You are here

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK SÜRECİNİN EĞİTİM SİSTEMİMİZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Share
Conceptions of Teachers Related to Effect of Europen Union Membership Adaptation Process on Our Education System

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
35-52

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Avrupa Birliği üyelik sürecinin eğitim sistemimiz üzerinde yaratacağı etkilere ilişkin öğretmen görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Ankara ili merkez ve taşra ilçelerden toplam 367 öğretmen ve yöneticiden görüşler alınmıştır. Görüşlerin alınabilmesi için araştırmacılar tarafından geliştirilen bir ölçek kullanılmıştır. Ölçek hazırlanırken, AB sürecinin eğitim sistemimiz üzerindeki meydana getirmesi beklenilen değişimler maddeler halinde verilmiştir. Maddeler oluşturulurken, Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Avrupa Birliği Ofisinin bu yönde yapmış olduğu çalışmalardan yararlanılmıştır. Toplam 44 maddeden oluşan ölçek dört alt boyuttan oluşmuş ve program geliştirmenin dört temel öğesi dikkate alınmıştır. Hedefler, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve sınama durumlarına yönelik oluşturulan bu soruların yanı sıra öğretmenlerin belirtmek istedikleri görüşler için “diğer” başlıklı açık uçlu bir madde bırakılmıştır. Öğretmenlerin görüşlerinde bir farklılığın olup olmadığının belirlenmesi için sırasıyla, öğretmenlerin görev yaptıkları okul türü, eğitim kademesi, merkez ve taşra okullarında görev yapmaları, cinsiyet, görev süreleri ve yönetim kademelerinde yer alıp almadıkları dikkate alınmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler nicel ve nitel araştırma teknikleri yardımıyla analiz edilmiştir. Öğretmenlerin ölçek maddelerine vermiş oldukları cevaplardan elde edilen veriler ışığında, AB uyum sürecinin eğitim sitemimiz üzerinde olumlu bir etki yaratacağı ve meydana gelebilecek olası değişimlerin sistemi AB standartlarına doğru götürebileceğine ilişkin bir kanı olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin “diğer” maddesi kapsamında ifade ettikleri görüşlerinde ise konu hakkında yaşanılan bilgi eksikliği ve bunun dolurduğu karmaşa ile kültürel korunma ihtiyacı ön plana çıkmıştır
Abstract (2. Language): 
In this study, it is aimed to determine the teachers’ opinions according to affect of European Union membership process on our education system. 367 teachers and administer out of schools in city Ankara and the provinces districts were taken as a sampling group. Data collection is carried out by scale, developed by the researchers. The items were about the possible innovations of European Union process on our education system. While the items were forming the studies of National education Department, European Union Secretary General Staff and the European Union Office were taken into account. The scale consists of 44 items, and it has four sub dimensions. The four fundamental components of curriculum development, such as object, content, teaching and learning process and evaluation were taken into account. Also, an “other” alternative was given to reflect teachers’ own additional opinions. To find out the differences among the teachers’ opinions the kind of school, education level, sexuality, the process of their work were taken into account. The interpretation and proposals were made according to the research findings. Both qualitative and quantitative research methods were used. The research’s findings show that teachers have an positive opinion on European Union process on our education system.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. Atabay, S. (2003). “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları”. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim
2. Dergisi. 35
3. Atabay, S. (2002). “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları”. TBD Bilişim - Bilişim Kültürü Dergisi 8_
4. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. “Avrupa Birli_inin Hedefleri” http://www.euturkey.org.tr (Ziyaret Tarihi:
5. Ağustos 2005).
6. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu “Avrupa Birliği Nedir?” http://www.deltur.cec.eu.int (Ziyaret
7. Tarihi: Ağustos 2005).
8. Çıngı, H. (_994). Örnekleme Kuramı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi
9. Hacettepe Üniversitesi AB Ofisi. “Avrupa Birliği Hakkında”
10. http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/egp/abhak.html (Ziyaret Tarihi: Kasım 2005).
11. Kabatepe, E. (2003). “Avrupa Birliği-Kültürler Kaynaşması”. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi. 35
12. Milli E_itim Bakanlığı. (2005). “2004-2005 Öğretmen Sayıları.”
13. http://www.reportsnc.meb.gov.tr/rapor_arayüz.asp (Ziyaret Tarihi: Aralık 2005).
14. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü. (2005). “İli istatistikleri.”
15. http://ankara.meb.gov.tr/istatistikler/2004_2005_ILI.RAPORU.xls (Ziyaret Tarihi: Aralık 2005).
16. Tezba_aran, A. A. (_996). Likert Tipi Ölçek Geli_tirme Kılavuzu. Ankara: Psikologlar Derneği Yayınları.
17. Ulusal Ajans AB E_itim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı. “Gençlik Programları”
18. http://www.ua.gov.tr (Ziyaret Tarihi: Eylül 2005).
19. Vorkink, A. (2006). “Türkiye’nin Eğitim Sisteminin AB Üyeliği için Hazırlanması” http://web.worldbank.org
20. (Ziyaret Tarihi: Ocak 2006).
a. Yanan, M. (2003). “AB Eğitim Programları ve Türkiye'nin Yararlanma Kabiliyeti”. Milli Eğitim Dergisi _53

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com