You are here

Türk Eğitim Sisteminde Yaratıcı Dramanın Mevcut Durumu ve Gelişimi

Share
The Progress and Current Situation of Creative Drama in the Turkish Education System
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
97-103

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Türk Eğitim Sistemi’nde 1980li yıllar, araştırmaların yoğun olarak yapıldığı ve yaratıcı dramanın bilimsel yönünün yansıdığı dönem olarak kabul edilir. Yaratıcı drama; bir öğretim yöntemi, öğrenme yolu ve estetik bir sanat formu olarak eğitim sisteminde yerini almaya başlamıştır. Yaratıcı drama yalnızca özel okul ya da kurumlarda bir ders değil; aynı zamanda devlet okullarında da seçimlik de olsa yer bulabilmektedir. YÖK (1997), Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanması kapsamında bir girişimde bulunmuş ve “Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği ile Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programlarında zorunlu bir ders olarak yer vermiştir. Bu durum, Türk Eğitim Sistemi’nde önemli bir nokta olarak görülmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada, yaratıcı dramanın Türk Eğitim Sistemi’ndeki tarihsel gelişim süreci incelenmiştir.
Abstract (2. Language): 
The 1980’s are considered to be the era in which the Turkish education system reflected on the scientific aspect of creative drama and research became intensive. Creative drama started to take its place in the system as a method of teaching, a branch of learning, and an aesthetic art form and become a class taught not only in private schools or institutions, but has become a mandatory class in state primary schools as well. YÖK (the Higher Education Council) has started a new initiative “The Reconstruction of Education Faculties “Preschool Drama” and “Primary School Drama” courses have become mandatory lessons for teacher training. This is considered to be an important point that the Turkish education system has attained.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Adıgüzel,H.Ö.(2002). “Yasantılara dayalı ögrenme ve egitimde drama iliskisi” (the relation of experience based learning and drama in education), Marmara Üniversitesi, 1.Ögrenme ve ögretme sempozyumu (Paper Presented. 1st Instruction and Teaching Symposium) İstanbul.
Coruh, S.(1950) Okullarda Dramatizasyon (Dramatization in education) (2.baskı), İstanbul: Isıl Matbaası.
MEB (2004). PISA 2003 Projesi, (PISA 2003 Project) Ulusal Ön Rapor (National Preliminary Report), Ankara.
MEB (1983). Türkiye’de Güzel Sanatlar Egitimini Gelistirilmesine Yönelik Öneriler, (The advices for developing of fine arts education in Turkey) Ankara: MEB Yük. Dan. Kur. Bask.
MEB (1991). Türkiye’de Güzel Sanatlar Egitimini Gelistirme Komisyon Raporu, (The report of fine arts education development committee)Ankara: MEB: Ankara, Tal. Ter. Kur. Bask.
MEB (1968). İlkögretim Programı, (Elementary Education Curriculum) Ankara: MEB yayınları.
OECD (2003) Learning for Tomorrow’s Word-First Results From, Paris.
OECD (2003) Results From PISA Executive Summary, Paris.
Oguzkan, Ferhan. (1983). Cocuk Edebiyatı, (Children Literature) Ankara: Gül Yayınevi, 4. baskı.
Özdemir, E. (1965) Uygulamalı Dramatizasyon, (Implemented Dramatization) Ankara:Milli Egitim Bakanlıgı Yayınları.
San, İ.(1998). “Türkiye’de yaratıcı drama calısmalarının dünü ve bugünü”, The history of creative drama education in Turkey) 2.Ulusal Cocuk Kültürü Kongresi, (Paper presented in 2nd National Child Culture Congress) (4-6 Kasım 1998), Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com