You are here

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ DERSLERİNDE EDİNDİKLERİ BİLGİLERİ GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ

Share
THE LEVELS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS MAKING CONNECTION BETWEEN DAILY LIFE AND THE KNOWLEDGE GAINED DURING BIOLOGY LECTURES

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
57-63

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Okullarda öğrenilen bilimsel bilgilerin, günlük yaşamla ilişkilendirildiği sürece ka-lıcı olacağı bilinmektedir. Bu çalışma lise öğrencilerinin biyoloji derslerinde kazandıkları düşünülen bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeylerinin belirlenmesi ve başarı seviyesi yönünden okullar arası farklılıklar olup olmadığının tespit edilmesi amacı ile yürü-tülmüştür.
Abstract (2. Language): 
It is known that the scientific knowledges learned in schools will be permanent as long as connected with daily life. This study has been carried for the determination of the levels of secondary school students making connection between the knowledge that are gained in biology lectures and daily life, and determination of the presence of differences between the schools success level.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Baran, Ş., Doğan, S. ve Yalçın M. (2002) Üniversite Biyoloji Öğrencilerinin Öğre-nimleri Sırasında Edindikleri Bilgileri Günlük Hayatla İlişkilendirebilme Düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 89-96.
Berkant, H. G. (2002) Ortaöğretim biyoloji derslerinin biyolojik nedenselliğe dayalı olarak işlenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara, s 13.
Cansaran, A. (2004) Biyoloji Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Öğretmenliği Programı Hakkında Düşünceleri, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24 (1), 1-21.
Cerrah, L. ve Ayas A. (2003) Meslek Liselerinde Görev Yapan Biyoloji Öğretmen-lerinin Karşılaştıkları Problemler: Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Öğretim Programına Bir Bakış. Milli Eğitim, 159, 149-159.
Doğan, S., Sezek, F., Yalçın, M., Kıvrak, E., Usta Y. ve Ataman, A. Y. (2003) Ata-türk Üniversitesi Biyoloji Öğrencilerinin Laboratuvar Çalışmalarına İlişkin Tutumları. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 56 (2), 1-26.
Enginar, İ., Saka, A. ve Sesli, E. (2002) Lise 2 öğrencilerinin biyoloji derslerinde kazandıkları bilgileri güncel olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri. V. Ulu-sal Fen Bilimler ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara, s 21.
Kiziroğlu, İ. (1988) Günümüzde biyoloji dersi ve amaçları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 243-250.
Üstün, P., Yıldırgan, N. ve Çegiç, E (2001) Fen bilgisi eğitiminde model kullanma ile öğretimin başarıya etkisi. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İstanbul, s. 474-477.
Yiğit N., Devecioğlu, Y. ve Ayvacı, H. Ş. (2002) İlköğretim fen bilgisi öğrencileri-nin Fen kavramlarını günlük yaşamdaki olgu ve olaylarla ilişkilendirme Düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimler ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara, s 94.
Erzincan

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com