You are here

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ve ÜRETKENLİK KARŞITI DAVRANIŞLAR ARASINDAKİ İLİŞKİYE KAVRAMSAL YAKLAŞIM

Share
A CONCEPTUAL APPROACH TO THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND COUNTER-PRODUCTIVE BEHAVIORS
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
115-132

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Son yıllarda örgütlerde, örgütsel sisteme ve işe yönelik olumsuz tutum ve davranışların daha yaygın hale geldiğini görmekteyiz. Böyle bir ortamda, çalışanların işe ve örgüte olan bağlılık duygularının artırılması ise giderek güçleşmektedir. Bir taraftan çalışanların örgütsel bağlılık duygularının geliştirilmesi diğer taraftan ise onların işperformanslarınıetkileyen üretkenlik karşıtıdavranışların açığa çıkarılmasıve çözülmesi ihtiyacıdoğmaktadır. Bu çerçevede çalışmada örgütsel bağlılık ve üretkenlik karşıtıdavranışlar arasındaki ilişki kavramsal olarak ortaya konulmuştur. Çalışmada örgütsel bağlılık ve örgütsel bağlılığın sağlanmasında etkili olan faktörler; üretkenlik karşıtıkapsamına giren davranışlar ve bu davranışlar ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki ayrıntılıolarak incelenmiştir.
Abstract (2. Language): 
In recent years, it is seen that the negative attitudes and behaviors towards the organizational system and work have become more prevalent. In such a situation, it gets moreand more difficult to increase the employees’ commitment towards work and organization.On the one hand, it is necessary to increase the employees’ organizational commitment; on the other side, it is needed that the counterproductive work behavior, influencing their work performances, are found out and they are resolved. Within this framework, the relationship between the organizational commitment and the counterproductive work behavior is put forward conceptually. In this study, the organizational commitment and the factors influential in enabling the organizational commitment, the counterproductive work behavior and the relationship between these behaviors and the organizational commitment are investigated in detail.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Acar, N., (2000). İnsan KaynaklarıYönetimi, Ankara: MPM Yayınları, No:640
Adair, J. (2004) Etkili Liderlik, (Çev. F. Beşenek), İstanbul: Babıâli Kültür
Yayıncılık.
Allen, N. ve Meyer, J. (1990). “The Measurement and Antecedents of Affective,
Continuance and Normative Commitment to the Organization”, Journal of
Occupational Psychology, 63(1):1-18.
Bergman, M.E. (2006). “The Relationship Between Affective and Normative
Commitment: Review And Research Agenda”, Journal of Organizational Behavior,
27: 645–663.
Beugre, C.D. (2002). “Understanding Organizational Justice and Its Impact On
Managing Employees: An African Perspective”, Int. J. of Human Resource
Management 13(7) November: 1091-1104.
Bobbie M, T.Jr. (2007). An Analysis of the Relationships Among Job Satisfaction,
Organizational Trust, and Organizational Commitment in an Acute Care
Hospital,Ph.D. Thesis, San Francisco, California.
Boon, O.K. ve Arumugam, V. (2006). “The Influence of Corporate Culture on
Organizational Commitment: Case Studyof Semiconductor Organizations in
Malaysia”, Sunway Academic Journal 3: 99–115.
Bruk-Lee, V. ve Spector, P. E. (2006). “The Social Stressors–Counterproductive
Work Behaviors Link: Are Conflicts With Supervisors and Coworkers the Ame?”,
Journal of Occupational Health Psychology, 11(2): 145–156.
Chan, M. (2000). “Organizational Justice Theories and Landmark Cases”, The
International Journal of Organizational Analysis, 8(19): 68–88.
Chen, H.F. ve Chen, Y.C. (2008). “The Impact of Work Redesign and Psychological
Empowerment on Organizational Commitment in a Changing Environment: An
Example from Taiwan's State-Owned Enterprises”, Public Personnel Management;
Fall 37(3):279-302.
Chen, L.Y. (2004). “Examining the Effect of Organization Culture and Leadership
Behaviors on Organizational Commitment Job Satisfaction an Job Performance at
Small and Midill Sized Firms of Taiwan”, Journal of American Academy of Business,
Cambridge; Sep, 5(2):432-438.
