You are here

TÜRK HUKUKUNDA DİSPEÇİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI

Share
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
149-188

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Müşterek avarya, deniz ticareti hukukunun çok eski bir kurumudur ve deniz taşımalarına has bir kavramdır. Böyle bir kavramın ortaya çıkmasına deniz taşımalarının özellikleri sebep olmuştur. Deniz taşımacılığında yolculuğun güvenliğini tehdit eden bir tehlikeyi önlemeye yönelik makul tedbirler olarak gemi ve yükten birine veya her ikisine bir zarar gelmesi veya bu sebeple bir masraf yapılması olağanüstü bir kayba sebep olmakta ve bu durum müşterek avarya olarak adlandırılmaktadır. Zarar gören, doğan kaybın bütün ilgililerden, tedbirden beklenen menfaat ölçüsünde müştereken tazminini istemekte ve bu çeşit taleplere, yangın, karaya oturma, yardım vs. gibi talepler sonucu uygulamada sıkça rastlanmaktadır. Müşterek avarya sayılacak bir durumun gerçekleşmesi halinde kime ne kadar zarar geldiği, kimin ne kadar masraf yaptığı ve bu tehlikeden neler kaldığı tespit edilerek zarar ve masraflara kimin ne oranda katılacağı belirlenir. Müşterek avarya hesaplaşmasını tespit eden bu belge veya rapora dispeç adı verilir ve dispeççfî adı verilen kişiler tarafından hazırlanır. Dispeççinin hukuki statüsü ve hazırladığı raporun hukuki etkisi açısından hukuk sistemlerinde farklılıklar mevcuttur. Bu çalışmada, dispeç raporlarının Türk hukukunda nasıl hazırlandığı ve uygulandığı incelenecektir.

REFERENCES

References: 

ÇAĞA, Tahir, Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul 1995.
DOĞANAY, İsmail, Müşterek (Büyük) Avarya ve Dispeç, Yargıtay Dergisi, CA S.l- 2. sf.152-168.
GILMAN, C.B Jonathan, Arnold's Law of Marine Insurance and Average, London 1997.
GOODACRE, J.Kenneth, Marine Insurance Claims, London 1996.
GÖĞER, Erdoğan, Deniz Ticareti Hukukundan Doğan Kanunlar İhtilafı, Ankara, 1969.
KENDER, Rayegân, Deniz Ticareti Hukuku Dersleri, Müşterek Avarya-Çatma- Kurtarma-Yardım, İstanbul, 1979.
KURU/ASLAN/YILMAZ, Medeni Usul Hukuku, Ankara, 1998.
LAWNDES&RUDOLF, British Shipping Laws, London 1964.
MESSELT, Eric, Development of Maritime General Average Adjustment and Its Proposed Contribution to Alternative Dispute Resolution, www.messelt.org/papers/genavg/gepaper.htm
NOMER, Ergin, Devletler Hususi Hukuku, 9.bası, İstanbul, 1998.
OĞUZMAN/ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1995.
RABE, Dieter, Seehandelsrecht, Fünftes Buch des Handelsgesetzbuches mit Nebenvorschriften und Internationalen Übereinkommen, München,
2000
ROSE, F.D, General Average: Law&Practice, London, 1997
SIEG, Karl, Die Dispache; Rechtsgrunallagen, Verfasser, Funktion in Bereich der Versicherungsleistung, VersR 1996, Heft 16.
TEKİL, Fahiman. Türk Hukukunda Müşterek Avarya, İstanbul, 1965.
ÜLGENER, Fehmi, Çarter Sözleşmeleri I, İstanbul, 2000.
ÜLGENER, Fehmi, Konişmento ve Navlun Sözleşmelerindeki Tahkim/Yetki Klozlarının Uygulanmasıyla İlgili Sorunlar, Deniz Hukuku Dergisi,Y.4.
S.1-2. sf. 59-81
ÜSTÜNDAĞ. Saim, Medeni Yargılama Hukuku. İstanbul, 1992.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com