You are here

NEF'Î İÇİN SÖYLENMİŞ BİR HİCİV BEYT! ÜZERİNE

Share
Author Name

Journal Name:

FULL TEXT (PDF): 

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
19

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Klasik Edebiyatımızın XVII. yüzyılda yaşamış önemli şahsiyetlerinden Neft, devrinde çok dikkat çekmiş bir şairdir. Henüz yaşadığı dönemde bazı sairler tarafından kaside üstadı kabul edilip hakkında ÖvgU dolu methiyeler yazılırken, bazı sairler tarafından da ilim ehlini hicveden cahil biri olduğu öne sürülerek, ağır şekilde hicvedilmişür. Bu hicivler içeninde şimdiye kadar kimin tarafından söylendiği bilinmeyen bir Farsça beyitte, şairin katlinin gerektiği şöyle beUrtümiştir: ç^Al'.^L- —U^V jf.U* ~A^- ot Edebiyatımızda çok bilinen fakat lâ edri (söyleyeni belli olmayan) olarak geçen bu Farsça beyit» incelediğimiz bir Sihâm-i Kazâ2 nüshasında Nef İnin Kafzftde Fâiziye yazdığı bir hiciv kıtasından açıkça anlaşıldığına göre, Kafzftde Faizi tarafından söylenmiş olmalıdır. Neft, katlini gerekli gören, devrinin önemli şahsiyetlerinden Kafzftde Ffti-zl'ye şöyle cevap vermiştir: Kftfoğlı nasthatdür işit bu sözi benden Bil rUtbe-1 'irf&nunı yâr âna ulaşma Zehri katı mühlikdür ahun bir dahi zinhâr ] Eflye ulaş Nef İye ulaşma3 1 Klasik edebiyatımızda önemli bir yer tutan hiciv, XVII. yüzyılda, edebiyatımızda hicivlerinden en çok söz edilen Nef iyi yetiştirmiştir. Bilindiği gibi Nefi bu alanda Sihâm-ı Kazâ adlı hiciv mecmuası ile gerçekten bir Un yapmış, devrin devlet adamları yanında Nev'izâde Atftyl, Kafzftde Fftizi, Mantıki, Nâdiri, Riyfizf gibi devrin önemli edebi şahsiyetlerini hicvetmiş ve onlar tarafından hicvedilmiş tir. Sihâm-ı Kazftnm incelediğimiz bu nüshasında Nef inin hicivleri yanı sıra Neftye söylenmiş hicivler, hicvi söyleyen şairin adı altında'toplanmıştır. Edebiyat tarihimizin bazı karanlık noktalarını aydınlatmamıza yarayacak ve bizi şairlerimiz hakkında daha doğru neticelere ulaştıracak olan bu tip •serlerin incelenerek tenkitli baskılarının yapılması ihtiyacı, bu inceleme ile bir kere daha ortaya çıkmaktadır.

REFERENCES

References: 

1- Neft adlı hiciv iöyleyen şairin katli, dört mezhepte de zehirli engerek yılanı gibi vaciptir.
2- SflıâBİ-ı Kaaâ, İjtanbul Oniverutesi Kütüphane» T.Y. 511.
9- SİhiB-t Kasft, İstanbul Dnivernteti Kütüphanen T.Y. 511 vr. 78 a.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com