You are here

ANADOLU’DA SU KÜLTÜNÜN İZLERİ.

Share
Monitoring of the Water Cult in Anatolia
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
35-55

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Su kültü, farklı kültürlere mensup toplumlarda görülen bir inanıĢ olmakla beraber Türkler arasında ortak bir kült unsuru olarak görülmektedir. ÇalıĢmamızda ele aldığımız Anadolu‟da su kültü, Ġslam öncesi yer-su inanıĢlarının daha sonraki dönemlere yansıyan biçimleri olarak görülmektedir. Ġslam öncesi Türk inanıĢları, Ġslam ile beraber Müslüman Türk toplumunun manevi hayatında etkisini sürdürmüĢtür. Bazı durumlarda bu inanıĢlar Ġslami motiflerle etkili olmuĢtur. Anadolu‟nun birçok yerinde su kültüne bağlı olarak pınar, çeĢme, nehir ve göl Ģeklinde kutsiyet atfedilen unsurlar mevcuttur. Ziyaretçilerin su kültüne konu olan unsurlarla teması, çoğu zaman su ruhlarıyla yakınlaĢma, bütünleĢme ve her türlü sıkıntıları için onlardan yardım alma amaçlarını taĢımaktadır.
Abstract (2. Language): 
Water cult, being members of different cultures in society is a common belief among Turks, although a common element is seen as a cult. In our study, we take water cult in Anatolia, where the pre-Islamic beliefs of the later periods of water is seen as forms of reflection. Pre-Islamic Turk beliefs, Islam with the effect of Muslims of Turkish society in the spiritual life has continued. In some cases, these beliefs have been effective with Islamic motifs. In many parts of Anatolia, depending on the cult of water fountains, fountains, rivers and lakes in the form elements are attributed to holiness. Visitors are subject to the cult of water contact with the elements, often with the water spirit of rapprochement, integration and all kinds of trouble getting help for the purpose of them is carrying.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

