You are here

Ankilozan Spondilitte Anksiyete ve Depresyon Düzeyi, Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler

Share
Factors Affecting the Quality of Life, Anxiety and Depression Levels in Ankylosing Spondylitis

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
013-019

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Ankilozan spondilit (AS) aksiyel iskeleti etkileyen, sistemik, kronik inflamatuar ve yaşam kalitesini olumsuz etkiyen romatizmal hastalıktır. Bu çalışmanın amacı AS'de yaşam kalitesi ile ilişkili faktörleri, anksiyete ve depresyon düzeyini belirlemektir. Çalışmaya modifiye New York Kriterlerine göre AS tanısı almış 60 hasta alındı ve kontrol grubu da 60 sağlıklı erişkinden seçildi. Hastalar kontrol grubuyla yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi (VKI), medeni durum, eğitim düzeyi, mesleki durum, sigara ve alkol kullanımı göz önüne alınarak eşleştirildi. AS hastalarının hastalık aktivitesi Bath AS Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAI) ile, spinal mobilitesi Bath AS metroloji indeksi (BASMI) ile ve fonksiyonel durumu da Bath AS fonksiyonel indeksi (BASFI) ile değerlendirildi. AS hastalarında yaşam kalitesini değerlendirmek için Ankilozan Spondilit Yaşam Kalitesi Ölçeği (ASQoL) kullanıldı. Hastalardan ve kontrol grubundan anksiyete ve depresyon düzeyi için Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) formlarını doldurmaları istendi. Eğitim düzeyi ve mesleki durum AS hastalarında yaşam kalitesini etkileyen faktörler olarak tespit edildi. Ayrıca kadın AS'li hastalarda VAS ve BASDAI değerlerinin daha yüksek olduğunu gözlemlendi. AS'li hastalar kontrol grubuyla karşılaştırıldığında depresyon ve anksiyete düzeyleri daha kötüydü. Hastalık aktivitesi yüksek olanlarda yaşam kalitesinin daha kötü olduğunu ve ASQoL ile BASDAI, BASFI, VAS, BASMI ve depresyon ve anksiyete ölçekleri arasında anlamlı bir korelasyon olduğunu gözlemlendi. AS'li hastalarda kontrol grubuna kıyasla depresyon ve anksiyete düzeyleri yüksektir ve sosyal ve psikolojik destek AS tedavisinde başarıya önemli katkı sağlama potansiyelindedir.
Abstract (2. Language): 
Ankylosing spondylitis (AS), is a chronic inflammatory rheumatic disease predominantly involving the axial skeleton, has negative impact on quality of life. The aim of this study was to determine the factors effecting the health related quality of life and the levels of anxiety and depression in patients with AS. The study involved 60 AS patients, diagnosed according to the modified New York criteria and 60 healthy adult controls. The groups were comparable with respect to the age, gender, body mass index (BMI), marital status, level of education, job status, use of tobacco and alcohol. Participants completed questionnaires including disease activity (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, BASDAI), spinal motility (The Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index, BASMI), function (the Bath AS functional index, BASFI) and health-related quality of life (ASQoL). For evaluation of the patients and controls Beck depression scale, Beck anxiety scales were used. The level of education and job was the significant determinants of quality of life among AS patients. Additionally, female AS patients had significantly higher levels of VAS and BASDAI values. AS patients had significantly higher levels of depression and anxiety. The patients with higher disease activity had significantly poor quality of life, there was significant correlation between ASQoL and BASDAI, BASFI, VAS, BASMI and depression and anxiety scores. Results indicates that AS patients had a high level of depressive and anxiety symptoms than the controls and social and psychological support posses beneficial potential for AS patients.

Keywords (Original Language):