You are here

HİPOTEZ VE VARSAYIM BİRBİRLERİNİN YERİNE KULLANILABİLİR Mİ?

Share
Author Name

Journal Name:

Publication Year:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
125-129

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bilimsel araştırmalarda kullanılan hipotez ile varsayım birbirlerinden farklı kavramlardır. Bilimsel araştırmalarda genellikle bu iki kavram birbirleri yerine kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı bu iki kavramın kullanımındaki karışıklığa açıklık getirmektedir.
Abstract (2. Language): 
Hypotheses and assumption are different concepts each others. Both concepts are used instead of each other by scientist. The aim of this study is to clarify the use of concepts.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

BABBIE, Earl, The Practice of Social Research, Wadsworth Publishing Company, California 1992.
BAUMAN, Zygmunt, Sosyolojik Düşünmek, Çev. Abdullah Yılmaz, 4. Baskı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2004.
BLAUG, Mark, The Methodology of Economics, Second Edition, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
BORDENS, Kenneth S. and ABBOUT, Bruce B., Research Design and Methods, 2. Edition, Mayfield Publishing Company, Mountain View 1991.
BRYAN, Magee, Karl Popper'ın Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı, 2. Baskı, Çev. Mete Tunçay, Remzi Kitabevi, İstanbul 1990.
BUĞRA, Ayşe, İktisatçılar ve İnsanlar, Bir Yöntem Çalışması, İletişim Yayınlan, İstanbul 1995.
CAPRA, Fritjof, Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası, Çev. Mustafa Armağan, İnsan Yayınlan, Ankara 1994.
CHALMERS, Alain, Bilim Dedikleri, Çev. Hüsamettin Arslan, 2. Baskı, Vadi Yayınlan, Ankara 1994.
COLE, Stephen, Sosyolojik Düşünme Yöntemi, Sosyoloji Bilimine Giriş, Çev. Bekir Demirkol, Vadi Yayınlan, Ankara 1999.
ERCAN, Eren, İktisatta Yöntem, 4. Baskı, Ezgi Yayınlan, Bursa 1994.
FEYERABEND, Paul K., Özgür Bir Toplumda Bilim, Çev. C. Ceren, Pınar Yayınlan.İstanbul 1991.
FIND1KOĞLU, Z. Fahri, İçtimaiyat, Metodoloji Nazariyeleri, C. 2, İstanbul Fakülteler Matbaası, İstanbul 1961.
GOODE, William J. ve Hatt, Paul K., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Ankara 1973.
KAZGAN, Gülten; İktisadi Düşünce ve Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitapevi Yayınlan, İstanbul 1980.
KURTKAN, Amiran; Sosyal İlimler Metodolojisi, Filiz Kitapevi, İstanbul 1982.
MUSGRAVE, Alan; "İktisadi Teoride 'Gerçekçi Olmayan Varsayımlar'; Saptmlmayan F. Saptırması", Çev. Mehmet Orhan, İktisatta Yöntem Tartışmaları, Ezgi Yayınlan, Ankara 1996.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com