You are here

DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Share
DEMOCRATIC EDUCATION AND A STUDY ON DEMOCRATIC BEHAVIORS OF HIGH SCHOOL STUDENTS
Author NameUniversity of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
229-238

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
21. yüzyılda eğitimin küresel düzeyde belirlenen temel hedeflerinden biri, mevcut toplumsal sisteme uygun ve sistemi geliştirmeyi hedefleyen, insan haklarına saygılı, kendi hak ve sorumluluklarının farkında olan bireyler yetiştirmektir. Demokrasinin bu anlamda yükselen bir değer haline gelmesi ülkelerin politikalarını üretirken demokrasiye daha büyük anlamlar atfetmesini de beraberinde getirmiştir. Demokratik davranışları kazandırma Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçları arasındadır. Bu çalışmada demokrasinin çeşitli tanımları çerçevesinde eğitim siteminin demokratik birey yetiştirme amacına ne derece ulaştığı kritik edilecektir. Lise son sınıfa gelmiş öğrencilerin demokratik davranışlara sahip olup olmadıkları hakkında bilgi edinmek bu araştırmanın amaçları arasında yer almakla birlikte, demokratik davranışlardaki eksikliklerin ne olduğunun bilinmesine ve eksikliği giderici önlemlerin alınmasına katkı sağlayacağı umulmaktadır. Araştırmanın evrenini Ankara Ömer Seyfettin Lisesi 11. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada demokrasi kavramlarını içeren Likert Tipi ölçek kullanılmıştır. Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayısı 0,785’tir. Araştırma sonucunda öğrencilerin demokratik davranışlarla ilgili tutumlarının cinsiyet ve anne-baba eğitim durumuna göre değiştiği sonucuna ulaşılmıştır.
Abstract (2. Language): 
One of the main aims of education in 21st century global world is to school individuals that are respectful for human rights, that are in line with the existing social system and that are aware of their rights and duties. Democracy’s rise as a valuable aim led countries to prioritize democratic goals while they are planning their education policies. Educating democratic behaviors is one of the main aims of the Turkish education system. This work assesses the degree to which Turkish education system has realized its goal of educating democratic individuals. While we aim to find the degree to which high school graduates have achieved democratic behaviors, reaching to information on the area will provide education planners to find the shortfalls and to take measures to overcome these shortfalls. The study has been conducted on senior class of Ankara Ömer Seyfettin High School. The research used Likert scale for finding degree of democratic behaviors. Cronbach Alpha reliability coefficient is found 0,785. Research has found that democratic behaviors are influenced by a number of factors, including gender, parent educational status and income levels.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Başaran, İ.E. (1986). Demokrat öğrenci nasıl yetiştirilir. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Ankara: A.Ü. Eğitim
Bilimleri Fakültesi Yayınları. Cilt 19, sayı: 1-2.
Gülmez, M. (1994). İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
Kaldırım, E. (2005). İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin demokrasi algıları. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25,
Sayı 3 (2005) 143-162.
Karatekin, K.Kuş. Z. Sönmez, Ö.F.(2010). İlköğretim öğrencilerinin demokrasi algıları. e-Jurnal of New World
Sciences Academy Volume: 5, Number: 4.
Karasar, N., (2008). Bilimsel araştırma yöntemi (17.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kongar, E. (1993). Demokrasi ve kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi. 2. basım.
Kıncal, R.Y. & Işık, H. (2003). Demokratik eğitim ve demokratik değerler. Eğitim Araştırmaları. (11), 54-58.
Yeşil, R. (2002). Okul ve Ailede İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com