You are here

Kadın ve Erkek Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Tutumlarının Araştırılması

Share
Investigation of High School Male and Female Students‘ Attitudes towards Physical Education and Sports Course

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
93
Page Number-Last: 
101

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Amaç: Araştırma kadın ve erkek lise öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Yöntem: Araştırma tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmanın evreni Burdur il merkezi ve seçilmiş ilçelerdeki lise kurumlarından, örneklem gurubu ise bu okullarda okuyan 9,10,11,12 sınıf öğrencilerden oluşmaktadır. Veriler yazılı kaynaklardan ve anket yöntemiyle elde edilmiştir. Anket olarak Güllü ve Güçlü (2009)tarafından geliştirilen ortaöğretim öğrencileri için Beden Eğitimi ve Spor dersi tutum ölçeği kullanılmıştır. Anketler örneklem gurubuna tesadüfî örneklem yöntemiyle bire bir görüşülerek uygulanmıştır. Ankete 522 Kadın,428 Erkek olmak üzere toplam 950 birey cevap vermiştir. Elde edilen veriler istatistik işlem için bilgisayar ortamına aktarılmış olup istatistik işlem olarak, frekans (%) ve değişkenler arası farkın tespiti için Independent Samples T test uygulanmıştır. Farklılıkların tespitinde 0,05 manidarlık düzeyi kabul edilerek her bir soruya verilen cevap dağılımları ve ortalamalarına göre yorumlar yapılmıştır. Bulgular: Elde edilen verilere göre; araştırma kapsamında liselerde okuyan öğrencilerin verdikleri cevap ortalamalarına göre, Beden Eğitimi ve Spor dersine ilişkin tutumlarının olumlu olduğu; cinsiyetler arası karşılaştırmalı istatistiksel işlemde 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir(p<0,05). Sonuçlar: Araştırmaya katılan öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor dersine yönelik tutumlarının olumlu olduğu, ancak erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre daha olumlu tutum sergilediklerini söyleyebiliriz.
Abstract (2. Language): 
Aim: The investigation has been made in order to define high school male and female students’ attitudes towards physical education and sports course. Material and Methods: The Research is in research screening model. The population of the study is consisted of Burdur province and high schools located in the selected district and the sample group consists of students studying at the 9th, 10th, 11th, 12th grade in these schools. The data have been obtained from the written sources and by using survey methods. The attitude scale of physical education and sports classes for secondary school students developed by Güllü and Güçlü (2007) has been used. Questionnaires have been applied to the sample group by being consulted with one to one by sampling method. 950 individuals in total, 522 women and 428 men, have answered to the questionnaire. The data obtained have been transferred to a computer for statistical process and as statistical procedures, frequency (%) and Independent samples t- test, to determine the difference between variables, have been applied. In the detection of differences, reviews have been made by being adopting the significance level of 0.05 in compliance with the answer distributions given to each question and the averages. Results: According to the obtained data; according to the responses of the surveyed high school students studying in average, their attitudes are positive to physical education and sports lessons; it is seen that there is a significant relationship in the significance level of 0,05 in comparative statistical procedures (p <0.05) . Conclusion: As a result; we can say that students' attitudes towards physical education and sports classes participated in the survey are positive, but male students have more positive attitudes than female students.

Keywords (Original Language):

DOI: 
10.18826/ijsets.14890

REFERENCES

References: 

