You are here

İLÂHÎ ADALET AÇISINDAN ÇOCUK VE HAYVAN ELEMLERİ MESELESİ.

Share
The Problem of Child and Animal Pains According to Divine Justice
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
1-27

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
İnsan ve hayvan elemleri algı ve tecrübeyle sabit yeryüzü gerçeğidir. Din ve felsefe bu yeryüzü gerçeğini anlamlandırmak için tarih boyu çeşitli izahlar geliştirmiştir. Parçacı, basit ve yüzeysel yaklaşımlar yaratıkların acılarını ilâhî adaletle bağdaştırma hususunda problemler doğurmaktadır. Acılar ile ilâhî hikmet ve adalet arasındaki ilişkiye açıklama getirme noktasında en büyük dayanak hep âhiret anlayışı olmuştur. Âhiret inancı dünyaya bir gaye getirdiği gibi, dünyayı anlama ve açıklamada her zaman en önemli temel olmuştur. Ruh göçü gibi dünyevî açıklamalar kendi içinde çelişkili olması bir yana tecrübeye de aykırı düşmektedir. Ekoloji çalışmaları hayvanların ekosistemlerdeki rolünü aydınlattıkça konuya ait problemler daha aklî çözümlemelere kavuşmaktadır. Hayvan acıları onlarda tecrübeye dayalı bilgi oluşturması, iradelerinin denetlenmesi ve ekosistemlerle tam bir uyum içinde olmaları açısından önemli bir dinamiktir. Uğursuzluk anlayışı gibi bir takım batıl inançlar tarih boyu özellikle hayvanların ve kimi zaman da insanların acı çekmelerine neden olagelmiştir. Günümüzde ise insanoğlunun yeryüzünde yaptığı tahribat hayvan elemlerinin başlıca sorumlusu durumundadır.
Abstract (2. Language): 
Human and animal suffering is a proven world fact with understanding and experiences. Religion and philosophy developed various explanations to this world fact along the history. Partial, simple and shallow approaches make problems in relating creatures pain and holy justice. The most important base is understanding of the next world (ahiret) in terms of giving explanations for the relation between suffering and holy justice and hikma (wisdom). Belief of here after bring purpose to world as well as it was always the most important base for understanding and explanations of the world. Explenations such as the transmigration of the soul not only have contradictions in it but also against experiences. As ecological works explain animals role in ecosystem problems about this matter are solved logically. Animal pain give them experience based knowledge, control of their will and very important dynamic in terms of complete agreement with ecosystem. Understanding of bad luck such as blasphemy have caused suffering of animals even in some cases humans along the history. Nowadays human destruction on the world are primarily responsible for animal suffering

Keywords (Original Language):