You are here

ESKİŞEHİR VE CİVARI HIRUDINEA FAUNASI ÜZERİNE BİR ÖN ARAŞTIRMA

Share
A PRELIMINARY STUDY ON HIRUDINEA FAUNA oF ESKİŞEHİR and ITS SURROUNDINGS

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
19-25

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışma Eskişehir ili ve civarı Hirudinea (Sülük) faunasını belirlemek amacıyla yapılmışbir ön araştırmadır. Çalışma boyunca 17 farklı lokaliteden örnekler toplanmışve teşhisleri yapılmıştır. Sözkonusu lokalitelerden 3 familya içersinde yer alan 6 cinse ait 6 tür tespit edilmiştir. Bunlar Nephelopsis obscura (Verrill, 1872), Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1758), Haemopis sanguisuga (Linnaeus, 1758), Dina lineata (Müller, 1774), Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) ve Placobdella costata (Müller, 1846)’dır
Abstract (2. Language): 
This study is a preliminary research which was doneto find out Hirudinea species of Eskişehir City and its surroundings. During the study, samples were collected and identified from the 17 different localities. At the end of the study, totally 6 species belonging to 3 families and 6 genera were found from the localities: Nephelopsis obscura (Verrill, 1872), Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1758), Haemopis sanguisuga (Linnaeus, 1758), Dina lineata (Müller, 1774), Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) and Placobdella costata (Müller, 1846)

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Davies, R., W., (1991), Annelida: leeches, polychaetes and acanthobdellids.InJ. H.
Thorpe and A. P. Covitch (eds.) Ecology and Classification of North American
Freshwater Invertebrates, Academic Press, Inc., Alberta, Canada, 437-469 pp.
Demirsoy, A., (1998), Yaşamın Temel Kuralları, Meteksan A. Ş., Cilt-II/Kısım-I,
İkinci baskı, Ankara.
Elliott, J., M., Mann, K., H., (1979), A Key to theBritish Freshwater Leeches,
Freshwater Biological Association Scientific Publication No: 40.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri DergisiBahar 2010
25
Gülen, D., Altınsaçlı, S., Kubanç, C., Kılıç, M., (1998), Tıbbi Sülükler Başta Olmak
Üzere Türkiye Hirudinea Faunasının Tespiti, T.C. Çevre Bakanlığı Proje Nihai
Raporu, 26 s.
Pennak, R., W., (1989), Freshwater Invertebrates ofthe United States, John Wiley &
Sons, Inc., Third edition, Canada.
Sağlam, N., (2001), First record of the leech Placobdella costata(Hirudinoidea:
Glossiphoniidae) in Turkey. Zoology in the Middle East, 23, 113-118 s.
Sağlam, N., (2004), Tatlısu ve Deniz Sülükleri Teşhis Anahtarı, Fırat Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ.
Sağlam, N., Dörücü, M., (2002), Observations on the ecology of the freshwater
leech Helobdella stagnalis(Hirudinoidea: Glossiphoniidae), new for Turkey.
Zoology in the Middle East, 25, 115-120 s.
Sağlam, N., Sarıeyyüpoğlu M., (1998), Tatlısu Sülüğü (Nephelopsis obscura)’nün
Biyolojisi, Morfolojisi, Bazı Kimyasal Maddelerle Kontrolü ve Alabalığa
(Oncorhynchus mykiss) Olan Etkisi. F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 10 (2),
105-123 s.
Sağlam, N., Sarıeyyüpoğlu M., (2000), Tuzun (NaCl) Tatlısu Sülüğü Nephelopsis
obscura’ya (Verril, 1872) (Hirudinoidea) Etkisinin İncelenmesi. Türkiye Parazitoloji
Dergisi, 24 (3), 326-328 s.
Sawyer, R., T., (1986), Leech Biology and Behaviour., Oxford.
Sladecek, V., Kosel, V., (1984), Indicator Value ofFreshwater Leeches (Hirudinea)
with a Key to the Determination of European Species. Acta Hydrochim. et
Hydrobiol. 12(5), 451-461 pp.
Ustaoğlu M. R., Balık S., Sarı H. S., Özbek M., (1998), Tahtalı Baraj Havzasının
(Gümüldür-İzmir) Hirudinea Faunası. Su Ürünleri Dergisi, 1-2, 111-116 s.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com