You are here

İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN PARÇALANMIŞ AİLEYE SAHİP ÖĞRENCİLERLE YAŞADIKLARI SORUNLARIN İNCELENMESİ

Share
INVESTIGATION OF PROBLEMS EXPERIENCED BY BROKEN PARENTS WITH STUDENTS OF PRIMARY SCHOOL ADMINITRATORS
Author NameUniversity of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
352
Page Number-Last: 
368

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Günümüzde değişimin hızla gerçekleştiği bir süreç yaşanmaktadır. Bu araştırmada, nitel araştırma modeline uygun olarak ilkokul yöneticilerinin parçalanmış aileye sahip öğrencilerle yaşadıkları sorunlar incelenmektedir. Araştırmaya Antalya İli Serik İlçesinde görev yapan 47 ilkokul yöneticisinden 14 müdür ve 10 müdür yardımcısı olmak üzere 24 ilkokul yöneticisi katılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; katılımcıların çoğunluğu parçalanmış aile üyesi öğrencilerin eğitim öğretim hayatında sorun yaşadığını belirtmektedir.Yöneticiler bu öğrencilerden yaşadığı sorunların ise yüksek düzeyde yasal sorun olduğunu belirtmektedir.
Abstract (2. Language): 
Today, a process that is experiencing rapid change occurs. In this study, the problems that primary school administrators have experienced with students with broken families are examined in accordance with the qualitative research model. Twenty four primary school administrators, including 14 principals and 10 principal assistants, from 47 primary school administrators working in the Antalya Serik District of Antalya participated in the research. According to the findings of the research; the majority of the participants point out that the students with broken family members are having problems in their educational life. Principals point out that the problems experienced by these students are highly legal problems.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Arifoğlu, B.Ç. (2006). Çocuklar İçin Boşanmaya Uyum Programı'nın çocukların boşanmaya uyum, kaygı
ve depresyon düzeylerine etkisi . Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Attepe, S. (2010). Anne baba kaybının çocuklar üzerindeki etkileri. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve
Araştırma Dergisi , 23(6), 23-28.
Avcı,M.(2011). Yazgının yokluğunda suçun varlığı meselesi ya da ailenin parçalanmasının suçla ilişkisi.
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 15 (1): 121-140.
Bahar, H. (2009). Sosyoloji . Ankara: Karınca Yayınları.
Başaran, İ.E.(1988). Eğitim yönetimi. Ankara: Gül Yayınevi.
Başaran, İ.E.(1996). Eğitim psikolojisi . Ankara: Yargıcı Matbaası.
Başaran, İ. E. (2008). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi . Ankara: Ekinoks.
Biçer, E. (2009). Parçalanmış ve tam aileye sahip ergenlerin atılganlık ve sosyal yetkinlik düzeylerinin
bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi . Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Çukurova
Üniversitesi, Adana.
Budak, G. (1990). Endüstrileşme süreci içinde ailenin yeri ve önemi. I. Aile Şurası. Ankara:
A.A.K.Yayıncılık.
Eröz, M. (1982). İktisat sosyolojisine başlangıç . İstanbul: Filiz Kitapevi.
Erürker, B. (2007). Aileye ve parçalanmış aileye sahip 5-6 yaş çocuklarının bilişsel işlevlerinin
karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
Fidan, M. (2005). Sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu çocuk yuvalarında barınan çocukların WISCR
skorlarının değerlendirilmesi . Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Gökçe, B. (1996). Türkiye’nin toplumsal yapısı ve toplumsal kurumlar . Ankara: Savaş Yayınları
Evlenme ve boşanma istatistikleri. 12.06.2016 tarihinde
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18628 adresinden alınmıştır.
Karataş, K. (2001), “Toplumsal Değişme ve Aile”, Toplum ve Sosyal Hizmet, Sayı: 2, Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Yayını, Ankara.
Öcal, A. ve Yıldırım, E. (2014). Dış göçler sebebiyle parçalanmış aile çocuklarının değer algılarının
incelenmesi GEFAD / GUJGEF , 34 (2): 155-183.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 30 ISSN: 2146-9199
368
Öngider, N. (2006). Evli ve boşanmış ailelerde algılanan ebeveyn kabul veya reddinin çocuğun psikolojik
uyumu üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
Öztürk, M. S. (2012). Tek ebeveynli ailelerin yaşadıkları ekonomik güçlüklerin incelenmesi ,
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Pehlivan, Z. (2006). Resmi genel liselerde öğrenci devamsızlığı ve buna dönük okul yönetimi politikaları
(Ankara ili örneği). Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Soyaslan, D., (1998). Kriminoloji (suç ve ceza bilimleri). Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yayınları No.526.
Şentürk, Ü. (2006). Parçalanmış aile çocuk ilişkisinin sebep olduğu sosyal problemler (Malatya
uygulaması). Yayınlanmamış doktora tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
Şahinkaya, R. (1975). Psiko –sosyal yönleriyle aile. Ankara: Kardeş Basımevi.
Ulusoy, D., Demir, Ö. ve Görgün Baran, A.(2005). Parçalanmış aile ve gençlerde sapmış davranışlar:
lise son sınıf gençliği örneği. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 22 (2), 61-66.
Uşaklı, H. (2013). Eşinden ayrılmış annelerin görüşü açısından çocuklarının sorunları. Karabük
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (1), 195-208.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri . Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com