You are here

KAMU TERCİHİNİN OYLAMA YÖNTEMİYLE TESPİTİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇÖZÜM YOLLARI

Share
Solutions For TheProblems In Determining Public ChoiceWith Voting Method

Journal Name:

Publication Year:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
1-21

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bireysel terc ihlerden toplumsal terc ihe geç isin bilinen en iyi araci olan oylama yöntemi kendi iç inde bazi sorunlar tasimaktadir. Bu sorunlarin belli baslilari; Arrow çözümsüzlügü, bedavacilik, asil-vekil sorunu, oylanacak adaylarin hatali tespiti, mali yani lma, çogunluk terc ihinin irrasyonel olabilmesi, azinlik zararlari-oylama maliyeti, politik miyopluk, rant kollama ve oy ticaretidir. Bu çalismada uygun oylama yönteminin seçimi, özgürlük ve çogulculuk, temsil, saydamlik, egitim, piyasalasma, yogunlasma, özendirme ve zorlama anilan sorunlari çözmeye yönelik araçlar olarak sunulmustur. Bu araç lar, anilan sorunlari mutlak olarak çözemese bile, bu yönde önemli yararlar saglamaktadir. Örnegin, özgürlük ve çogulculuk sayesinde adaylar ve seçmenler kendilerini daha iyi ifade edebilmekte, çogunlugun azinligi ezmesi önlenmektedir. Temsil s istemi dogrudan demokrasinin adeta imkansiz hale geldigi günümüzün kalabalik toplumlarinda demokrasiyi uygulanir kilmakta ve oylama maliyetlerini hizla düsürmektedir.
Abstract (2. Language): 
The method of voting, known as the best means for the trans ition from individual choices to social ones, includes some problems. The main problems are; Arrow imposibility, free-rider, principalagent issue, misdetermination of the candidates for voting, fiscal illus ion, irrationality of the majority choices, minority losses, voting costs, political myopia, rent seeking and logrolling. In this study, the choice of appropriate voting method, freedom and pluralism, representation, transperency, education, marketing, concentration, incentive and coercion have been presented as the means for solving such problems. Even though these means can not bring absolute solutions to these problems, they can provide important advantages in this process. For example, thanks to freedom and pluralism that candidates and voters can express themselves and the oppression of minority by majority could be prevented. In today’s more populated societies where direct democracy become impossible to perform representative system makes democracy applicable and decreases voting costs rapidly.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Aktan, Çoskun Can (1997), Istanbul: Iz Yayincilik.
Aktan, Çoskun Can ve Dilek Dileyici (2001), “Kamu Ekonomisinde Karar
Alma ve Oylama Yöntemleri”,
Sayi 1, Yil 1, Ocak-Subat-Mart 2001, Izmir.
Amittay, Jacob Ben (1983), Çev. Mehmet
Ali Kiliçbay ve Levent Köker, Ankara: Savas Yayinlari.
Arrow, J. Kenneth (1963), 2th
Edition, Yale Universty Pres.
Atiyas, Izak ve Serif Sayin (2000), “Devletin Mali ve Performans
Saydamligi”, www.tesev.org.tr.
Buchanan, James (web1), “ ”, (Traduit par Hervé de
Quengo), http://herve.dequengo.free.fr/Buchanan/Buchanan1.htm,
erisim:11.07.2002.
Buchanan, James (web2), “
”, (Traduit par Hervé de Quengo),
http://herve.dequengo.free.fr/Buchanan/Buchanan2.htm,
erisim:11.07.2002.
Bulutoglu, Kenan (1988), 4. Baski, Istanbul:
Filiz Kitabevi.
Chevallier, Jacques (1994), “Yönetimde Açiklik”, Çev. Musa Eken,
Editör: A. Eker ve C. C. Aktan, Ankara: Takav
Matbaasi; 67-91.
Dahl, Robert A. (1996), Çev. Levent Köker,
Ankara: Yetkin Yayinlari.
Demir, Osman (2000), “Özellestirmenin Gerekçeleri ve Engelleri”,
Cilt 14, Sayi
1, Yil 2000.
Demir, Osman ve Nazim Öztürk (2001), “Kamu Tercihinin Oylama
Yöntemi Ile Tespitinde Karsilasilan Sorunlar”,
Sayi 1, Yil 1, Ocak-Subat-Mart 2001; 68-85.
DIE (2001), , Ankara.
Downs, Anthony (1957), New
York: Harper Row Publishers.
Erdogan, Mustafa (1997), 2. Baski, Ankara:
Siyasal Kitabevi.
Freidman, Milton (1988), Çev. Dogan Erbek
ve Nilgün Himmetoglu, Istanbul: Altin Kitaplar Yayinevi.
Goodin, Gobert E. (1994), “Politikada Yalan”, Çev. Aytaç Eker,
Editör: A. Eker ve C. C. Aktan, Takav
Matbaasi, Ankara, 1994, s.55.
IMF (2001),
, Washington, DC, March 23,
www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm.
Long, N. and K. Shimomura (1999), “Education, Moral Hazard and
Endogenous Growth”,
Vol: 23; 675-698.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Siyasal Düsünceler Tarihi
Social Choice and Individual Values
Kamu Maliyesinde Saydamlik
Vote et Marché
L’ Off re et La Demande des Biens Publics:
Une I nt roduct ion Mét hodologique
Kamu Ekonomisine Gir is
Politik
Yozlasma ve Rant Kollama
Demokrasi ve Elestir iler i
Atat ür k Üniversitesi Ikt isadi ve I dar i Bilimler Dergisi,
Kamu Tercihi ve
Anayasal I kt isat Der gisi
Istat ist ik Göstergeler 1923-1998
An Economic Theor y of Democr acy
Anayasal Demok r asi
Kapitalizm ve Özgür lük
Polit ik
Yozlasma ve Rant Kollama
Code of Good Pr act ices on Fiscal
Tr ansparency¨Declarat ion on Pr inciples
Jour nal of Economic Dynamics and Cont r ol
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
21
MEB (2002), www.meb.gov.tr/stats/MyHTML13.htm, Erisim:
27.02.2002).
Mill, J.S. (1997), Çev. M. Osman Dostel, MEB Yayini:852,
Istanbul.
Olson, Mancur (1971),
Harvard University Press, USA.
Popper, Karl R. (1985), Çev. Sabri Orman,
Insan Yayinlari, Istanbul.
Popper, Karl R. (1989), Cilt: 2, Çev.
Harun Rizatepe, Remzi Kitabevi, 2. Baski, Istanbul.
Sartori, Giovanni (1996), Çev.
Tunçer Karamustafaoglu ve Mehmet Turhan, Yetkin Yayinlari, Ankara.
Savas, Vural (1994), Beta Basim Yayim, 2. Baski,
Istanbul.
Savas, Vural (1997), 3. Baski, Istanbul: Avciol Basim
Yayin.
Sen, Amartya K., (1999), “The Possibility of Social Choice”,
June 1999, Vol.89, No.3, 356-357.
Sezer, A. Necdet (1999), “Özgürlük ve Hukuk”, Yil:4,
Sayi:42, Mayis 1999.
Saylan, Gencay (1998),
TODAIE Insan Haklari Arastirma ve Derleme Merkezi
Yayini, 1. Baski, Ankara.
World Bank (2000), 2000/2001.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com