ALBAYRAK, Ali, 2007; Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Eski Türk Dini, Elazığ. ARAZ, Rıfat, 1995; Harput’ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği, Ankara. ARIK, DurmuĢ, 2005; Azerbaycan Türklerinin Dini Tarihi ve Halk İnanışları, Ankara. ATMACA, Ġlhami, 2006; “Suruç ve Çevresinde Halk İnanışlarının Dinler Tarihi Açısından Değerlendirilmesi”, F. Üniversitesi Sos. Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi, Elazığ. BEġEVLĠYEV, V. 1945; “Proto-Bulgar Dini” (Çev: T. Acaroğlu), Belleten, C. IX, Nisan, S. 34. BORATAV, Pertev Naili, 1994; 100 Soruda Türk Folkloru, Ġstanbul. BULUÇ, Sadettin, 1993; “ġaman” İslam Ansiklopedisi, M.E.B., C. XI, Ġstanbul. CANPOLAT, Mehmet, 2006; “Pertek ve Çevresinde Yaygın Halk İnanışları”, Fırat Ün. Sos. Bil. Enst., (Yüksek Lisans Tezi) Elazığ. ÇOBANOĞLU, Özkul, 1993; “Türk Kültür Tarihinde su Kültü”, Türk Kültürü, S.361, (Mayıs) EBERHARD, Wolfram, 1947; Çin’in Şimal Komşuları, Ankara. EKER, Gülin Öğüt, 1999; “Karakeçili AĢiretinde Eski Türk Ġnançlarının Ġzleri”, Türk Kültüründe Karakeçililer, Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, (3 Haziran 1999 Urfa) Ankara. ELĠADE, Mircea, 1991; Kutsal ve Dindışı, (Çev: M. Ali Kılıçbay), Ankara. ……………, 1992; İmgeler, Simgeler, (Çev: M. Ali Kılıçbay) Ankara. ESĠN, Emel, 1978; İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi ve İslam’a Giriş, Ġstanbul. ……………, 2001; Türk Kozkolojisine Giriş, Ġstanbul. ERGĠN, Muharrem, 1971; Dede Korkut Kitabı, Ġstanbul. EYUBOĞLU, Ġsmet Zeki, 1998; Anadolu İnançları, Anadolu Üçlemesi-I, Ġstanbul. GÖKALP, Ziya, 1989; Türk Medeniyeti Tarihi, (Haz: Yalçın Toker), Ġstanbul. GÖKBEL, Ahmet, 1998; Anadolu Varsaklarında İnanç ve Adetler, Ankara. ……………, 1998a; “Varsak Türklerinde Yer-su ĠnanıĢlarının Ġzleri” Dinler Tarihi Araştırmaları-I, (Sempozyum 08-09 kasım 1996), Ankara. GÜLTEKĠN, Ahmet Kerim, 2004; Tunceli’de Kutsal Mekan Kültü, Ankara. GÜNAY, Ünver-Harun Güngör, vd., 1996; Kayseri ve Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri, Kayseri. GÜNAY, Ünver-Harun Güngör, 1998; Türk Din Tarihi, Kayseri. GÜNDÜZ, ġinasi, 1995, Sabiiler, Son Gnostikler, Ankara. Hacı BektaĢ-ı Veli, 2007; Makalat, (Haz: A. Yılmaz, M. AkkuĢ, A. Öztürk), Anakara.
Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 15:1 (2010)
___________________________________________________________________________ _
55
ĠBNĠ NEDĠM, 1994; Muhammed b. Ġshak, el-Fihrist, (Ed: G. Flugel), Beyrut. ĠNAN, Abdulkadir, 1976; Eski Türk Dini Tarihi, Ankara. ……………, 1987; Makaleler ve İncelemeler, I, Ankara. ……………, 1991; Makaleler ve İncelemeler, II, Ankara. ……………, 2000; Şamanizm, Ankara. KAFESOĞLU, Ġbrahim, 1980; Eski Türk Dini, Ankara. KALAFAT, YaĢar, 1990; Doğu Anadolu’da eski Türk İnançlarının izleri, Ankara. KALYONCU, Halil, 2003; “Diyarbakır ili Çermik Ġlçesi Yaygın Halk ĠnanıĢları”, Fırat Ün. Sos. Bil. Ens, Yüksek Lisans Semineri, Elazığ. KARAKAġ, Mahmut, 1996; Şanlı Urfa Evliya ve Alimleri, ġanlı Urfa. KaĢgarlı Mahmut, 1998; Divanü Lügat-it-Türk, (Çev: Besim Atalay, Ankara. OCAK, A. YaĢar, 1993; Bektaşi Menakıbnamelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri, Ġstanbul. OYMAK, Ġskender, 2002; Malatya ve Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri, Malatya. ÖGEL, Bahattin, 1971; Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Ġstanbul. ……………, 1978, Türk Kültür Tarihine Giriş, III, Ankara. ……………, 1993; Türk Mitolojisi, I, Ankara. ÖKSE, A. Tuba, 2006; Eski Önasya’da Günümüze Yeni Yıl Bayramları, Bereket ve Yağmur Yağdırma Törenleri, Bilig, KıĢ/2006, S. 36. ÖRNEK, Sedat Veyis, 1995; İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, Ġstanbul. POLAT, Yusuf, 1999; “Gölbaşı İlçesi Halk İnanışları ve İnanç Coğrafyası”, F. Üniversitesi Ġlahiyat Fak. Lisans Tezi, Elazığ 1999. POLAT, Kemal, 2005; Beşikten Mezara Kırgız Türklerinde Gelenek ve İnançlar, Ankara. RADLOFF, Wilheim, 1976; Sibirya’dan Seçmeler, (Çev: Ahmet Temir) Ġstanbul. ROUX, Jean Paul, 1994; Türklerin ve Moğolların Eski Dini, (Çev: Aykut Kazancıgil) Ġstanbul. TANYU, Hikmet, 1986, İslamlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı, Ġstanbul. ……………, 1987; Türklerde Taşla İlgili İnançlar, Ankara. TURAN, Osman, 1994; Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, Ġstanbul. YALMAN, Ali Rıza, 1977; Cenupta Türkmen Oymakları, I (Haz: Sabahat Emir), Ankara. YILMAZ, ġaban, 2008; “Hıdır Abdal Sultan Tekkesine Bağlı Ocak Köyü Halk ĠnanıĢları”, Fırat Ün. Sos. Bilm. Enst, (Yüksek Lisans Tezi), Elazığ. YÖRÜKAN, Yusuf Ziya, 1998; Tahtacılar, Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar, (Haz: Türkan Yörükan) Ankara. ……………, 2006; Müslümanlıktan Evvel Tük Dinleri, Şamanizm, Ġstanbul

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com