You are here

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA EĞİTİM MALİYETLERİNİN ANALİZİ “Erzurum İl Merkezinde Kamu ve Özel Ortaöğretim Kurumları Karşılaştırması”

Share
The Analysis of Education Costs at High School “The Comparison of the Public and Private High School at Erzurum City Centre”
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
353-368

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, eğitim sistemi içerisinde yer alan genel ortaöğretim kurumları ele alınarak, bu kurumlarda ortaya çıkan maliyetler incelenmeye çalışılmıştır. Ortaöğretim kurumları, kurumsal ve birim maliyetler açısından ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde; ortaöğretim kurumlarında maliyetler genel olarak ele alınmıştır. Bu bölümde, eğitim maliyeti ile ilgili temel kavram ve tanımlar yapılarak eğitim maliyetleri çeşitli açılardan değerlendirilmiştir. İkinci bölümde; ortaöğretim’de kurumsal maliyetler toplam ve birim öğrenci bazında uygulama çalışması ile incelenerek, analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda; ortaöğretim kurumlarında maliyet unsurlarının çeşitlilik arz ettiği, hem kamu hem de özel okullarda farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir.
Abstract (2. Language): 
In this study, by studying the general high schools in the education system, the costs occuring in these schools were tried to examine carefully. The institutional and unit costs in the high schools were to examine carefully. In the first part of the study, the costs in the high school were generally analyzed. In this part, the education cost and basic concept and definitions besides education costs were analyzed in different aspects. In the second part, the institutional total and unit costs were tried to be analyzed and interpreted. At the end of the research, it was seen that the elements of the cost give diversity, these costs may be different in not only public but also private schools.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Atlıhan, T. (2002). Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğrenci Maliyetlerinin
Hesaplanması Konusunda Bir Uygulama Çalışması, (Yüksek Lisans Tezi),
İstanbul: İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
Bates, Tony A. W. (1995). Technology Open Learning and Distance Education,
London: Routledge Studies in Distance Education.
Bray, M. (1996). Counting the Full Cost: Parental and Community Financing of
Education in East Asia, Washington D.C., The World Bank.
Bursal, N., Ercan, Y. (1992). Maliyet Muhasebesi, İstanbul: Der Yay.
Coombs, P. H., Hallak, J. (1974). Cost Analysis in Education: A Tool for Policy of
Planning, EDI Series in Economic
Development, The World Bank, Baltimore: John Hopkins University Press.
Chesswas, J.D., Vaizey, J. (1974). Eğitim Planlarının Maliyetinin Hesaplanması,
Çeviri: Necdet Serin, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
Çalışkan, A. (1998). Beşeri Sermaye Teorisi Açısından Sosyal Bilimler Alanında
Eğitim Veren Bir Fakültede Öğrenci Birim
Maliyetlerinin Hesaplanmasına İlişkin Bir Model Denemesi, (Doktora Tezi),
Ankara: G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ergen, H. (2000). Türkiye’de Kamu Üniversitelerinde Birim Harcamalar ve Vazgeçilen
Kazançlar, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Yayını.
Girginer, N. (2001). Uzaktan Eğitim Kararlarında Teknoloji, Maliyet, Etkinlik
Boyutları ve Uzaktan Eğitime Geçiş İçin Kavramsal Bir Model Önerisi, (Doktora
Tezi), Eskişehir: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Hallak, J., (1974). Eğitim’de Maliyet ve Harcamalar, Çeviri: Mahmut Adem, Ankara:
Talim Terbiye Dairesi Yay.
Prakash, Shiri. (1996). Cost of Education: Theoretical Explorations and
Theoretical Prognostication, New Delhi: Anamika Publishers&Distributors.
Rumble, G. (1997). The Costs and Economics of Open and Distance Learning,
London: Kogan Page, Open and Distance Learning Series.
Wagner, L. (1972). The Economics of the Open University, Higher Education, Vol. 1,
No. 2.
Woodhall, M. (1987). Economics of Education: Research and Studies, Human
Capital Concepts, in G. Psacharopulos(Ed.), Pergamon Press.
Diğer Kaynaklar
Education Costs (2000). Paying for School, By Deloitte&Touche LLP. International
Institute for Educational Planning(IIEP) (1985).
Cost and Financing of Education, IIEP Advanced Training Programme in
Educational Planning and Administration, Self- Learning Materials, B3, Module
7, Paris: UNESCO.
Koç, Hakan (2007). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi,
Sayı: 20.
Y.Ö.K. (1996). Türk Yükseköğretim Sistemi: 1994-1995’ten 1995- 1996’ya Gelişmeler,
Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com