You are here

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük Farkındalıkları

Share
Preservice Physical Education Teachers’ Awareness of Multiculturalism

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
89–103

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen adaylarının çokkültürlülük farkındalıklarını belirlemektir. Araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde Ankara ilinde yer alan üç üniversitede gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada, veriler üç kadın ve altı erkek beden eğitimi öğretmen adayı ile yapılan bireysel görüşmeler yoluyla toplanmıştır. İçerik analizi sonucunda elde edilen bulgular, iki tema altında sınıflandırılmıştır: (1) çokkültürlülük kavramı hakkında farkındalık ve (2) beden eğitimi ders ortamında farklı kimliklerin varlığı. Elde edilen bulgular, katılımcıların çokkültürlülük ve ilgili kavramlar hakkında ayrıntılı bir farkındalığa sahip olmadıklarını; çokkültürlülük anlayışlarının daha çok sosyo-ekonomik yapı, etnisite ve farklı kültürler başlığı ile sınırlı olduğunu; farklı kimliklere sahip öğrencilere yaşasınıf içinde nasıl yaklaşmaları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve sonuç olarak çokkültürlülük farkındalıklarının yetersiz olduğunu göstermiştir. Beden eğitimi öğretmen adaylarının bu durumu, Türkiye’de çokkültürlülük kavramının yeni olması ve öğretmen yetiştirme programlarında çokkültürlülük eğitiminin yer almaması bağlamında tartışılmıştır.
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the preservice physical education teachers’ awareness of multiculturalism. This study was conducted at three different universities in Ankara, in 2010-2011. In this qualitative researh, data were collected through individual interviews with three female and six male pre-service physical education teachers. The findings were analysed by content analysis and the findings were sorted into two themes: (1) awareness of multiculturalism and (2) existence of diverse identities in physical education class. The qualitative findings indicated that the participants do not have a detailed awareness regarding multiculturalism and related concepts, that their understanding of multiculturalism is limited with the topics of socio-economic structure, ethnicity and different cultures, that they do not possess sufficient knowledge about how they can approach to students with different identities in class, and as a result that they are insufficient in terms of multiculturalism awareness. These results were discussed around the facts that, in Turkey, multiculturalism is a new concept and that there is the absence of a multiculturalism education in the curriculum for teacher education.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. APA (American Psychological Association). (2002).
Guidelines on multicultural education, training,
research, practice, and organizational change for
psychologists. 1 Mayıs 2011 tarihinde http://www.
apa.org/pi/multiculturalguidelines/homepage.html
adresinden alınmıştır.
2. Attencio M, Koca C. (2010). Analysis of masculine
identity construction in physical education context:
Communities of masculine practice perspective. Gender
and Education, 23(1), 59-72.
3. Başbay A, Kağnıcı DY. (2011). Çokkültürlü yeterlik
algıları ölçeği: bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve
Bilim, 36(161), 199-121.
4. Benn T, Dagkas S. (2006). Young Muslim women’s
experiences of Islam and physical education in Greece
and Britain: a comparative study. Sport, Education and
Society, 11(1), 21-38.
5. Bilgin N. (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü; Kavramlar,
Yaklaşımlar. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
6. Brown MR. (2007). Educating all students: Creating
culturally responsive teachers, classrooms, and schools.
Intervention in School and Clinic, 43(1), 57-62.
7. Burden JW, Hodge SR, O’Bryant CP, Harrison L.
(2004). From colorblindness to intercultural sensitivity:
Infusing diversity training in PETE programs. Quest,
56(2), 173-189.
