You are here

Eğitim Müfettişlerinin Rehberlik Rollerine Yönelik Öğretmen, Yönetici ve Eğitim Müfettişi Görüşleri

Share
Views of Teachers, Managers and Education Inspectors on Education Inspectors’ Guiding Roles
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
10-25

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okulu öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinde eğitim müfettişlerinin yaptığı rehberliğe yönelik öğretmen, yönetici ve eğitim müfettişlerinin görüşlerini belirlemektir. Katılımcıların görüşleri cinsiyet, branş, kıdem değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Samsun ili üç merkez ilçesindeki (Atakum, Canik, İlkadım) 76 okulda görev yapan 361 öğretmen, 109 yönetici ve Samsun bölgesinde çalışan 48 ilköğretim eğitim müfettişi örneklemi oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelindedir. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, eğitim müfettişlerinin yapmış olduğu rehberliğe yönelik öğretmen ve yöneticiler “alt düzey” ya da “orta düzey” yönünde görüş bildirirken; eğitim müfettişleri yapılan rehberliğin “üst düzey” olduğunu belirtmiştir. Bunun yanı sıra, öğretmen ve yönetici görüşlerinde cinsiyet, mesleki kıdem, branş değişkenlerine göre ayrıca yöneticilerin yöneticilikteki kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık yoktur. Eğitim müfettişlerinin görüşlerinde cinsiyet, branş, eğitim müfettişliğindeki kıdeme göre anlamlı bir farklılık yokken, mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık vardır.
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the opinions of primary school teachers, principals and education supervisors regarding the guidance of education supervisors on the teachersʹ professional development. These views are compared with each other in terms of gender, branch and seniority variables. The research group of the study was composed of 361 teachers and 109 principals working in public schools from three central districts of Samsun province and 48 primary school supervisors from the same region. The ʺSurvey Modelʺ is used in the study. The data was analyzed by using descriptive statistics, the t test, Mann‐Whitney U test and the Kruskal‐Wallis test. According to the findings of the research, while primary school teachers and principals reported that primary school supervisors’ guidance was “low‐level” or “medium‐level”, primary school supervisors stated that their guidance was “high‐level”. In addition, no significant differences were detected between the opinions of teachers and principals in terms of gender, professional seniority and branch variables as well as seniority variables in administration. No significant difference was observed between the opinions of primary school supervisors in terms of gender, branch and seniority, whereas in professional seniority variables, this significant difference was observed.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Arslantaş, H. İ. (2007). İlköğretim müfettişlerinin mesleki yardım ve rehberlik rollerinin öğretmen algılarına göre değerlendirilmesi (Bir model örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
Atay, K. (1987). İlkokul öğretmenlerinin müfettişlerin yeterlik alanlarına ilişkin beklentileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkele. Ankara: Pegem Yayınları
Balcı, B. (2007). İlköğretim müfettişleri ve ilköğretim okulu müdürlerinin: ilköğretim müfettişlerinin rehberlik rollerini gerçekleştirme düzeylerine ilişkin algıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
Başar, H. (1998). Eğitim denetçisi rolleri yeterlikleri seçilmesi yetiştirilmesi. Ankara: Pegem Yayıncılık
Buluç, B. (1997). Türk eğitim sisteminde teftiş ve denetim alt sisteminin gelişim süreci. Bilgi Çağında Eğitim Dergisi, 27‐30.
Bursalıoğlu, Z. (2008). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranışlar. Ankara: Pegem Yayınları
Bilir, M. (1993). Türk milli eğitim sisteminde teftiş alt sisteminin yapı ve işleyişine ilişkin bir araştırma özeti. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25 (1), 251‐284.
Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayınları
Cerit, Y. (1996). Teftiş ve öğretmen. Çağdaş Eğitim Dergisi, 223, 41‐44.
Gökalp, S. (2010). İlköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerindeki denetim görevlerini yerine getirme derecelerine ilişkin ilköğretim okullarında görev yapan öğretmen algılarının incelenmesi (Mersin ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
Göyer, N. (1997). İlköğretim okulları 2. kademe (branş) öğretmenlerinin ilköğretim müfettişlerinin yeterlik alanlarına ilişkin algıları (İstanbul ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Karagözoğlu, G. (1977). İlköğretimde teftiş uygulamaları. Doçentlik Tezi. Ankara
Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları
Kepçeoğlu, M. (2001). Psikolojik danışma ve rehberlik. İstanbul: Alkım Yayınevi
Korkmaz, M. (2007). İlköğretim müfettişlerinin rehberlik görevlerini yerine getirme düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
Kuzgun, Y. (2003). İlköğretimde rehberlik. Ankara: Nobel Yayınları
Oktar, A. N. (2010). Eğitim denetimi sisteminin yasal dayanaklara göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Ovalı, Ç. (2010). İlköğretim müfettişlerinin rehberlik rollerini yerine getirme düzeyine ilişkin müfettiş, yönetici ve öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
Özsoy, O. (2003). Etkin öğrenci, etkin öğretmen, etkin eğitimi. İstanbul: Hayat Yayınları
Sağlamer, E. (1975). Eğitimde teftiş ve teknikleri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi
Sarıçam, İ. Selvi, H. & Göksu, M. Z. (2010). İlköğretim okul yöneticilerinin eğitim müfettişlerinden beklentileri nelerdir? II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi Bildiriler Kitabı (Edt: T. Karaköse, K. Yılmaz & Y. Altınkurt). Ankara: Nobel Yayınevi. ss. 276‐277.
Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5 (58), 40‐45. 20
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi – Journal of Educational Sciences Research
Taymaz, H. (1984). Ders denetimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 17 (1), 10‐19.
Taymaz, H. (2005). Eğitim siteminde teftiş kavramlar, ilkeler, yöntemler. Ankara: Pegem Yayınları
Tyagi, R. S. (2010). School based instructional supervision and the effective professional development of teachers. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 40 (1), 111–125.
Ünal, S. Demirkol, Z. & Ümmet, D. (2010). İlköğretim müfettişlerinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkısı. II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. Kütahya. ss. 501‐507.
Yalçınkaya, M. (2002). Yeni öğretmen ve teftiş. Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 153‐154.
Yaman, K. (2009). Müfettişlerin rehberlik rollerini rehber öğretmenler değerlendiriyor. International Online Journal of Educational Sciences, 1 (1), 106‐123.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com