You are here

SİSTEMATİK FELSEFİ DÜŞÜNCE ÖNCESİ MİTOLOJİ, BÜYÜ VE DİNLER’DE VARLIK DÜŞÜNCESİ

Share
The Idea of Being in Mythology, Magic and Religions in the Before of The Systematic Philosophical Idea
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
37-50

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Sistematik felsefi düşüncenin başlanmasından önce, kadim kültür ve medeniyetlerde insanlar varlığı, üç önemli bakış açısıyla anlamaya çalışmışlardır. Bunlar; mitoloji, büyü ve dindir. Bu üç bakış açısı, aynı zamanda onların günlük hayatlarında bazı problemlerine pratik çözüm bulmaya da yardımcı konumundaydı. Yine bu üç bakış açısı, sistematik felsefi düşüncenin başlangıcına da lokomotif vazifesi görmüştür.
Abstract (2. Language): 
Before beginning the systematic Philosophical idea, people tried to understand the being with three points of view in ancient culture and civilisations. These are the Mythology, magic and religions. These points of view, on te other hand, has helped to find out practical solutions to some problems in their daily life. These three points of view, again has had the responsibility of locomotive duty at the beginning of the systematic phiylosophical idea.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Adıvar, A.Adnan, Tarih Boyunca İlim ve Din, İstanbul 1994
Afifî, Ebu’l-A’lâ, İslâm Düşüncesi Üzerine Makaleler, çev.: Ekrem Demirli, İstanbul
2000
Aristoteles, Metafizik, çev.: Ahmet Arslan, İstanbul 1996
Aslan, Celil, “Türk Yaratılış Mitolojilerindeki Farklılıklar” (Farklı Unsurlar), FÜİFD.,
Elazığ 2000, sayı: V., (573-585).
Bolay, S. Hayri, Felsefî Doktrinler ve Terimler Sözlüğü, Ankara 1997
Buhr Manfred-Kosing Alfred, Bilimsel Felsefe Sözlüğü, çev.: Veysi Bildik, İstanbul
1999
Campbell Joseph, Batı Mitolojisi, çev.: Kudret Emiroğlu, Ankara 1995
Corbin, Henry, İslâm Felsefesi Tarihi, çev.: Hüseyin Hatemi, İstanbul 1994
Cömert, Bedreddin, Mitoloji ve İkonografi, Ankara 1980
Eliade, Mircea, Babil Simyası ve Kozmolojisi, çev.: Mehmet Emin Özcan, İstanbul
2002
Eliade, Mircea, Dinler Tarihine Giriş, çev.: Lale Arslan, İstanbul 2003
Eliade, Mircea, Ebedî Dönüş Mitosu, çev.: Ümit Altuğ, İstanbul 1994
Eliade, Mircea, Mitlerin Özellikleri, çev.: Sema Rifat., İstanbul 1993
Eliade, Mircea, Şamanizm, çev.: İsmet Birkan, Ankara 1999
Er, İzzet, “Fetişizim” (Sosyal Bilimler Ansiklopedisi içinde) C. I
Esin, Emel, Türk Kozmolojisine Giriş, İstanbul 2001
Ezra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, İstanbul 1972
Guenon, Rene, Geleneksel Formlar ve Kozmik Devirler, çev.: Lütfi Fevzi Topaçoğlu,
İstanbul 1997
Guenon, Rene, Yatay ve Dikey Boyutların Sembolizmi, çev.: Fevzi Topaçoğlu, İstanbul
2001
Gündüz, Şinasi, “Animizm” Din ve İnanç Sözlüğü, Konya 1998
Gündüz, Şinasi, Mitoloji ile İnanç Arasında, Samsun 1998
Hançerlioğlu, Orhan, Bilim Tarihi, İstanbul 1998
Haviland, William A., Kültürel Antropoloji, çev.: Hüsamettin İnaç, Seda Çiftçi,
İstanbul 2002
Kafesoğlu, İbrahim, Eski Türk Dini, Ankara 1980
Kanar Yüksel, “Animizm” (Sosyal Bilimler Ansiklopedisi I-IV), İstanbul 1990, C.I
Kılıç, M. Erol, “Hermes”, DİA., C. XVII, İstanbul 1998, (229-233)
Kılıç, M. Erol, İslâm Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce, MÜSBE.,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1989
Kingsley, Peter, Antik Felsefe Gizem ve Büyü, çev.: Kenan Kalyon, İstanbul 2002
Kybalion, Üç İnisiye (Antik Mısır ve Yunan Hermetik Felsefesi), çev.: Murat Sağlam,
İstanbul 2005
M.M. Şerif, “Yunan Düşüncesi” (İslâm Düşüncesi Tarihi içinde), çev.; Kasım Turhan,
İstanbul 1990, C. I
Murşan, Salim, el-Canibu’l-İlahi ‘inde İbn Sînâ, Beyrut 1992
Nasr, S. Hüseyin, İslâm’da Düşünce ve Hayat, çev: Fatih Tatlılıoğlu, İstanbul 1988
Nasr, S. Hüseyin, Tabiat Düzeni ve Din, çev.: Latif Boyacı, İstanbul 2002
Ögel, Bahaeddin, Türk Mitolojisi, (I-II) İstanbul 1997, C. II;
Öner, Necâti, “Bir Bilgi Türü Olarak Ökkült Bilgi”, Felsefe Yolunda Düşünceler, (213-
221) Ankara 1999
Roux, J. Paul, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, çev.: Aykut Kazancıgil, İstanbul
1994
Sarıkçıoğlu, Ekrem, Dinler Tarihi, 4. Baskı, İsparta 2002
Sayılı, Aydın, Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Astronomi Matematik ve Tıp,
Ankara, 1966
Schimmel, Annamarie, Dinler Tarihine Giriş, İstanbul 1999
Schwarz, Fernand, Kadîm Bilgeliğin Yeniden Keşfi, çev.: Ayşe Meral Arslan, İstanbul
1997
Sunar, Cavit, Tasavvuf Tarihi, Ankara 1975
Şefik Can, Yunan Mitolojisi, İstanbul 1970
Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, (I-II) Tah.: Emir Ali Mehna ve Ali Hasan Fa’ur,
Lübnan 2001
Tanyu, Hikmet, “Büyü”, DİA., İstanbul 1992, C. VI, (501-506)
Tanyu, Hikmet, İslâmlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı, İstanbul 1986
Taplamacıoğlu, Mehmet, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, Ankara 1966
Tevfik, Rıza, Felsefe Dersleri, sad.: M.Münir Dedeoğlu, İstanbul 2001
Uraz, Murat, Türk Mitolojisi, İstanbul 1992
Walls, Andrew F., Hermetic Literature, Dictionaire of Theology, USA. 1988
Wensinck, A. J., “İdris” mad., MEBİA., İstanbul 1997, C. V/2
Wrıght, J. Stafford, “Anımısm”, Dictionary of Theology, U.S.A., 1988
Yates, Frances, Giordano Bruno and The Hermetic Tradition, Florence (USA) 1964
Yurdaydın, H. Gazi-Dağ, Mehmet, Dinler Tarihi, Ankara 1978
Yurdaydın, H.-Günay, Ünver-Güngör, Harun, Türklerin Dinî Tarihi, İstanbul, 1997

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com