You are here

HAYATIN KALİTESİ ( QUALITY OF LIFE) KAVRAMININ FELSEFİK TEMELLERİ; ARİSTO, BENTHAM ve NORDENFELT

Share
QUALITY OF LIFE AND IT’S PHILOSOPHICAL BASIS: ARISTO, BENTHAM AND NORDENFELT

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
421-434

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Hayatın kalitesi kavramı günümüzde her alanda yaygın bir şekilde kullanılan bir kavramdır. Sağlık bilimlerinden, işletme bilimi ve bunların alt disiplinlerine kadar geniş bir alanda bu konuyla ilgili yapılan çalışmaları bulmak mümkündür. İnsan hayatına kalite getiren unsurları objektif ve sübjektif olarak ikiye ayrılmaktadır. Objektif kriterler arasında kişinin sağlık statüsü, ekonomik durumu, barınma koşulları. ikamet yeri ve aile durumu gibi kriterler yer almaktadır. Kişinin subjektif kriterlerine bakıldığında ise kişinin değişimi ve dışsal koşulların da varlığı görülebilir, aynı zamanda kişinin hisleri, duyguları ve hayata bakışı da sübjektif sağlık kavramı içinde yer almaktadır. Objektif kalite belirtilen ölçülerden elde edilebilir, ancak sübjektif anlamda kalitenin belirlenmesi için kişinin kendi beyanı gerekir. Bunun için uygulamada birçok yöntem vardır. NHP, QALY ve Swedish Instrument gibi. Bu çalışmada üzerinde durulacak konu, günümüzde oldukça popüler olan hayatın kalitesi konusuna Aristo, Bentham ve Nordenfelt’in yaptığı felsefik katkıların literatürden yararlanarak irdelenmesidir.
Abstract (2. Language): 
Quality of life is a popular modern subject. Nowadays the term “quality of life" is being used frequently in daily life We can observe the term in newspapers and TV commercials. It is often used as an argument for purchasing a certain product. The commercial claims that the product will raise ones quality of life is te main basis of the idea which is supposed to be strongest motive to purchase the product. Quality of life as a concept is now also common in many serious discourses. Such as social care and medical care. Today, quality of life is then quite often described as the goal of the professional activities. In this study we evaluate philosophical foundations the quality of life and justification of their approach in the current literature.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

ARISTOTLE, (1982): “The Eudemian Ethics”, Books I, II ve VI, Translated With a Commentary by M.Woods, Clarendon Press. Oxford. ARISTOTLE, (1934 (1978)):“The Nicomachaen Ethics, Book I,” The Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge Massachhusetts. MUTLU, Ayşegül ve IŞIK, Abdülkadir, (2001) “Sağlık Ekonomisi”, İstanbul. BENTHAM, J., (1982): “An Introduction to the Principles of Morals and Legislation”. J.H. Burns and H.L.A. Hart(Editcd), Methuen, London. BENTHAM, J., (1977): “A Fragment on Government”. The New Authoritative Edition by J.H. Burns and H.L.A. Hart(eds.), Cambridge University Press, Cambridge. BRANDT, R.B.. “A Theory of the Good and Right”, Clarendon Press, Oxford. DAVIS, W.. 1981: " A Theory of Happiness", American Philosophical Quarterly, Volume 18, pp.111-120. IŞIK, Abdülkadir, (1998): “Sağlık Ekonomisi: Finansman ve Ekonometrik bir Analiz Çerçevesi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, M.Ü SBE, İstanbul. KRANT, R., (1979): “ Two Conceptions of Happiness", The Philosophical Review, LXXXVIII, pp. 167-97.
NORDENFELT, Lennard, (1993): “Quality of Life; Health and Happiness”, Avebury Ashgate Publishing limited. Hants UK.. SEEDHOUSE, D., (1988): “Ethics; The Heart of Health Care”, John Willey and Sons, Chichester. TATARKIEWICZ, W..(1976): “Analysis of Happiness”, Martinus Nijhoff, The Hague. TELFER. E., (1980):”Happiness”, Mc Milian Press. London. URMSON, J.O., (1988): “Aristotle's Ethiscs”, Oxford University Press, Oxford.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com