You are here

Lise Öğrencilerinin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin Algılarının Okul Bağlılıkları Üzerine Etkisi

Share
The Influence of Students’ Perceptions toward Quality of School Life on Their School Engagement

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
293
Page Number-Last: 
315

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada lise öğrencilerinin okul yaşamının niteliğine ilişkin algıları ile okul bağlılıkları arasındaki ilişki yapısı incelenmiştir. Araştırmanın evreni, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Çankırı ili merkez ilçesine bağlı 10 lisede öğrenim gören toplam 5814 kişilik öğrenciden oluşmaktadır. Ancak evrenin tümüne ulaşılmasının mümkün olmaması nedeniyle araştırma, evren çekilen 410 öğrenciden oluşan örneklem üzerinde yürütülmüştür. Bu kapsamda katılımcılara ‘Okul Bağlılığı Ölçeği’ ile ‘Okul Yaşamının Niteliği Ölçeği’ uygulanmıştır. Araştırma verileri aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde, frekans, korelasyon ve çok değişkenli regresyon teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada katılımcıların okul bağlılık düzeyleri ile okul yaşamının niteliğine ilişkin algılarının orta düzeyde gerçekleştiği saptanmıştır. Ayrıca okul yaşamının niteliği ile okula bağlılık arasında orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Çalışmada son olarak okul yaşamı niteliğine ilişkin alt-boyutların, okul bağlılığının anlamlı birer yordayıcısı oldukları da belirlenmiştir. Bu bulgulara dayalı olarak öğrencilerin okul yaşamının niteliğine ilişkin algılarının, okula bağlanmaları bakımından önemli bir etmen olduğu genel sonucuna ulaşılmıştır.
Abstract (2. Language): 
The present study investigates the relationship between students’ perceptions towards the quality of school life and their school engagement. The population of the study consisted of 5814 students from ten schools which are located in central districts of the province of Çankırı in academic year of 2011-2012. However, for it was impossible to reach the population, the study was conducted on the sample which was composed of 410 students. Participants filled in the ‘Scale for School Engagement’ and ‘Scale for Quality of School Life’. Data were analyzed with arithmetical mean, standard deviation, percentage, frequency, correlation and regression techniques. At the end, it was seen that participants’ opinions on school engagement and the quality of school life was in medium level. In addition, it was understood that there was a significant relationship between school engagement and the quality of school life. It was also found that the quality of school life was a significant predictor of school engagement. Based on these findings it was concluded that the quality of school life is a vitally important factor for the students to engage their schools.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Ainley, J. (1991). High school factors that influence students to remain in school. Journal of Educational Research, 85, 69–80.
Arastaman, G. (2006). “Ankara ili lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Arastaman, G. (2009). Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 102-112.
Baker, J. A. (1998). The social context of school satisfaction among urban, low-income, African-American students. Social Psychology Quarterly, 13(1), 25-44.
Kalaycı & Özdemir GEFAD / GUJGEF 33(2): 293-315 (2013) 311
Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Baron, R. A., and Byrne, D. (1987). Social Psychology: Understanding Human Interaction. (5th Eds). Boston: Allyn and Bacon Inc.
Batten, M., and Girling-Buthcer, S. (1981). Perceptions of Quality of School Life: A Case Study of Schools and Students. Victoria: ACER Limited.
Bilgiç, S. ve Sarı, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinin okul yaşam kalitesi ve empatik sınıf atmosferi algıları. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 9(17), 1-19.
Bossert, S. T., Dwyer, D. C., Rowan, B., and Lee, G. V. (1982). The instructional management role of the principal. Educational Administration Quarterly, 18, 34-64.
Brewster, A. B., and Bowen, G. L. (2004). Teacher support and the school engagement of Latino middle and high school students at risk of school failure. Child and Adolescent Social Work Journal, 21(1), 47-67.
Byrne, B. M., and Campbell T. L. (1999). Cross-cultural comparisons and the presumption of equivalent measurement and theoretical structure: a look beneath the surface. Journal of Cross Cultural Psychology, 30, 555-574.
