You are here

ALMANCA YAZINSAL KİTAP OKUMA ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ TUTUMLARI

Share
Author NameUniversity of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
59-77

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Almanca okuma becerisinin daha etkin gelişebilmesinde önemli bir role sahip olan Almanca yazınsal kitap okuma etkinlikleri, uygulamada çok fazla zaman aldığı için problemlerle karşılaşılabilmektedir. Bu çalışmada bu tür problemleri azaltmak için bir uygulama modeli sunulmaktadır. Uygulanan model çalışmasının etkililiği öğrenci görüşleri ile değerlendirilmektedir. Araştırma Trakya Üniversitesi Alman Dili ve Eğitimi Anabilim dalında 2006/2007 eğitim öğretim yılı I. Dönem Lisans düzeyinde öğrenim gören 31 öğrenci ile yapılmıştır. Okuma Becerileri I dersinde öğrenciler 8 hafta boyunca 41 tane Almanca yazın kitabını dönüşümlü olarak okumuştur. Yapılan araştırmanın neticesinde, Alman Dili Eğitimi 1. sınıf öğrencileri bu tür bir uygulama sonucunda yazın kitaplarını okumaya yönelik olumlu tutum göstermişlerdir. Almanca yazın kitapları öğrencilerin okuma-anlama edimlerini, dil düzeylerini, kültürel donanımlarını, okur kimliklerini, farklı metin türlerine yaklaşımlarını olumlu yönde etkilemiştir.
Abstract (2. Language): 
German literary books which are assumed to be effective on the development of the reading skills of foreign language learners may cause some problems in application. The most significant one is the time spent for reading such books. Therefore, in this study, an application model which will eliminate such problems is being offered. Student views on the efficiency of the model comprise the data of the study. This research was conducted by the participation of first year students of German Language Teaching Department at Trakya University in 2006-2007 academic year. For 8 weeks, 41 literary books in German language were read by the subject group students. The findings indicate that the students have developed positive attitudes towards reading literary texts as a result of the method applied in the reading courses. It can be concluded that reading German literary books had positive effects on students’ reading comprehension, language competence, cultural awareness, reader identity and their approaches to different text types.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Asutay, H. (2000). Yazın Eğitimi-Çocuk ve Gençlik Yazının Eğitimdeki İşlevi, Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1/1, Edirne: Trakya Üniversitesi, 95-102.
Bechtel, C. & Simson, E. (1993). Lesen und Verstehen. Analyse von Sachtexten. Studienreihe Deutsch als Fremdsprache 3 [Reading and Comprehension. Analysis of Functional Texts. Teaching German as foreign language 3], D. Eggers, (Ed), Ismaning: Hueber.
Boschma, N. & van Eunen, K. (1987). Lesen, na und? Ein literarisches Arbeitsbuch für die ersten Jahre Deutsch, [Reading, and? Literary Workbook for Beginner Level of German], München: Langenscheidt.
Dilidüzgün, S. (1991). Yükseköğretimde Gençlik yazını, Ankaraner Beiträge zur Germanistik, Ankara/İstanbul: Alman Kültür Merkezi, 149-153.
Dilidüzgün, S. (1996). Çağdaş çocuk yazını, İstanbul: Yapı Kredi.
Ehlers, S. (1996). Lesen als Verstehen, [Reading as Comprehension] Fernstudieneinheit 2, München: Langenscheidt.
Eruz, S. (1995). Uzmanlık metinleriyle okuma-anlama etkinliğinin geliştirilmesi, Alman Dili Edebiyatı dergisi, IX, 233-247.
Genç, A. (2003). Türkiye’de geçmişten günümüze Almanca öğretimi, Ankara: Seçkin.
Günay, D.(2001). Metin bilgisi İstanbul: Multilingual, 9.
