You are here

M.Ö. II. BİN ANADOLU TERAZİ KEFELERİ HAKKINDA GÖZLEMLER

Share
Observations on the Anatolian Scale Pans in the Second Millenium B.C.
Author NameUniversity of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
35-44

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Tunç Çağı'ndan beri antik çağlarda ve günümüzde ticaret hayatının vazgeçilmez aracı olan teraziler, kullanılmaya başlandığı ilk günden itibaren çeşitli tiplerde üretilmişlerdir. M.Ö. III. Binden itibaren "Yakındoğu'da kullanılan ilk terazi tipi eşit kollu terazidir. Karşılaştırma yapılarak tartma prensibine dayalı olan bu tip teraziler, bir kolun uçlarına eşit yükseklikte asılmış iki yuvarlak kefeden oluşur. Eşit kollu terazilerle tartma yapılırken metal ve taştan yapılmış ağırlıklar kullanılır. Terazinin bir kefesine alınan ya da satılan mal, diğer kefesine ise başta kurşun ve hematitten yapılmış olan ağırlıklar konulur. Kültepe kazılarında hematit ve kaya kristalinden yapılmış çeşitli tipte ağırlıklar bulunmuştur. Sözkonusu ağırlıklar içinde ördek biçimli olanlar hafir tarafından Babil tipi olarak adlandırılmıştır. Anadolu'da, M.Ö. III-II. Binde kullanılan eşit kollu terazilere ait bulgular Bozüyük (Bilecik), Troya (Çanakkale), Küllüoba (Eskişehir), Kültepe (Kayseri), Boğazköy (Çorum) ve Sirkeli Höyük'te (Adana) ele geçmiştir. Mısır Duvar Resimlerinden tasvirleri bilinen eşit kollu terazilerin kullanımı M.Ö. II. Binde gelişen ticaretin etkisiyle yaygınlaşmıştır. Anadolu, Suriye, Mezopotamya, Kıbrıs, Them Adası ve Kıta Yunanistan'da altın ve bronzdan yapılmış örnekleri yerleşimlerde ve mezarlarda bulunmuştur. M.Ö. II. Binden sonra eşit kollu terazilerin kullanımı devam etmiştir. Bunu kanıtlayan bulgular Anadolu'da Boğazköy, Suriye'de Ugarit ve Nuzi'de ele geçmiştir.
Abstract (2. Language): 
Balances have been produced in different forms since their first use in facilitating trade during the bronze Age until the present day. The earliest form used in the Near East since the 3rd millennium B.C. is the beamed scale. This type of balance consists of two small pans hung at equal lengthsfrom each endofabeam which operates on a basis of comparison of weights. Weights were used with balances. Goods to be bought or sold were placed in the one scale pan, and the weight in the other pan. Weights were made of metal or stone, especially lead and hematite, different types ofweights made of rock crystal and hematite have been documented at the Kültepe excavations. Duck-shaped weights have been described as the Babylonian type. Examples of balances used in Anatolia during the 3'd and2ni millennia B.C. have been uncovered at Bozüyük (Bilecik), Troia (Çanakkale), Küllüoba (Eskişehir), Kültepe (Kayseri), Boğazköy (Çorum) and Sirkeli Höyük (Adana) and they were depicted in Egyptian wall paintings. Their use became more widespread due to increasing trade activities during the 2nd millennium B.C. Examples of balances made from gold and bronze have been widely documented at settlements and cemeteries in Anatolia, Syria, Mesopotamia, Cyprus, Aegean islands andMainland Greece. The use of balances have continued since the 2nd millennium B.C. Evidences have been unearthed at Boğazköy-Anatolia, at Ugarit and Nuzi-Syria.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

BASS, George ve diğ. (1967), "Cape Gelidonya: A Bronze Shipwreck" Transactions of the
American Philosophical Society, Volume57, No 8, ss. 1—177. BOEHMER, Rainer Michael. (1972), Die Kleinfunde von Boğazköy aus den G rabungskampagnen
1931-1939und 1952-1969, Berlin. BOEHMER, Rainer Michael. (1979), Die Kleinfunde aus der Unterstadt von Boğazköy,
Grabungskampagnen 1970—1978, Berlin. DİKAİOS, Porphyrios. (1969),EnkomiExcavations 1948-1958, Vol. Ilia, Mainz.
EFE, Turan.
(2007)
, "The Theories of the 'Great Caravan Route1 Between Cilicia and Troy: The Early Bronze Age III Period in Inland Western Anatolia", Anatolian Studies, No. 57, ss. 47-64.
GUY, Philip Langstaffe Ord. (1938), Megiddo Tombs, Chicago. JEAN-MARİE, Marylou. (1999), Tombes et Necropoles de Mari, Beyrouth.
KOŞAY, Hamit Zübeyr. (1951), Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Alaca Höyük Kazısı 1937-
1939'daki Çalınmalara ve Kesiflere Ait İlk Rapor, Türk Tarih KurumuYayınları, Ankara. KULAKOGLU, Fikri ve KANGAL, Selmin (Ed). (2011), Anadolu'nun Önsözü Kültepe Kaniı
Karumu,Asurlular İstanbul'da, İstanbul. MICHAILIDOU,
Anna
. (2008), Weight and Value in Pre-Coinage Societies Volume II. Sidelights on
Measurementfrom theAegeaen and the Orient, Athens. MÜLLER-KARPE, M. (2004), "Untersuchte Metallobjekte aus Mesopotamien", Die
Metallindustrie Mesopotamiens von den Anfangen bis zum 2. Jahrtausend v. Chr., (Ed.) H.
HauptmannveE. Pernicka, Berlin, ss. 1-90. NOVÂK, Mirko; KOZAL, Ekin; KUMMEL, Christoph; AHRENS, Alexander ve LAUBE,
Ingrid. (2009),
"2006-2007Yıllarınd
a Sirkeli Höyükte (Adana-Ceyhan)Yapılan Türk-
Alman
Kazıları"
, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı, C.3, ss. 297—304. ÖZGÜÇ, Tahsin ve ÖZGÜÇ, Nimet. (1953), Kültepe Kazısı Raporu 1949, Türk Tarih Kurumu
Yayınları, Ankara.
ÖZGÜÇ, Tahsin. (1986), Kültepe-Kaniş II, Türk Tarih KurumuYayınları, Ankara.
PULAK, Cemal. (2006), "Uluburun Batığı" Uluburun Gemisi, 3000 Yıl OnceDünya Ticareti, (Ed.)
Ü. C. PulakYalçm ve Bochum R. Slotta, ss.
57-104
. RAHMSTORF, Lorenz. (2006), "Zur Ausbreitung Vorderasiatischer Innovationen in die
Frühbronzezeitliche Agâis" Prahistorische Zeitschrift, No. 81, ss.49-96 RAHMSTORF, Lorenz. (2010), "The Concept ofWeighing during the Bronze Age in the Aegean,
the Near East and Europe" TheArchaeology of Measurement, Comprehending Heaven, Earth
and Time in Ancient Societies, (Ed.) I. Morley ve C. Renfrew, Cambridge, ss. 88—105. SCHAEFFER, FredericArmand. (1939), Ugaritical, 7omeIff, Paris. STARR, Richard Fracis Strong. (1939), Nuzi, Vol. I, Cambridge.
YALÇIN, Unsal; PULAK, Cemal ve SLOTTA, Rainer (Ed). (2006), Uluburun Gemisi, 3000 Yıl OnceDünya Ticareti, Bochum.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com