Caraway, K., Tucker, C. M., Reinke, W. M. & Hall, C. (2003). Self-efficacy, goal orientation, and fear of failure as predictors of school engagement in high school students. Psychology in Schools, 40(4), 417-427.
Conchas, G. Q. (2001). Structuring failure and success: understanding the variability in Latino school engagement. Harvard Educational Review, 71(3), 475-505.
Çelik, H.C. ve Ceyhan, H. (2009). Lise öğrencilerinin matematik ve bilgisayar tutumlarının çeşitli değişkenler bakımından karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 92-101.
Çokluk-Bökeoğlu, Ö. ve Yılmaz, K. (2007). Üniversite öğrencilerinin fakülte yaşamının niteliğine ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2), 179-204.
Doğanay, A. ve Sarı, M. (2006). Öğrencilerin üniversitedeki yaşam kalitesine ilişkin algılarının demokratik yaşam kültürü çerçevesinde değerlendirilmesi: Çukurova Üniversitesi Örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 107-128.
Dotterer, A. M., McHale, S. & Crouter, A. C. (2007). Implications of out-of-school activities for school engagement in African American adolescents. Journal of Youth & Adolescence, 36, 391–401.
Dubin, R., Champoux J. E.  Porter, L. W. (1975). Central life interests and organizational commitment of blue-collar and clerical workers. Administrative Science Quarterly, 20, 411-421.
Edmonds, R. (1979). Effective schools for the urban poor. Educational Leadership, 37, 15-24.
Lise Öğrencilerinin Okul Yaşamının… 312
Epstein, J. L., and McPartland, J. M. (1976a). Classroom Organization and the Quality of School Life. Maryland: Center for Social Organization of Schools.
Epstein, J. L., and McPartland, J. M. (1976b). The Concept and measurement of the quality of school life. American Educational Research Journal, 13(1), 15-30.
Finn, J. D., and Rock, D. A. (1997). Academic success among students at risk for school failure. Journal of Applied Psychology, 82, 221–234.
Finn, J. D., and Voelkl, K. E. (1993). School characteristics related to school engagement. Journal of Negro Education, 62, 249–268.
Firestone, W. A., Rosenblum, S., and Webb, A. (1987). Building commitment among students and teachers: an exploratory study of ten urban high schools. http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED303535 adresinden 23.12.2011 tarihinde indirilmiştir.
Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., and Paris, A. H. (2004). School engagement: potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59-109.
Goodenow, C., and Grady, K. (1992). The relationship of school belonging and friends values to academic motivation among urban adolescent students. Journal of Experimental Education, 62(1), 60-71
Grodem, A. S. (2009). The impact of poverty and immigrant background on children’s school satisfaction: evidence from Norway. International Journal of Social Welfare, 18, 193-201.
Hallinger, P. (2010). Leadership for learning: lessons from 40 years of empirical research. Journal of Educational Administration, 49(2), 125-142.
Janosz, M., Archambault, I., and Pagani, L. (2008). School engagement trajectories and their differential predictive relations to dropout. Journal of Social Issues, 63, 21–40.
Jimerson, S. R., Campos, E., and Greif, J. L. (2003). Toward an understanding of definitions and measures of school engagement and related terms. The California School Psychologist, 8, 7-27.
Karatzias, A., Athanasıou, V. P., Power, K. G., and Swanson, V. (2001). Quality of school life: A cross-cultural study of Greek and Scottish secondary pupils. European Journal of Education, 36(1), 91-105.
Karatzias, A., Power, K. G., Flemming, J., Lennan, F., and Swanson, V. (2002). The role of demographics, personality variables, and school stress on predicting school satisfaction/dissatisfaction: review of the literature and research findings. Educational Psychology, 22(1), 33-50.
Keys, W., and Fernandes, C. (1993). What do students think about school? A report for the National Commission on Education. Berkshire: National Foundation for Educational Research.
