You are here

LİSE VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNİN SORUNLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Share
THE VIEWS OF THE HIGH SCHOOLS AND VOCATIONAL HIGH SCHOOLS STUDENTS ON THE PROBLEMS OF BIOLOGY TEACHING

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
11-21

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışma Erzurum il merkezindeki 14 lise ve 11 meslek lisesinde yapılmıştır. Biyo-loji dersi alan 351 lise ve 234 meslek lisesi öğrencisine anket uygulanarak biyoloji öğretimi-nin sorunlarına ilişkin görüşleri alınmıştır. Verilerin analizinde X2 “uyum kontrol testi” uygu-lanmıştır. Alınan sonuçlara önemlilik dereceleri verilmiştir (p<0,05). Neticede, lise ve meslek liselerinde en önemli görülen sorunlar, “sınıflar çok kalabalıktır”, “laboratuar araçları yeter-sizdir”, “üniversiteye girişte biyoloji dersinin ağırlığı azdır” ve “biyoloji derslerinde uygula-ma eksikliği mevcuttur” şeklinde sıralanmaktadır.
Abstract (2. Language): 
This study has been carried out in fourteen high schools and eleven vocational high schools located in the center of Erzurum. A questionnaire has been administered to 351 high schools and 234 vocational high schools student’s views on the problems of biology teaching. The results have been evaluated by using the X2 test and have been given their significancy degrees (p<0,05). According to the views of the high school students and the vocational high school students, the most important problems on the biology teaching are “classrooms are very crowded”, “laboratory facilities are not good enough” “the numbers biology questions in university enterance” and “there are lack of practicing in biology lessons”.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. Hurd P. D. H., (1998)."Scientific Literacy: New Minds for a Changing World", Science Education, 82 ( 36) 407-416
2. Ayas A., (1995). "Fen Bilimlerinde Program Geliştirme ve Uygulama Teknikleri Üzerine Bir Çalışma: İki Çağdaş Yaklaşımın Karşılaştırılması", Hacettepe Üniversitesi Eği-tim Fakültesi Dergisi, 11, 149-155
3. Ertürk S., (1986). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Yelkentepe yayınları.
4. Demirel Ö., (2000). Eğitimde Program Geliştirme, III. Baskı, Ankara: Pegem Yayınevi.
5. Dindar, H., (1995). Ortaöğretim Kurumlarında Biyoloji Öğretiminin Yapı ve Sorunları, yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniv., Fen Bilimleri Enst., Ankara,
6. Kaya E., (2001), Ortaöğretimde Biyoloji Öğretiminin Yapı ve Sorunları (Erzurum Örneği), Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniv., Fen Bilimleri Enst., Erzurum.
7. Başar A. ve Oktay E., (1998). Uygulamalı İstatistik-1,2. Erzurum: Şafak Yayınevi,
8. Kaya E., (2002). Erzurum ilindeki lise ve meslek lisesi öğrencilerinin biyoloji öğretim yöntemlerinin kullanılmasına ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması, F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Sayı: 14 (1), 69-72
9. Özbaş G. ve Soran H, (1993). Devlet Liseleri, Özel Liseler ve Anadolu Liselerindeki Biyo-loji Eğitiminin Karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 9: 263-270
10. Akaydın G., Güler M. H. ve Mülayim H., (2000). Liselerimizin Laboratuar Araç ve Ge-reçleri Bakımından Durumu, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, 1-4
11. Karabulut A., (2000). Erzurum ilinde Görev Yapan Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoloji Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniv., Fen Bilimleri Enst., Erzurum. 12. Ferry, B., (1993). Problems with implementing science and technology in primary schools in N.S.W. Research in Science Education, Number: 23, 347-348
13. Webb, C., (1993). Teacher perception of Professional development needs and the implementations of the K-6 science and technology syllabus, Research in Science Education, Number: 23, 327-336,
14. YÖK/DÜNYA BANKASI, (1996). Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğ-retmen Eğitimi, Ankara
15. Dreyfus A., (1996). "Biological Knowledge as a Prerequisite for the Development of Values and Attitudes", Journal of Biological Education, Number: 30, (3), 225-228
16. Gerçek C., ve Soran, H., (1999). "Ortaöğretim Biyoloji Derslerinde Biyoteknoloji Konu-larının Yeri, Öğrencilerin Biyoteknolojiye Olan İlgilerinin Belirlenmesi", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 16 (17) 167-177,
17. Yetkin Y., (2000). "Biyoloji Eğitimi Öğretimi ve Öğretmen Yetiştirilmesinde Yeni Yak-laşımlar:Biyoloji Felsefe ve Mantığının Anlaşılması", IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Eylül, Ankara, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 51-57
18. Çepni S., Akdeniz A. R., ve Ayas A., (1996). " Fen Bilimleri ve Teknolojisinin Dünya Barışı ile İlişkisi", Dünya Barışı ve Eğitim İlişkileri Sempozyumu, Erzurum, Bildi-riler Kitabı, 68-75
19. Erten S., (1993). Biyoloji Laboratuarlarının Önemi ve Laboratuarlarda Karşılaşılan Prob-lemler, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 9: 315-330
20. Çepni S., Akdeniz A. R. ve Ayas A., (1995). Fen Bilimleri Eğitiminde Laboratuarların Yeri ve Önemi (III), Ülkemizde laboratuarın kullanımı ve bazı öneriler, Çağdaş Eğitim, Sayı: 206: 24-28
Erzincan Eğitim

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com