8. Cırık İ. (2008). Çokkültürlü eğitim ve yansımaları.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 27-
40.
9. Columna L, Foley JT, Lytle RK. (2010). Physical
education teachers’ and teacher candidates’ attitudes
toward cultural pluralism. Journal of Teaching in
Physical Education, 29, 295-311.
10. Dagkas S, Benn T, Jawad H. (2011). Multiple voices:
Improving participation of Muslim girls in physical
education and school sport. Sport Education and
Society, 16(2), 223-239.
11. Emiroğlu K, Aydın S. (2003). Antropoloji Sözlüğü.
Ankara: Bilim Sanat Yayınları.
12. Finley S, Adams J. (2003). Taking teachers to the
street. (J. Sears, R. Gaztambide-Fernandez, Ed.) içinde.
Curriculum Work as a Public Moral Enterprise: After
The “Renaissance”. s. 85-96. Denver CO: Rowman &
Littlefield.
13. Gay G. (2002a). Preparing for culturally responsive
teaching. Journal of Teacher Education, 53(2), 106-116.
14. Gay G. (2002b). Culturally responsive teaching in
special education for ethnically diverse students:
setting the stage. Qualitative Studies in Education, 15(6),
613-629.
15. Gelbal S, Duyan V. (2006). Attitudes of university
students toward lesbians and gay men in Turkey. Sex
Roles, 55, 573-579.
16. Harrison L, Carson RL, Burden J. (2010). Physical
education teachers’ cultural competency. Journal of
Teaching in Physical Education, 29, 184-198.
17. Kea C, Campbell-Whatley GD, Richards HV. (2006).
Becoming culturally responsive educators: Rethinking
teacher education pedagogy. National Center for
Culturally Responsive Educational Systems.
18. Kea CD, Trent SC, Davis CP. (2002) African American
student teachers’ perceptions about preparedness to
teach students from culturally and linguistically diverse
backrounds. Multicultural Perspectives, 4(1), 18-25.
19. Koca C, Demirhan G. (2005). Beden eğitimi ve spor
alanında toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi. Spor
Bilimleri Dergisi, 16, 200-228..
20. Liggett L, Finley S. (2009). Upsetting the Apple Cart:
Issues of Diversity in Preservice Teacher Education.
Multicultural Education, 16(4), 33-38.
21. Middleton VA. (2002). Increasing preservice teachers’
diversity beliefs and commitment. The Urban Review,
34, 343-361.
22. Milner HR. (2006). Preservice teacher’s learning about
cultural and racial diversity: Implication for urban
education. Urban Education, 41(4), 343-375.
23. NAME (National Association for Multicultural
Education) (2003). Definition of Multicultural
Education. 1 Mayıs 2011 tarihinde http://www.nameorg.
org/resolutions/definition.html adresinden alınmıştır.
24. Parekh B. (2002). Çokkültürlülüğü Yeniden Düşünmek.
(B. Tanrıseven Çev.) Ankara: Phoenix Yayınları.
25. Porter RE, Samovar LA. (1991). Basic principles of
intercultural communication. L. A. Samovar & R. E.
Porter (Eds.) Intercultural communication: A reader
(6th edition), s. 5-22. Belmont, CA: Wadsworth.
26. Sakallı N. (2002). The relationship between sexism and
attitudes toward homosexuality in a sample of Turkish
college students. Journal of Homosexuality, 42(3), 51–62.
27. Saraç L, Koca C. (2006). Beden eğitimi öğretmen
adaylarında çokkültürlülük. Yayınlanmamış Çalışma.
28. Villegas AM, Lucas T. (2002). Preparing culturally
responsive teachers: Rethinking the curriculum.
Journal of Teacher Education, 53(1), 20-32.
29. Weisman E, Garza A. (2002). Teacher attitudes toward
diversity: Can one class make a difference? Equity and
Excellence in Education, 35(1), 28-34
30. Yavuz G, Anıl D. (2010). Öğretmen adayları için
çokkültürlü eğitime yönelik tutum ölçeği: Güvenirlik
ve geçerlik çalışması. International Conference on
New Trends in Education and Their Implications, 11-13
November, 2010 Antalya-Turkey ISBN: 978 605 364 104
9.
31. Yazıcı S, Başol G, Toprak G. (2009). Öğretmenlerin
çok kültürlü eğitim tutumları: Bir geçerlik ve güvenirlik
çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 317, 229- 242.
32. Yıldırım A, Şimşek H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel
Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com