You are here

ERZURUM İL MERKEZİNDEKİ LİSELERİN BİYOLOJİ LABORATUARLARININ ARAÇ VE GEREÇLERİ BAKIMINDAN DURUMU

Share
THE SITUATION OF HIGH SCHOOLS BIOLOGY LABORATORIES IN ERZURUM PROVINCE IN TERMS OF DEVICES AND MATERIALS

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
23-33

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Biyoloji öğretiminde verilen bilgilerin deneylerle aktarılma ortamı olan biyoloji labo-ratuarlarının araç ve gereçler açısından yeterli olması, bu eğitim ortamında planlanan öğretme öğrenme süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi için hayati bir önem taşır. Bu amaçla, Erzurum il merkezindeki bazı liselerin biyoloji laboratuarlarının araç-gereç bakımından yeterliliği ince-lenmiştir. Değerlendirme sonucunda liselerin araç ve kimyasallar bakımından iyi, donanım ve modeller bakımından yeterli durumda olmadığı gözlenmiştir.
Abstract (2. Language): 
The knowledge given in biology lectures are converted in to experiments in biology laboratories. Sufficiency of a biology laboratory in terms of devices and materials has vital importance to realize the learning duration that is planned in an education atmosphere. For this purpose, a questionnaire was applied to Biology teachers in Erzurum high schools. Ac-cording to results obtained, it is observed that high schools are good in terms of tools and chemicals, but in terms of equipment and models they are insufficient.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Akaydın, G., Güler, M. H. ve Mülayim, H. (2000) Liselerimizin Biyoloji Laboratuar Araç ve Gereçleri Bakımından Durumu, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fa-kültesi Dergisi, 19, 1-4.
Akgün, Ş. (2001) Fen Bilgisi Öğretimi geliştirilmiş 7. baskı Pagem Yayıncılık.
Ayas, A., Çepni, S. ve Akdeniz, A. R. (1994a) Fen Bilimlerinde Laboratuvarın Yeri ve Önemi I, Çağdaş Eğitim, 19, 21-25.
Ayas, A., Çepni, S. ve Akdeniz, A. R. (1994b) Fen Bilimlerinde Laboratuvarın Yeri ve Önemi II, Laboratuvar Uygulamalarında Amaçlar ve Yaklaşımlar. Çağ-daş Eğitim, 19, 7-11.
Baran, Ş., Doğan, S. ve Yalçın M. (2002) Üniversite Biyoloji Öğrencilerinin Öğre-nimleri Sırasında Edindikleri Bilgileri Günlük Hayatla İlişkilendirebilme Düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 89-96.
Dikmenli M., Türkmen L. ve Çardak O. (2002) Üniversite Öğrencilerinin Biyoloji Laboratuarlarında Mikroskop Çalışmaları ile İlgili Alternatif Kavramlar, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara, s.17.
Ekici, G. (2002a) Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuar Dersine Yönelik Tutum Öl-çeği (BÖLDYTÖ). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22: 62-66.
Ekici, G. (2002b) Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuar Dersine Yönelik Tutumları-nın Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara, s.20.
Ergün, M. ve Özdaş, A. (2000) Öğretim İlke ve Yöntemleri.
Erten, S. (1991) Biyoloji Laboratuarlarının Önemi ve Laboratuarlarda Karşılaşılan Problemler. Basılmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Karabulut A. (2000) Erzurum İlinde Görev Yapan Biyoloji Öğretmenlerinin Biyolo-ji Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum (yayınlanmamış).
Korkmaz H. (2000) Fen öğretiminde araç-gereç Kullanımı ve Laboratuar Uygula-maları Açısından Öğretmen Yeterlilikleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 242-252.
MEB, Ders Aletleri Yapım Merkezi (DAYM), (2002) Lise Biyoloji Laboratuar A-raçları Kata loğu, Kod No:17407, Ankara.
MEB, Ders Aletleri Yapım Merkezi (DAYM), (2003) İlköğretim Fen Bilgisi Labo-ratuar Araçları Kataloğu, Kod No:17409, Ankara.
Öztaş H., Özay E. and Öztaş F. (2003) Teaching cell division to secondary school students: an investigation of difficulties experienced by Turkish teachers, Journal of Biological Education, 38(1), 13-15.
Öztaş H. ve Özay E. (2004) Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoloji Öğretiminde Karşı-laştıkları Sorunlar, Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 69-77.
Uçar M. (1999) İlköğretimde Ders Araç-gereçleri Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi, AKÜ. Sosyal Bilimler Dergisi, 3.
Erzincan Eğitim

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com