You are here

Kronik Sigara İçme Alışkanlığı Olan Üniversite Öğrencilerinin Tutumlarına İlişkin Değişkenlerin Aşamalı Kümeleme Yöntemi Çözümlemesi

Share
The Hierarchical Cluster Analysis of Variables About Attitudes of Chronic Smokers Among University Students

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
217-222

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Çalışmamızın amacı, sigara ile ilgili ele alınan çok değişkenli bir yapıyı kümeleme yöntemleriyle çözümlemektir. Kümeleme yöntemleri bu tür çok değişkenli yapılarda başarılı kümeler oluşturmaktadır. Bu çalışmada sigara içme ile ilgili değişkenleri incelemek amacıyla, Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesinde okuyan sigara içen öğrenciler alınmıştır. Özellikle kronik sigara içicisi olan 225 öğrenciye ait 64 değişken incelenmiştir. Bu değişkenlerin gözlenme oranları belirlenmiş ve kümelenme eğilimlerini ortaya çıkarmak için aşamalı kümeleme yöntemlerinden ward yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme ait veriler dikkate alınarak değişkenlerle ilgili dendogramlar elde edilmiştir. Dendogramlar yoluyla, sigarayla ilgili değişkenlerden kişilerin cinsiyetini, değişik alışkanlıklarını, sosyal ve psikolojik durumlarını ortaya çıkaran kümeler elde edilmiştir. Bunların görsel olması yorumlamalarda daha somut sonuçlara ulaşmayı sağlamıştır. Sonuç olarak sigarayla ilgili değişkenlere uygulanan ward kümeleme yöntemi, konuyla ilgili beklenen kümelerden başarılı ve anlamlı sonuçlar elde edileceğini göstermiştir.
Abstract (2. Language): 
This study aims to analyze multivariate construction about smoking using clustering methods. Clustering methods form successful cluster about this kind of multivariate construction. This study was carried among the students at Dicle University Siirt Education Faculty and tatgets to investigate the variables about smoking. Sixty-four variables that for 225 chronic smoker students were investigated. The observation rates of these variables were determined and to reveal clustering tendencies ward cluster analysis, which is one of the hierarchical cluster analysis, was used. Considering the data related to this sample, dendograms of these variables were constituted. From the variables about smoking through the dendograms, we formed clusters that reveal the sexualities, different habits, social and psychological situations of the individuals. Because of being visual, we had a more concrete conclusion while interpreting. As conclusion, using the ward cluster analysis, we obtained successful and meaningful conclusions from the clusters about the subject.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. Everitt, B. S., Statistical Methods in Medical İnvestigations, Second Edition, John
Wiley&Sanss, 1994.
2. Wu, J.D., Milton, D.K., Hammond, S.K., Spear, R.C., Hierarchical Cluster Analysis
Applied to Workers Exposures in Fiberglas İnsolution Manufacturing, Ann. Occup.
Hyg., Vol.43, No.1, pp.43-55, 1999.
3. Mucha, H.J., Sofyan, H., Cluster Analysis, http://www.mdtech.de, 06.06.2003.
4. Beckstead, J.W., Using Hierarchical Cluster Analysis in Nursing Research, Western
Journal of Nursing Research, 2002,24(3),307-319).
5. Tatlıdil, H., Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Ankara, 1996.
6. Çelik, M. Y., Satıcı, Ö., Akkuş, Z., Daşdağ, M., Çelik, H.C., Kümeleme
Çözümlemesinde Başarılı Kümeler Elde Etmenin Koşulları: Akademik Personelin
İnterneti Kullanmasıyla İlgili Bir Uygulama, Biyoistatistik 2000 5. Ulasal Biyoistatistik
Kongresi Bildiri Kitabı.
7. Özdamar, K., Paket Programları İle İstatistiksel Veri Analizi(Çok Değişkenli
Analizler)2, 4. Baskı, Eskişehir 2002.
8. Kayaalp, T., Yazgan, E., Şahinler, S., Aşamalı Kümeleme Analizi Yöntemlerinin
Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, İstatistik Araştırma Sempozyumu, 2000.
9. He, Q., A Review of Clustering Algorithms As Applied İn IR, Graduate School of
Library and İnformation Science University of İllinois at Urbana-Compaign, 1999/6
10. Bilir, N., Doğan, G. B., Yıldız, N. A., Sigara İçme Konusundaki Davranışlar ve
Tutumlar, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Ankara, 1997.
11. Soydal, T., Ergüder, T., Türkiye’de Sigara Sorunu ve Mücadelesi, T.C Sağlık Bakanlığı
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı, Ankara,
2002.
12. Cryer, P.C., Saunders, J., Jenkins, L.M., Neale, H., Cook, A.C., Peters, T.J.,
Clusters within a general adult population of alchol abstainers, International
Journal of Epidemiology, 2001; 30:756-765
13. Centers for Disease Control and Prevention, Tobacco Use,
http://www.healthypeople.gov/document/html/volume2/27tobacco.htm,
05.01.2004.
14. Shaw, M., Mitchell, R., Darling, D., Time for a smoke? One Cigarette Reduces Your
Life By 11 Minutes, BMJ, jan 2000, 320:53,
15. Haddad, L.G., Malak, M.Z., Smoking habits and attitudes towards smoking among
university student in Jordon, Int J Nurs Stud 2002 Nov;39(8):793-802.
16. Cox, H. S., Williams, J.W., Courten, M.P, Chitson, P., Tuomilehto, J., Zimmet, P.Z.,
Decreasing Prevalence of Cigarette Smoking in The Middle İncome Country of
Mauritius: Questionnaire Survey, BMJ 2000; 321: 345-349, 05.08.2000.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com