çeviren: Abdullah
Yılmaz, Ayrıntı Yay., Đstanbul, 1998.
LACLAU, Ernesto, Evrensellik, Kimlik ve Özgürlesme, Çeviren:
Ertuğrul Baser, Birikim Yayınları, Đstanbul, 2000.
LARRAIN, Jorge, Đdeoloji ve Kültürel Kimlik, Çeviren: Nese Nur
Domaniç, Sarmal Yayınevi, Đstanbul, 1995.
MAHÇUPYAN, Etyen, “Doğu Batı Bir Zihniyet Gerilimi", Doğu
Batı Dergisi, Sayı:2, Đstanbul, 1998.
________ Zihniyet Yapıları ve Değisim, Patika Yay., Đstanbul, 2000.
MARDĐN, Serif, Đdeoloji, Turhan Yayınları, Ankara, 1982.
25
MUCCIHELLI, Alex, Zihniyetler, Çeviren: Ahmet Katil, Đletisim
Yayınları, Đstanbul, 1991.
ROY, Oliver, Yeni Orta Asya, Çeviren: Mehmet Moralı, Metis
Yayınları, Đstanbul, 2000.
SÖZEN, Edibe, Kimliklerimiz, Birey Yayıncılık, Đstanbul, 1999.
TOPÇU, Nurettin, Kültür ve Medeniyet, Hareket Yay., Đst., 1979,
_______ Milliyetçiliğimizin Esasları, Dergah Yay., Đstanbul, 1978
TÜRKDOĞAN Orhan, Etnik Sosyoloji, Tımas Yay., Đstanbul, 1997.
ÜLGENER, Sabri F, Đktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet
Dünyası, Der Yayınları, Đstanbul, 1981.
_______ Zihniyet Aydınlar ve Đzmler, Mayas Yay., Ankara, 1993.
YILMAZ, Aytekin, Etnik Ayrımcılık, Vadi Yayınları, Ankara, 1994.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com