Kalaycı & Özdemir GEFAD / GUJGEF 33(2): 293-315 (2013) 313
Kline, R. B. (2005). Principles and practice of Structural Equations Modeling. New York: Guilford Press.
Kuş, Z. ve Karatekin, K. (2009). Öğrencilerin okul ortamında kurallara uygun davranma yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 183-196.
Lang, Q. C., Wong, A. F. L. & Fraser, B. J. (2005). Teacher-student interaction and gifted students’ attitudes toward chemistry in laboratory classrooms in Singapore. Journal of Classroom Interaction, 40(1), 18-28.
Libbey, H. P. (2004). Measuring student relationship to school: attachment, bonding, connectedness, and engagement. Journal of School Health, 74(7), 274-283.
Lunenberg, F. C., and Schmidt, L. J. (1988). Pupil control ideology and behavior and quality of school life. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. New Orleans.
Miller, A. H., Thompson, B., and Frankiewicz, R. G. (1975). Attitudes of teacher education students toward teachers. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Washington, D. C.
Mulford, B., and Silins, H. (2003). Leadership for organizational learning and improved student outcomes – what do we know? Cambridge Journal of Education, 33(2), 175-95.
Özdemir, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin okul yaşamının niteliğine ilişkin algılarının cinsiyet ve fakülte değişkenlerine göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(2), 225-242.
Petruzzellis, L., D’Uggento, A. M., and Romanazzi, S. (2006). Student satisfaction and quality of service in Italian universities. Managing Service Quality, 16(4), 349-364.
Robbins, S. P. (2003). Essentials of Organizational Behavior. (7th Eds). New Jersey: Prentice Hall.
Roorda, D. L., Koomen, H. M. Y., Spilt, J. L., and Oort, F. J. (2011). The influence of affective teacher-student relationship on students’ school engagement and achievement: meta-analytic approach. Review of Educational Research, 81(4), 493-529.
Ryan, S., Fleming, D., and Maina, M. (2003). Attitudes of middle school students toward their physical education teachers and classes. Physical Educator Spring, 60(2), 28-42.
Sarı, M., Ötünç, E. ve Erceylan, H. (2007). Liselerde okul yaşam kalitesi: Adana İli Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 50, 297-320.
Shin, R., Daly, B., and Vera, E. (2007). The relationships of peer norms, ethnic identity, and peer support to school engagement in urban youth. Professional School Counseling, 10(4), 379-388.
Lise Öğrencilerinin Okul Yaşamının… 314
Simons-Morton, B. G., and Crump A. D. (2003). Association of parental involvement and social competence with school adjustment and engagement among sixth graders. Journal of School Health, 73(3), 121-125.
Sinclair, M. F., Christenson S. L., Evelo D. L., and Hurley, C. M. (1998). Dropout prevention for high-risk youth with disabilities: Efficacy of a sustained school engagement procedure. Exceptional Children, 65(1), 7–21.
Valentine, J. W., and Prater, M. (2011). Instructional, transformational, and managerial leadership and student achievement: high school principals make a difference. NASSP Bulletin, 95(1), 5-30.
Verkuyten, M., and Thijs, J. (2002). School satisfaction of elementary school children: The role of performance, peer relation, ethnicity and gender. Social Indicators Research, 59(2), 203-228.
Wong, E., Cronin, L., Griffith, L., Irvine, E. J., & Guyatt, G. H. (2001). Problems of HRQL assessment: How much is too much? Journal of Clinical Epidemiology, 54, 1081-1085.
Woolley, M. E., and Bowen, G. L. (2007). In the context of risk: Supportive adults and the school engagement of middle school students. Family Relations, 56, 92-104.
Yılmaz, K. (2005). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul yaşamının niteliğine ilişkin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 1-13.
Yılmaz, K. ve Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2006). Fakülte yaşamının niteliği ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 201-210.
Yılmaz, K. (2007). İlköğretim okulu 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okul yaşamının niteliğine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 485-490.
Zieman, G. L., and Benson, G. P. (1981). School perceptions of truant adolescent girls. Behavioral Disorders, 6(4), 197-205.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com