You are here

BİR BOYUTLU MODELLER İÇİN ZEMİN BÜYÜTMESİNE ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

Share
INVESTIGATION OF PARAMETERS AFFECTING THE SOIL AMPLIFICATION FOR 1-D MODELS
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
47-56

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Yumuşak zeminlerin deprem dalgalarını sert zeminlere göre önemli derecede büyüttüğü ve meydana gelen hasarda büyük paya sahip olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Herhangi bir yerdeki zemin etkisinin bilinmesi, bu yerlerde depreme dayanıklı yapılar inşa edilebilmesi açısından önemlidir. Zemin transfer fonksiyonlarının teorik olarak hesaplanması, deprem olmasını beklemeden gerekli sonuçların elde edilmesine olanak sağlar. Bu çalışmada, zemin transfer fonksiyonlarının özellikleri, farklı parametrelere bağlı olarak bir boyutlu modeller kullanılarak teorik hesaplamalar ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda ana kaya derinliğinin ve S-dalga hızının, zemin hakim periyodu ve en yüksek büyütme açısından büyük önemi olduğu vurgulanmıştır. Ana kaya derinliği bilinmeden hesaplanabilecek zemin hakim periyotlarının hatalı olabileceği ortaya konmuştur. Zemin tabakalarının özellikleri, ana kayadan gelen deprem dalgalarının hangi frekans aralığının ne şekilde değiştirileceğini belirlemektedir. Bu değişim, bazen yüksek frekanslarda yüksek büyütmeler şeklinde görülse de, mühendislik yapıları için çok önemli olmayabilir. Asıl önemli olan, mühendislik yapılarının sahip olduğu hakim titreşim frekanslarına yakın frekanslardaki deprem dalga genliklerinin, zemin tabakaları tarafından büyütülmesidir.
Abstract (2. Language): 
It has been well established that soft soil significantly amplifies earthquake waves relative to stiff or hard soils and plays an important role in damage occurred during large earthquakes. The knowledge of site effect is important to build earthquake- resistant structures. Numerical techniques for the site effect make estimates possible without the need for an earthquake to occur. In this study, properties of the soil transfer function have been investigated for the different parameters, for example depths and S-wave velocities of soil layers, by using 1-D modeling method. As a result, it has been emphasized that depth of bedrock and S-wave velocity are very important for the fundamental soil period and maximum soil amplification. Physical properties of soil layers determine the frequency interval of earthquake waves that will be amplified by soil layers. If the amplification is at high frequencies, this may not be important for most of the engineering structures. However, the amplification is very important for the cases in which the fundamental frequency of soil is very close to that of the engineering structures.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik,
1998, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,A nkara.
Aki, K. and Richards, P.G., 1980, Quantitative Seismology,
W.H. Freeman and Co., San Francisco, California,
Vol. 1, Page 137, ISBN 0-7167-1058-7.
Akyol, N., Akıncı, A., and Eyidoğan, H., 2001, Separation
of source, propagation and site effects from S
waves of local earthquakes in Bursa region, northwestern
Turkey, Pure and Applied Geophysics 159,
1253-1269.
Arıoğlu, E., Arıoğlu, N., Yılmaz, A.O., ve Girgin, C.,
2000, Deprem ve Kurtarma İlkeleri, Evrim Yayınevi,
s.79.
Aytun, A., 2001, Olası deprem hasarını en aza indirmek
amacıyla yapıların “doğal” salınım periyodlarının ye -
rin “baskın” periyodundan uzak kılınması, Uşak İli
ve Dolayı (Frigya) Depremleri Jeofizik Toplantısı,