Iser, W. (1986). Plädoyer für den Pluralismus, [Defense of Pluralism] In K. Flippo & R. Goll (Eds.): Literatur im fremdsprachlichen Deutschunterricht, München: Goethe Institut.
İpşiroğlu, Z. (1993). Okuma edimi ve yazınsal metin türleri, Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, VIII, 129-138.
Kast, B. (1984). Literatur im Unterricht, [Literature in Courses], München: Goethe Institut, 1984.
Kıran, A. & Kıran, Z. (2003). Yazınsal Okuma Süreçleri, Ankara: Seçkin.
Köksal, H. (1996). Ein hermeneutisch orientierter fremdsprachlicher Literaturunterricht und Kulturunterricht, [Interpretation oriented Literature and Culture Course in Foreign Language], basılmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Alman Dili Eğitimi.
Köksal, H. (2002). Bedürfnisse für Adaptionsverfahren in Vorbereitungsklassen an den Abteilungen zur Deutschlehrerausbildung, [Needs Analysis for Adaptation Forms in Prep Classes of German Department], Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2/1, 34-40.
Kuruyazıcı, N. (1991). Vorschläge zu einem lernerorientierten Literaturunterricht, [Suggestions for Learner-oriented Literature Courses] Ankaraner Beiträge zur Germanistik, Ankara/İstanbul: Alman Kültür Merkezi, 159-164.
Levau, I. (1985). Sach- und Fachtexte im Unterricht Deutsch als Fremdsprache [Functional and Scientific Texts for Teaching German as a Foreign Language], München: Goethe Institut.
Mecklenburg, N. (1998). Öğrenim hedefli edebi okuma yeteneği, In H. Salihoğlu (Ed.), Almanca öğretmenlerinin yetiştirilmesi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Bölümü, 396-404.
Ozil, Ş & Tapan, N. (1991). Türkiye’nin ders kitapları, ortaöğretim ders kitaplarına eleştirel bir yaklaşım, Çağdaş yaşamı destekleme derneği yayınları: 5, İstanbul: Cem.
Ögeyik, M. (2007). Intercultural communication in literary education, In B. Baytekin & F. Uluç (Eds.) II. Uluslararası karşılaştırmalı Edebiyatbilim kongresi, II.Cilt, Sakarya Üniversitesi, 131-144.
ÖSYM (2006): Yükseköğretim programları ve Kontenjanları Kılavuzu, Ankara.
Özbay, M (2006). Okuma eğitiminde Çevre Faktörü, Eğitim Araştırmaları, 6/24, Ankara: Anı, 161-170.
Polat, T. (1989). Dilbilimsel edinç – Bildirişimsel edinç ve yabancı dil öğretimi, Dilbilim, VIII, 193-197.
Polat, T. (1993). Yazınsal metinler ve yabancı dil olarak almanca öğretimi, Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, VIII, 181-190.
Polat, T. (1990). Kültürlerarası Bildirişimde etkin bir süreç: Yabancı dilde okuma-anlama, Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, VII, 69-90.
Salihoğlu, H. (2006): Alman Dili Eğitimi Programlarında öğrenci kitlesi, In Y. Kocadoru & K. Öztürk (Eds.) Internationales Germanistiksymposium, IX, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 401-411.
Sayın, Ş (1989). Yabancı dil olarak Almanca öğretimi’nde yazın eğitiminin yeri, Dilbilim, VIII, 13-21.
Tapan, N. (1989). Yabancı dil olarak Almanca öğretiminde özgün metinlerin işlevi, Dilbilim, VIII, İstanbul Üniversitesi, 183-193.
Tapan, N. (1995). Yabancı dil olarak Almanca öğretiminde yeni bir yöneliş: kültürlerarası -bildirişim- odaklı yaklaşım, Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, IX, 149-167.
Westhoff, G. (2001). Fertigkeit Lesen, [Reading Skill] Fernstudieneinheit 17, München: Goethe Institut.
Zinzade Akıncı S. (2003). Eğitbilimsel açıdan çocuk ve gençlik romanlarının yeri ve önemi, In Y. Kocadoru & K. Öztürk (Eds.) Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 611-625.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com