You are here

ENDERUN MEKTEBİ’NDE YETİŞEN İKİ SANATÇI: SAİD EFENDİ VE TEVFİK PAŞA

Share
Two Artist Trained in Enderun School
Author NameUniversity of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
153-162

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Osmanlı’da Saray, sanatın maddî ve manevî olarak beslendiği en büyük kaynaktır. Bunu hem kurumsal olarak, hem de bireysel olarak üretilen yapıtların ışığında rahatlıkla söylemek mümkün. Osmanlı Sarayı, sadece yetişmiş bir sanatçı ya da mimar topluluğu üzerinden sanatsal üretimi sürdürmemiş, kurduğu okullarda yetişen nitelikli ve sanatçı kimliğine sahip erkândan da azami şekilde faydalanmıştır. Said Efendi ve Tevfi k Paşa’da Osmanlı Devletinin en önemli okulu Enderun Mektebi’nde yetişmiş ve sanatsal üretimleri ile Saray’ın dikkatini çekmiş iki seçkin örnektir.
Abstract (2. Language): 
In The Ottoman Empire, The Palace was the biggest source for nourishing the art both pecuniarily and morally. It is very easy to say this in the light of the art works that were produced both institutionally and individualy. The Ottoman Palace, has pursued the artistic production not only through an educated artist or architect ensemble, but also utterly took advantage of qualifi ed and artistic people that were trained in the schools it has established. Said Efendi and Tevfi k Pascha are outstanding examples of people who are trained in Enderun Mektebi, which is the most important school of Ottoman Empire, and have been noted by The Palace with their artistic productions.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Akkutay, Ü. (1984). Enderûn Mektebi. Ankara: Gazi Eğitim Fakültesi Yayını.
Baykal, İ. H. (1953). Enderun Mektebi Tarihi. İstanbul: Halk Basımevi.
Eldem S. H. ve Akozan, F., (1988). Topkapı Sarayı. İstanbul.
Gülşen, Sezai (2002). “Çok Yönlü Bir Sanatçı Eyüplü Said Efendi”, Tarihi, Kültürü ve
Sanatıyla VI. Eyüp Sultan Sempozyumu, 238–241.
Halil Edhem (1340/1924). Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu. İstanbul: Matbua-ı Amire.
Akyüz Y. (1999). Türk Eğitim Tarihi. İstanbul: Alfa Yayınları.
Mehmet Esad (1310). Mirat-ı Mekteb-i Harbiye. İstanbul: Şirket-i Mürettebiye Matbaası.
Mehmed Süreyya (1996). Sicill-i Osmanî. Yay. Haz. Nuri Akbayar. Cilt. 5, İstanbul: Tarih
Vakfı Yurt Yayınları.
Mert Talip (2002). “Musahip Mehmet Said Efendi”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VI. Eyüp
Sultan Sempozyumu, 330–336.
Öner S. (1991). Tanzimat Sonrası Osmanlı Saray Çevresinde Resim Etkinliği (1839–
1923). (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: M.S.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı Batı Sanatı ve Çağdaş
Sanatlar Programı.
7) Şahabettin Uzluk gördüğü bu portreyi şu şekilde tanımlamaktadır; “12x17 cm. ölçülerindeki eser,
koyu yeşil bir fon üzerine alçı karışık suluboya kullanılarak yapılmıştır”. Uzluk, eserin altında talik
ile yazılmış Resme Namî imzasının okunduğunu ifade etmektedir.
ENDERUN MEKTEBİ’NDE YETİŞEN İKİ SANATÇI: 159
SAİD EFENDİ VE TEVFİK PAŞA
Sağlam M. (2004). TCMB Sanat Koleksiyonu. Ankara: Nurol Matbaacılık.
Şahabeddin Bey (1924a). “Türk Ressamları: Said Efendi”, Millî Mecmua, 10, 152–153.
Şahabeddin Bey (1924b). “Türk Ressamları: Nami Dede”, Millî Mecmua, 11, 169–170.
Şahabeddin Bey (1924c). “Türk Ressamları: İbrahim Paşa”, Millî Mecmua, 12, 184–
185.
Şahabeddin Bey (1924d). “Türk Ressamları: Tevfi k Paşa”, Millî Mecmua, 13, 205.
Uzluk Ş. (1945). Mevlana’nın Ressamları, Konya: Konya Halkevi Güzel Sanatlar Komitesi
Yayınları,.
Uzluk Ş., (1957). Mevlevilikte Resim-Resimde Mevleviler. Ankara: Türkiye İş Bankası
Yayınları.
Şişman A., (2004). Tanzimat Döneminde Fransa’ya Gönderilen Osmanlı Öğrencileri. Ankara:
Türk Tarih Kurumu Basımevi.
Yetik S., (1940). Ressamlarımız. İstanbul: Marifet Matbaası.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com