You are here

GERİATRİK HASTALARDA PROTEZLERİN AĞIZ SAĞLIĞI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Share
Effect of Prothesis on Oral Health and Quality of Life in Geriatric Patients

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
11
Page Number-Last: 
16

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Amaç: Dünyada 65 yaş ve üzerindeki insanların sayısı hızla artmaktadır. Bu grupta, kaybedilen dişlerin restorasyonunda hareketli protezler, bir tedavi alternatifidir. Günümüzde artan yaşlı populasyonunda yaşam kalitesinin arttırılması sağlık alanındaki en önemli hedeflerdendir. Bunu değerlendirmek için çeşitli ölçekler vardır. Bu çalışmadaki amaç Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI) anketini kullanarak protezlerin ağız sağlığı ve yaşam kalitesi üzerine etkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışma grubu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı'na ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümüne tedavi için başvuran 65 yaş üstü toplam 59 hastadan oluşturulmuştur. Hastalara GOHAI soruları aynı kişi tarafından yüz yüze sorulmuş ve hep, sıkça, bazen, nadiren veya hiç olmak üzere beş kategoriden birini seçerek yanıtlamaları istenmiştir. Her kategori 1 den 5 e kadar puanlanmış ve toplam GOHAI skorları elde edilmiştir. Ayrıca demografik ve protetik bilgiler de kayıt edilmiştir. Bulgular istatistiksel olarak bağımsız gruplarda t testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim ve gelir durumunun ağız sağlığı yaşam kalitesi üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi görülmezken, hareketli protez kullanmanın, bazı protez yaş gruplarının ve bazı protez tiplerinin, ağız sağlığı ve yaşam kalitesi üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi görülmüştür. Sonuç: Bu kısıtlı çalışmada sorunlu ve çok uzun süre aynı protezi kullanmanın yaşam kalitesini olumsuz etkilediği ortaya çıkmaktadır.
Abstract (2. Language): 
Purpose: Population of over 65 year-old people increases rapidly in the world. In this group removable dentures are alternative treatment in restoration of teeth loose. One of the most important goal of the health area is to promote accelarated elderly population's quality of life. There are some measures for assessment of quality of life. The aim of this study is to assess the effect of removable dentures on oral health and quality of life by Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI). Material and Methods: The study groups were formed by sum of over 65 year-old 59 people whom applied for treatment to Istanbul University Faculty of Dentistry Department of Prosthodontics and Istanbul University Faculty of Medicine Department of Internal Medicine. Questions of GOHAI were asked face to face to patients by same person and they responsed the questions with five categories as 'always, often, sometimes, seldom and never'. Furthermore demographic and prosthetic information were reported. Findings were analized statistically with Independent Sample t Test. Results: Age, gender, income, marital and education status do not have an statistically effect on oral health but for some age groups of prothesis, usage of removable prothesis and some type of the prothesis have an statistically significant effect on oral health. Conclusion: This study shows that wearing unfortable prothesis for a long time can effect quality of life negatively.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. http://www.nvi.gov.tr/Hizmetler/ Istatistikler,Nufus_Kutukleri_Istatistikleri.
html
2. Arslantaş D, Metintaş S, Ünsal A, Kalyoncu C. Eskişehir Mahmudiye ilçesi yaşlılarında yaşam kalitesi. Osmangazi Tıp Dergisi, 2006; 28: 81-89.
3. http://www.who.int/about/definition
en/
4. Revicki DA. Health related qual-
S. YILDIZ, G. IŞIK ÖZKOL
ity
o
f life in evaluation of medical therapy for chronic illness. J Fam Pract, 1989; 29: 377-80.
5.
Tubert-Jeanni
n S, Riordan PJ, Morel-Papernot A, Porcheray S, Saby-Collet S. Validation of an oral health quality of life index (GOHAI) in France. Community Dent Oral Epidemiol, 2003; 31: 275-84.
6. Locker D. Measuring oral health: a conceptual framework. Community Dent Health, 1988; 5: 3-18.
7.
Worl
d Health Organisation. International classification of impairments, disabilities and handicaps. Geneva: World health Organisation, 1980.
8.
Alle
n PF. Assessment of oral health related quality of life. Health Qual Life Outcomes, 2003; 1: 40.
9.
Zhan
g Q, Kreulen CM, Witter DJ, Creugers NH. Oral health status and pros-thodontic conditions of Chinese adults: a systematic review. Int J Prosthodont, 2007; 20(6): 567-72.
10.
Nguye
n TC, Witter DJ, Bronkhorst EM, Truong NB, Creugers NH. Oral health status of adults in Southern Vietnam - a cross-sectional epidemiological study. BMC Oral Health, 2010; 13(10): 2-13.
11.
Mac
k F, P Mojon, Budtz-Jorgensen E, Kocher T, Splieth C, Schwahn C, Bernhardt O, Gesch D, Kordass B, John U, Biffar R. Caries and periodontal disease of the elderly in Pomerania,Germany: results of the Study of Health in Pomerania. Gerodontology,
2004; 21: 27-36.
12.
Gif
t H, Reisine S, Larach D. The social impact of dental problems and visits. Am J Public Health, 1989; 82: 1163-68.
13. Reisine S.
Denta
l disease and work loss. J Dent Res, 1984; 63: 1158-61.
14. Reisine
ST
, Fertig J, Weber J, Leder S. Impact of dental conditions on patients' quality of life. Community Dent Oral Epi-
16
Geriatrik Hastalarda Protezlerin Ağız Sağlığı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
demiol, 1989; 17: 7-10.
15.
Atchiso
n KA ve Dolan TA. Development of the Geriatric Oral Health Assessment Index. J Dent Educ, 1990; 54(11): 680-87.
16. Hassel AJ, Rolko C, Koke U, Leisen J, Rammelsberg P. A German version of the GOHAI, Community Dent Oral Epidemiol, 2008; 36(1): 34-42.
17.
Ikeb
e K, Sajıma H, Nokubi T, Ettinger RL. Application of Geriatric Oral Health As¬sessment Index to Elderly Japanese. Health Qual Life Outcomes, 2004; 48: 159-62.
18. Locker D, Allen F. What do measures of 'oral health-related quality of life' measure? Community Dent Oral Epidemiol, 2007;
35: 401-11.
19.
Y
u DS, Lee DT, Hong AW, Lau TY, Leung EM. Impact of oral health status on oral health-related quality of life in Chinese hospitalised geriatric patients. Qual Life Res, 2008; 17(3): 397-405.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com