Yavuz Demirel
130
Chughtai, A.A. ve Zafar,S. (2006). “Antecedents and Consequences of
Organizational Commitment Among Pakistani University Teachers”, Applied H.R.M.
Research, 11(1): 39-64
Clayton, S. (2000). Takımızın Yeteneklerini Geliştirmede Yönetim, (Çev. M.
Zaman), İstanbul: Hayat Yayınları.
Cremer, D.D. (2005). “Procedural and Distributive Justice Effects Moderated By
Organizational Identification”, Journal of Manageriaal Psychology, 20(1): 4–13.
Çetin, C.; Özdemirci, A. ve Kaplan, N. (2008). “Yabancılaşma Yalnızca Mavi
Yakalıların Sorunu Mudur? Bilgi Çağında Beyaz Yakalıların Yabancılaşmasıve
Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon
Kongresi, 16 – 18 Mayıs Antalya: 718-721
Davenport, N.; Schwartz, R.D ve Elliott, G.P. (2003). Mobbing İşyerinde Duygusal
Taciz,(Çev.: O. C. Önertoy), İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Di Xie, M.S. (2005). Exploring Organizational Learning Culture, Job
Satisfaction, Motivation to Learn, Organizational Commitment, and Internal
Service Quality in a Sport Organization, Ph.D. Thesis, The Ohio State University.
Doğan H. (2002). “İşgörenlerin Adalet Algılamalarında Örgüt İçi İletişim ve
Prosedürel Bilgilendirmenin Rolü”, Ege Akademik Bakış, 2(2), 71–78.
Doğan, İ. (2008), Örgütlerde Ayrımcılık, (Ed. M. Özdevecioğlu ve H. Karadal)
Örgütsel Davranışta Seçme Konular, Ankara: İlke Yayınevi.
Dordevic, B. (2004). “Employee Commitment in Times of Radical Organizational
Changes, Facta Universitatis, Series”, Economics and Organization, 2(2):111-117.
Finegan, J. E. (2000). “The Impact of Person and Organizational Values on
Organizational Commitment”, Journal of Occupational and Organizational
Psychology (2000), 73, 149-169
Foldes, H.L.J. (2006). Ethical Misconduct of Senior Leaders: Counterproductive
Work Behaviors at the Top, PhD. Thesis, University of Minnesota.
Gilber, J.A. ve Tang, T.P. (1998). “An Examination of Organizational Trust
Antecedents”, Public Personal Management, 27(3): 321-338.
Greenberg, J. ve Cropanzano, R. (2001). Advances in Organizational Justice.
Stanford, CA: Stanford University Press.
Gruys, M. L. ve Sackett, P.R. (2003). “Investigating the Dimensionality of
Counterproductive Work Behavior”, International Journal of Selection and
Assessment 11(1): 30:42.
Güney, S. (2006). DavranışBilimleri,Gözden Geçirilmiş3. Baskı, Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.
Istanbul Ticaret ÜniversitesiSosyal Bilimler Dergisi Yıl:8 Sayı:15 Bahar 2009 s.115-132
131
Gürbüz, S. (2006). “Örgütsel Vatandaşlık Davranışıile Duygusal Bağlılık
Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Ekonomik ve Sosyal
Araştırmalar Dergisi, Bahar 2006, Cilt:3, Yıl:2, Sayı:1, 3: 48-75.
Jones, D.A. (2004). “Counterproductive Work Behavior Toward Supervisors &
Organizations: Injustice, Revenge, & Context”, Academy of Management Best
Conference Paper, School of Business Administration University of Vermont,
Burlington.
Kesler, S.R. (2007). The Effects of OrganizationalStructure on Faculty Job
Performance, Job Satisfaction, and Counterproductive Work Behavior, PhD.
Thesis, University of South Florida.
Kim, T.H. ve Chang, K.R. (2007). “Interactional Effects of Occupational
Commitment and Organizational Commitment of Employees in Sport Organizations
on Tiomover Intentions and Organizational Citizenship Behaviors”, International
journal of Applied Sports Sciences, 19(2):63-79
Liou, S.R. (2008). “An Analysis of the Concept of Organizational Commitment”,
Nursing Forum,Philadelphia: Jul-Sep, 43(3):116-125.
