You are here

FARKLI ZAMANLARDA EKİMİN BAZI MISIR ÇEŞİTLERİNDE HASIL VERİMİ VE BUNLARA İLİŞKİN KARAKTERLERE ETKİSİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Share
A STUDY ON THE EFFECTS OF SOWING IN DIFFERENT DATES ON GREEN MATTER YIELD AND SOME CHARACTERISTICS OF SOME CORN CULTIVARS

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
113-118

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Tokat Erbaa şartlarında 1998-1999 yıllarında yapılan çalışmada farklı ekim zamanlarının (20 Nisan, 10 Mayıs ve 30 Mayıs) bazı mısır çeşitlerinde (Sele, RX-770, RX-899 ve RX-947) hasıl verimi ve bazı karakterlere etkisi incelenmiştir. Araştırma neticesinde, kullanılan çeşitlerin silaj için olgunlaşma süresi, bitki boyu, yaprak sayısı, bitki verimi, koçan oranı ve hasıl verimi bakımından önemli derecede (P<0.05) farklı oldukları gözlenmiştir. Silaj olgunluğuna en erken Sele (91,6 gün) çeşidi ulaşmış ve en yüksek hasıl verimi RX-947 çeşidinden (7141,8 kg/da) elde edilmiştir. Ekim zamanı uygulaması silaj için olgunlaşma süresi, yaprak sayısı, bitki verimi, koçan oranı ve hası! verimini önemli derecede etkilemiştir (P<0.05). Dekara en yüksek hasıl verimi 7110,0 kg olarak 20 Nisan ekiminde elde edilmiştir.
Abstract (2. Language): 
The effects of different sowing dates (20 April, 1.0 May and 30 May) on green matter yield and some caharacteristics of four silage corn cultivars (Sele, RX-770, RX-899 ve RX-947) were studied in 1998-1999. According to results, it was investigated that cultivars used in experiment were different in term of the time to silage maturity, the height of plant, the number of leave, the plant yield, the ratio of ear, and green matter yield (P<0.05). Sele cultivar reached silage maturity at firstly (91,6 days) and the highest green matter yield was obtained from RX-947 cultivar (7141,8 kg/de). Applied sowing dates also affected the time to silage maturity, the number of leave, the plant yield, the height of ear, and green matter yield significiantly (P<0.05). The highest green matter yield (7110,0 kg/de) was obtained at 20 April sowing.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

