You are here

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KUVVET VE HAREKET İLE İLGİLİ SAHİP OLDUĞU KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KARİKATÜRLERİN VE ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN ETKİLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Share

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
88-102

Publication Language:

Abstract (2. Language): 
In this research, students’ ideas of force and movement was investigated with a qualitative study using concept cartoons and multiple choose questions. Participating students were in Science Education Teacher Training program 1nd, 2nd and 3rd classes in a large Eastern university. Two tests were implemented to total of 212 students. Results of this study indicated that university students have different understanding of those mentioned science topic both the open ended tests and concept cartoons could be used. Further, there are some particular advantages of using concept cartoons such as more comprehensive responses than open ended items.

REFERENCES

References: 

Alptekin, T. (2006). Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Newton’un Hareket Kanunları İle İlgili Kavram Yanılgıları.
(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Alvermann, D. E., Hague, S. A. (1989). Comprehension of counterintuitive science text: effects of prior
knowledge and text structure. Journal of Educational Research, 82(1), 197-202.
Beeth, M. E. (1998). Teaching science in fifth grade: instructional goals that support conceptual change. Journal
of Research in Science Teaching, 35(10), 1091-1101.
Büyükkasap, E., Düzgün, B., Ertuğrul, M., Samancı, O. (1998). Bilgisayar destekli fen öğretiminin kavram
yanılgıları üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 6(2), 59-66.
Canpolat, N. (2006). Turkish undergraduates’ misconceptions of evaporation, evaporation rate, and vapour
pressure. International Journal of Science Education. 28 (15), 1757–1770.
Çalık, M., Ayas, A. (2003). Çözeltilerde kavram başarı testi hazırlama ve uygulama. Pamukkale Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 1-17.
Çiğdemtekin, B. (2007). Fizik Egitiminde Elektrostatik Konusu ile ilgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesine
Yönelik Bir Karikatüristik Yaklasım. Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat, Mart, Nisan 2012 Cilt 1 Sayı 1 ISSN: 2146-9199
97
Ekici, F., Ekici, E., Aydın, F. (2007). Utility of Concept Cartoons in Diagnosing and Overcoming Misconceptions
Related to Photosynthesis International Journal of Environmental ve Science Education. 2,(4), 111 – 124.
Feyzioğlu, B. (2006). Farklı Öğrenme Süreçlerinin Temel Kimya Öğretilmesinde ve Kavram yanılgılarının
Giderilmesinde Kıyaslamalı Olarak Uygulanması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Hewson, P.W. & Hewson, M.G. (1981). Effect of instruction using, students' prior knowledge and conceptual
change strategies on science learning. Annual Meeting of the National Association for Research in Science
Teaching, New York.
Kabapınar, F. (2005). Yapılandırmacı Ögrenme Sürecine Katkıları Açısından Fen Derslerinde Kullanılabilecek Bir
Ögretim Yöntemi Olarak Kavram Karikatürleri. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri. Vol.5 (1).
Keogh, B., Naylor, S., Wilson, C. (1998). Concept cartoons: a new perspective on physics education. Physics
Education, 33 (4): 219-224.
Keogh, B., Naylor, S. (1999). Concept cartoons, teaching and learning in science: an evaluation. International
Journal of Science Education, 21 (4), 431-446.
Keogh, B., Naylor, S. (2004). Concept cartoons in science education. Millgate House Publishing, 206s, Cheshire.
Köse, S., Ayas, A., Taş, E. (2003). Bilgisayar Destekli öğretimin Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi: Fotosentez.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 106–112.
Lavoie, D. R. (1997). Using a modified concept mapping strategy to identify students' alternative scientific
understandings of biology. Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching,
Chicago.
Naylor, S., Keogh, B. & Downing, B. (2007). Argumentation and primary science. Research in Science Education.
37, 17-39.
Palut, Z.Ö. (2006). Fen Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Kavram Yanılgılarını Gidermeye Etkisi. (Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Posner, G., Strike, K., Hewson, D., Gertzog, W. (1982). Accommodation of a scientifîc conception: toward a
theory of conceptual change. Science Education, 66 (2), 211-227.
Sabancılar, H. (2006). Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları.
(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Uzoğlu, M. & Yıldız, A. (2011). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin ısı konusunu anlama düzeylerinin belirlenmesi.
Journal Of Qafqaz University. 31, 143-150.
Stephenson, P., Warwick, P. (2002). Using concept cartoons to support progression in students' understanding
of light. Physics Education, 37 (2), 135-141.
Trowbridge, E. J., & Mintzes, J. J. (1985). Students’ alternative conceptions of animals and animals classification.
School Science and Mathematics, 85(4).
Turgut, Ü., Gürbüz, F. & Turgut, G. (2011). Lise 2. Sınıf öğrencilerinin “Kuvvet ve Hareket” Konusundaki Kavram
Yanılgılarının Araştırılması. 2. International Conference on New Trends in Education and Their Implications
27-29 April Antalya-Turkey.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat, Mart, Nisan 2012 Cilt 1 Sayı 1 ISSN: 2146-9199
98
Wang, T., & Andre, T.,1(991). Conceptual change text versus traditional text and application questions versus
no questions in learning about electricity. Contemporary Educational Psychology, 16(1), 103-116.
Yalçın, M., Altun, S., Turgut, Ü., & Aggül, F. (2009). First year turkish science undergraduates’ understandings
and misconceptions of light. Sci & Educ. 18, 1083–1093.
Yıldız, A. (2003). Fizik Öğrencilerinin, Çekim, Kuvvet ve Hareket Hakkındaki Düşünceleri ve Öğretim
Elemanlarının Öğrenci Düşünceleri ile İlgili Tahminleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Yürük, N., Cakır, O. S. ve Geban, O. (2000). Kavramsal değişim yaklaşımının hücresel solunum konusunda lise
öğrencilerinin biyoloji dersine karşı tutumlarına etkisi. 4. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com