Altay, F., Özdemir, Z .(2006). “Ankara İli Merkez İlçelerindeki İlköğretim 1.Kademesinde Öğrenim
Gören 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının
Karşılaştırılması” 9.Uluslar Arası Spor Bilimleri Kongresi.3–5Kasım, Muğla Üniversitesi ve
Muğla: Nobel Yayın Dağıtım.
Aybek, A., İmamoğlu, O & Taşmektepligil., M.Y. (2011). “Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine ve
Ders Dışı Etkinliklere Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi”, Journal Of Sports And
Performance Researches, 2(2).
Christodoulidis, T., A. Papaioannou,A., & Digelidis,N. (2001).“ Motivational climate and attitudes
towards exercise in Greek senior high school A year-long intervention”, European Journal of
Sport Science, 1(4), 1-12.
Demirhan, G., Altay,F. (2001). “Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin
Tutum Ölçeği II”, Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 9-20.
Demirhan,G.,Koca,C. (2004).An Examination Of High School Students’ Attitudes Toward Physical
Education With Regard To Sex and Sport Participation, Perceptual and Motor Skills”, 98, 754-758
Ercan, A. R. (1998).“Eğitimde Başarı İçin Öğrenci Tanıma Teknikleri”,(Üçüncü Baskı), Milli Eğitim
Basımevi, Ankara
Ergün, M.& Ersoy, Ö. (2014). Hollanda, Romanya ve Türkiye’deki Sınıf Öğretmeni Yetiştirme
Sistemlerinin Karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (2), s. 673-700.
Erden, M. (1995). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Sertifikası Derslerine Yönelik Tutumlar,
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 11, 99-104.
Güllü, M., Güçlü, M.(2009). “Ortaöğretim Öğrencileri İçin Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği
Geliştirmesi”, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 3, sayı 2.
Hünük, D. (2006). “Ankara İli Merkez İlçelerindeki İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden
Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının Sınıf Düzeyi, Öğrenci Cinsiyeti, Öğretmen Cinsiyeti ve
Spora Aktif Katılımları Açısından Karşılaştırılması”. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe
üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Programı, Ankara
İnceoğlu, M.(2000). Tutum Algı İletişim, Verso Yayıncılık, Ankara
Kangalgil, M., Hünük,D., & Demirhan.,G. (2004).Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Beden
Eğitimine İlişkin Tutumları, 17-24 Kasım 2004, 8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,
Kemer/Antalya
Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Kaya, N.(1991). Pedagojik Temeller Çevresinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yetiştirilmesinde
Mesleki Problemler,1. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi Spor Sempozyumu, 19-21 Aralık,
s.311,İzmir.
Kangalgil, M., Hünük,D.,& Demirhan.,G. (2006), “İlköğretim, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin
Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması”, Spor Bilimleri Dergisi, 17(2),
48-57
Kağıtçıbaşı, Ç.(2005).Yeni İnsan ve İnsanlar, (Onuncu Basım).İstanbul: Evrim Yayınevi.
Koç, S.(2005). Beden Eğitimi ve Sporda Beceri Gelişimi, İstanbul, Yaylacık Matbaa.
Uls Spor Egz & Ant Bil Derg, 2016, Cilt 2, Sayı 3, 93-101 R. Özkurt, K. Pepe
101
Özyiğit, C.(1995). “ Hareket 1. Eğitim Kurumunda Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu’’, 19-21,
Aralık, s. 78-82, İzmir.
Pangrazi, R.P. (2001). Dynamic Physical Education For Elementry School. Boston, Allyn & Bacon.
Sılverman, S., & Scrabis,K.A. (2004). A Review Of Research On Instructional Theory İn Physical
Education 2002-2003. International Journal of Physical Education, 41, (1), 4-12.
Şerif, M.,Şerif, M.J. (1996). Sosyal Psikolojiye Giriş, 1.Baskı, (M.Atakay, A.Yavuz), Sosyal
Yayınlar, İstanbul
Şişko, M.,Demirhan,G.(2002). İlköğretim Okulları ve Liselerde Öğrenim Gören Kız ve Erkek
Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumları. Ankara, Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 23: 205-210.
Taşğın, Ö., Tekin,M., & Çamlıca,C.(2005).Orta Öğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin
Çeşitli Değişkenlere Göre Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri, Eğitim Bilim Toplum Dergisi,
C.4 Sayı:13 S:80-95, Ankara.
Taşğın, Ö.,& Tekin,M.(2009).Çeşitli Değişkenlere Göre İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında
Öğrenim Gören Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutum ve Görüşleri.
Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (2), 457-466.
Tezcan, M. (1995).Sosyolojiye Giriş, (Dördüncü Baskı), Ankara, Feryat Matbaası.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com