McCroskey, S.D. (2007). The Relationship Between Leadership Practices and
The Three Component Model of Organizational Commitment: An Empirical
Analysis, Ph.D. Thesis, Capella University.
Mount, M.; Ilies, R. ve Johnson, E. (2006)“Relationship of Personality Traits and
Counterproductive Work Behaviors: The Mediating Effects of Job Satisfaction”,
Personnel Psychology, 59: 591–622.
Nelson, L. ve O’Donohue, W. (2006). “Alienation, Psychology and Human Resource
Management, Proceedings of the 2nd Australian Centre for Research in Employment
and Work (ACREW)”, Conference, Prato, Italy.
Nelson, R. B. (2004) Çalışanlara Yetki Verme, (Çev. E.S. Yarmalı), İstanbul:
Hayat.Yayınları.
Neves, P. ve Caetano, A.N. (2006). “Social Exchange Processes in Organizational
Change: The Roles of Trust and Control”, Journal of Change Management, 6(4):
351–364.
Ölçüm Çetin, M. (2004). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.
Özdevecioğlu, M. (2003). “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Üniversite
Öğrencilerinin BazıDemografik Özellikleri ve Akademik BaşarılarıArasındaki
İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, Ocak-Haziran: 117-135.
Paine, C.P. (2007). The Relationship Among Interpersonel and Organizational
Trust and Organizational Commitment, Ph.D. Thesis, Alliant International
University.
Yavuz Demirel
132
Raver, J.L., (2004). Behavioral Outcomes of Interpersonal Aggression at Work:
A Mediated and Moderated Model, PhD. Thesis, University of Maryland.
Saunders, M.N.K. and Thornhill, A. (2004).“Trust and Mistrustin Organizaations:
An Explorati,on Using an Orgaanizational Justice Framework”, Europan Journal of
Work and Organizational Psychology,13(4): 493-515.
Seçer, H.Ş. ve Şeçer, B. (2007). “Örgütlerde Üretkenlik Karşıtı İşDavranışları:
Belirleyicileri ve Önlenmesi, TİSK Akademi, 2007/II:147-175.
Sing, K. (2006). “Predicting Organizational Commitment through Organization
Culture: A Study of Automobile Industry in India”, Journal of Business Economics
and Management,8(1): 29-37.
Stebbins, L.H. (2008). An Investigation of Individual Job Satisfaction as an
Outcome of Individual Perception of Organizational Culture, Ph.D. Thesis TUI
University
Stewart, R.B. (2004). Employee Perceptions of Trust: Rebuilding the Employee-Employer Relationship, PhD. Thesis, Regent University.
Şimşek, M. Ş.; Akgemici, T. ve Çelik, A. (2001). DavranışBilimlerine Giriş
Örgütlerde Davranış,Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Tınaz, P. (2006). “Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz”, Çalışma ve Toplum, 2006/3:
11–22.
Türk, S. ve Aydoğan, E. (2008). Kişiler Arası İletişim ve Empati, (Editörler: M.Ş.
Şimşek ve A. Çelik), ÇağdaşYönetim ve Örgütsel Başarım, Konya: Eğitim
Kitabevi.
Türk, S. ve Aydoğan, E. (2008). Kültürün Örgütsel Boyutu, (Editörler: T. Akgemici
vd.), Yöneticinin El Kitabı,Konya: Eğitim Kitabevi.
Ünler, E.(2006), “Örgütte Bağlılığın İşin Nitelikleri ve DavranışDüzeltme
Uygulamasıyla İlişkisi”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1): 95-115.
Wiener, Y. (1982). “Commitment inOrganization a Normative View”, Academy of
Management Review, 7(3): 418–428.
Zerenler, M. (2008). Örgütlerde İşe Devamsızlık(Ed. M. Özdevecioğlu ve H.
Karadal), Örgütsel Davranışta Seçme Konular, Ankara: İlke Yayınevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com