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Ankara.
Bard, P.-Y. and Bouchon, M., 1985, The two-dimensional
resonance of sediment-filled valleys, Bull. Seism.
Soc. Am. 75, 519-541.
Bard, P.-Y., Campillo, M., Chavez-Garcia, F.J., and
Sanchez-Sesma, F.J., 1988, A theoretical investigation
of large-and small-scale amplification effect in
the Mexico City valley, Earthquake Spectra, 4-3,
609-633.
Bonilla, L.F., Steidl, J.H., Lindley, G.T., Tumarkin,
A.G., and Archuleta, R.J., 1997, Site amplification
in the San Fernando Valley, California: variability of
site-effect estimation using the S-wave, coda, and
H/V methods, Bull. Seism. Soc. Am. 87, 710-730.
Borcherdt, R.D., 1970, Effects of local geology on ground
motion near San Francisco Bay, Bull. Seism.
Soc. Am. 60, 29-61.
Bullen, K.E. and Bolt, B., 1985, An introduction to the
theory of seismology, Cambridge Univ. Press, p433.
Durville, J.-L., Meneroud, J.-P., Mouroux, P., and Simon,
J.-M., 1985, Evaluation de l’alea siemique local
Microzonage, in Genie Parasismique, V. Davidovici
ed., Presses des Ponts-et-Chaussees, 239-264.
Field, E.H. and Jacob, K.H., 1995, A comparison and
test of various site-response estimation techniques,
including three that are not reference-site dependent,
Bull. Seism. Soc. Am. 85, 1127-1143.
Haskell, N.A., 1960, Crustal reflections of plane SH
waves, J. Geophys. Res. 65, 4147-4150.
Kennett, B.L.N., 1983, Seismic wave propagation in a
stratified half-space, Cambridge University Press,
Cambridge.
Kramer, S.L., 1996, Geotechnical Earthquake Engineering,
Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey,
USA, ISBN 0-13-374943-6.
Makra, K., Raptakis, D., Chavez-Garcia, F.J., and
Pitalakis, K., 2001, Site effects and design provisions
: the case of Euroseistest, Pure and Applied Geophysics,
158, 2349-2367.
Nakamura, Y., 1989, A method for dynamic characteristics
estimation of subsurface using microtremor
on the ground surface, Railway Technical Research
Institute Report, 30, 25-33.
Olsen, K.B., 2000, Site amplification and the Los Angeles
Basin from Three-Dimensional modeling of ground
motion, Bull. Seism. Soc. Am., 90, 6B, S77-S94.
Pitarka, A., Irikura, K., Iwata, T., and Sekiguchi, H.,
1998, 3D simulation of the near-fault ground motion
for the 1995 Hyogo-ken Nanbu (Kobe), Japan, earthquake,
Bull. Seism. Soc. Am. 88, 428-440.
Roesset, J.M., 1977, Soil amplification in earthquakes,
Numerical Methods in Geotechnical Engineering,
C.S. Desai and J.T. Christian, eds., McGraw Hill,
New York, Chapter 19, 639-682, ISBN 0-07-
016542-4.
Sanchez-Sesma, F.J., 1987, Site effects on strong ground
motion, Soil. Dyn. Earthq. Eng. 6, 124-132.Schnabel, B., Lysmer, J., and Seed, H.B., 1972, Shake,
a computer program for earthquake response analysis
of horizontally layered sites, College of Engineering,
University of California, Berkeley, Report
EERC 72-12, pp. 88.
Semblat, J.-F., Duval, A.-M., and Dangla, P., 2000,
Numerical analysis of seismic wave amplification in
Nice (France) and comparisons with experiments,
Soil Dyn. And Earth. Eng., 19, 347-362.
Yalçınkaya, E. ve Alptekin Ö., 2000a, Zemin etkisinin
Klasik Spektral Oran ve H/V yöntemleri ile belirlenmesi,
Ulusal Jeofizik Toplantısı 2000 Genişletilmiş
Özetler, 23-25 Kasım 2000, MTA, Ankara, s.163-
166.
Yalçınkaya, E. ve Alptekin, Ö., 2000b, 27 Haziran
1998 Adana-Ceyhan depreminde zemin şartlarının
yer hareketine ve hasar dağılımına etkisi, Zemin Mekaniği
ve Temel Mühendisliği Sekizinci Ulusal
Kongresi, 26-27 Ekim 2000, İTU, İstanbul, Bildiriler
Kitabı, s.311-320.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com