I .Dwyer, L., Stewart, M. Leaf area development in field grown maize. Agronomy J., 78:334-343, 1986.
2. Allan, i. R., McKee, G.W., McGhan, J.H. Leaf number and maturity in hybrid corn. Agronomy J., 65:233-235, 1973.
3. Emekiier, H.Y.
İ
ç Anadolu'da mısır tarımının geliştirilmesi. Türkiye Tahıl Simpozyumu. TÜBİTAK TO AG, 6-9 Ekim, Bursa, 303-311, 1987.
4.Sağlamtimur, T. Çukurovada ekim zamanı ve bitki sıklığının üç mısır çeşidinde hasıl verimi ve bazı karakterlerine etkisi üzerine araştırmalar. Çukurova Üniv. Zir. Fak. Derg., 4:119-133, 1987.
5.Cox. W..1, Corn silage and grain yield responses to plant densities. J. Prod. Agric, 10:405-410, 1997.
ö.Giskin, M,
Efron
, Y. Planting date and foliar fertilization of corn grown for silage and grain under limited moisture. Agronomy J., 78:426-429, 1986.
7.McCromick, S.J. The effects of sowing date on maize (Zea mays L.) development and yields of silage and grain. Proc. Inst. Ann. Cong. Agron. Soc, New Zealand, 1971.
S.Çöİkesen, M., Öktem, A., Akıncı, C, Gül, İ„ İri, R. ve Kaya, Y. Şanlıurfa ve Diyarbakır koşullarında bazı mısır çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının verim ve verim komponentleri üzerine etkisi. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997. Samsun, 139-142, 1997.
18
F. SÖNMEZ, M. ÜLKER, V. ÇİFTÇİ
9.
Konak, C, Mısınn silajlık verimi ve kalitesine, çeşidin,
ekim ve biçme zamanının etkisi üzerine bir araştırma.
Tarla Bitkileri Kongresi.. 25-29 Nisan 1994, İzmir, Cilt:
1,22-25, 1994. İO.Mederski, H.J., Jones, J.B. Effect of soil temperature
on corn plant development and yield. I. Studies with a
corn hybrid. Soil Sci. Am. Proc., 27:186-189, 1963. 1 I.Shaw, R.H. Thorn, H.C.S. On the pheoiogy of field
corn the vegetative period. Agronomy J., 43:9-15, 1951. 12.Stauber, M.S., Zuber, M.S., Decker, W.L. Estimation
of the taseliing date of corn. Agronomy J., 60:432-434.
1968.
13.
Yurtsever
. N, Deneysel İstatistik Metotları. T.C. Tarım Orman ve Köyİşleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınlan, Gene! Yayın No:121, Teknik Yayın No:56, Ankara, 624s, 1984.
14. Öztürk, A., Akkaya, A. Erzurum yöresinde silaj amacıyla yetiştirilecek mısır çeşitleri. Atatürk Ünİv. Zir. Fak. Derg, 27 (4):490-506, 1996.
15. Ergin, İ. Erzurum şartlarında azotlu ve fosforlu gübrelerle değişik sıra aralıklarının M-202 melez tarla mısırında dane, sap ve hası! verimleri ile diğer bazı zirai karakterlere etkileri üzerinde bir araştırma (Basılmamış doktora tezi). Atatürk Üniv! Zir. Fak., Tarla Bitkileri Bölümü, Erzurum, 1974.
lö.Torun, M. Samsun ekolojik koşullarında silaj için uygun mısır çeşitlerinin belirlenmesi. OMÜ Ziraat Fak. Derg., 14(1): 19-30, 1999.
I7.Kün, E. Sıcak İklim Tahılları. Ankara Üniv. Zir.Fak. Yayınları: 1032, Ders Kitabı:299, 1988, 322s.
18-Öktem, A. GAP bölgesinde iklim faktörlerinin mısır yetiştiriciliğine etkisi. GAP 1. Tarım Kongresi, 26¬28 Mayıs 1999, Şanlıurfa, 1999.
19. Ak, İ., Doğan, R. Bursa Bölgesinde yetiştirilen bazı mısır çeşitlerinin verim özellikleri ve silaj kalitelerinin belirlenmesi. Türkiye Birinci Silaj Kongresi, 16-19 Eylül 1997, Bursa, 83-92, 1997.
20.
Ergin
, İ., Tosun, M.; Soya, H. Üç mısır çeşidinde farklı ekim zamanmm dane verimi ve bazı verim karakterleri üzerine etkisi. E.Ü. Ziraat Fak. Derg.. 26(2): 191-203. 1989.
21. Emeklier, H.Y, Kün, E. İç Anadolu'da sulu koşullarda İkinci ürün dane mısır ve silajlık mısır yetiştirme olanakları ve yem değerlerinin saptanması. DOĞA Tü. Tar. ve Orm. Derg. 12(2): 178-189, 1988.
22. GraybiIl, J.S.,
Cox
, W.J., Otis, D.J. Yield and quality of forage maize as influenced by hybrid, planting date and plant density. Agronomy J., 83:559-564, 1991.
23.
Doğan
, R., Turgut, İ., Yürür, N. Bursa koşullarında yetiştirilen atdişi mısır (Zea mays Indentata Sturt.) çeşitlerinin silajlık verim ve kalitesine bitkL sıklığının etkisi. Türkiye 31. Tarla Bitkiler: Kongresi, 22X25 Eylül 3997, Samsun, 467-471, 1997.
24.
Yılmaz
, İ. Hosaflıoğlu, İ. Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen bazı silajlık mısır çeşitlerinin verim ve tarımsal karakterlerinin saptanması. Uluslararası Hayvancilık'99 Kongresi. 21-24 Eylül 1999, İzmir, 237¬241, 1999.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com