You are here

ÖRGÜTLERDE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: OKULLARA İLİŞKİN BAZI ÇIKARIMLAR

Share
DIVERSITY MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS: SOME INFERENCES REGARDING SCHOOLS
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
615-628

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Farklılıklar örgüt ve toplum üzerinde güçlü etkilere sahiptir. Küreselleşme ve yaşanan hızlı değişimlerin etkisiyle birey, grup, örgüt ve toplum düzeyindeki farklılıklar günümüzde daha fazla önem kazanmıştır. Bireylerin demografik özelliklerinin yanında din, dil, ırk, etnik köken, kişilik, sosyo-ekonomik düzey, eğitim ve kültürel yönden oluşan farklılıklar, bir takım sorunlara neden olabilirken; iyi yönetildiğinde örgütler ve toplumlar açısından önemli avantajlar sağlayabilmektedir. Bu bakımdan farklılıkların olumlu etkilerinden yararlanabilmek amacıyla, örgütlerde farklılıkları dikkate alan bir yönetimin nasıl olması gerektiğine yönelik arayışlar, konuyla ilgili araştırmaları yönlendirmektedir. Bu bağlamda son yıllarda literatürde adından sıkça söz edilir bir kavram olan farklılıkların yönetimi, başarılı bir yönetim için gerekli görülen ve örgütlere rekabet üstünlüğü kazandıran bir yönetim anlayışı olmakla birlikte; liderlerin etki gücünü arttıran önemli bir özellik olarak da değerlendirilmektedir. Farklılıkların yönetilebilmesi için öncelikli olarak demokratik ortamlara ihtiyaç duyulmaktadır. Tanım olarak farklılıkların yönetimi, bireyler arasındaki görüş, inanç ve değer gibi farklılıkları anlayışla karşılayıp; örgütsel öğrenme ve örgütün gelişimi için bu farklılıkların değerlendirilmesini içeren bir yönetim anlayışıdır. Dolayısıyla farklıkları önemseyen ve farklılıklardan öğrenmeyi temele alan böyle bir yönetim anlayışının okullarda etkili olmasının, hem öğrencilerin bireysel gelişimine hem de okulun genel başarısına katkı sağlayacağı söylenebilir. Bu çalışmada farklılıkların yönetimi kavramsal düzeyde incelenerek, okullarda farklılıkların yönetimine ilişkin bazı çıkarımlar sunmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda farklılıkların yönetimi, demokrasi ve liderlikle ilişkili olarak açıklanmaya çalışılmıştır.
Abstract (2. Language): 
Diversities have powerful effects on organization and community. Individual, group, organization and community-level diversities, have become more important today with the effect of globalization and the rapid changes. Addition to demographic features, characteristics of religion, language, race, ethnic, personality, socio-economic status, education, and cultural diversities of the individuals, may cause a number of problems. However, these diversities can provide crucial advantages for organizations and communities when they are managed well. From this point of view, to benefit from positive effects of diversities, quest for how management taking into account the diversities could be, have directed to research on subject. In this context diversity management a concept that is frequently mentioned in literature is considered an important feature increasing influence of leaders, as well as a management approach deemed necessary for a successful management and giving organizations a competitive advantage. First of all, a democratic environments have been needed to manage diversities. As a definition diversity management is a management approach that have appreciated the differences between individuals such as view, belief and value and required evaluation of these diversities for organizational improvement and learning. Therefore it is said that such a management approach that gives importance to the diversity and is based on learning from diversities is effective in schools will contribute to both the students' individual development and the overall success of the school. The aim of this study is to present some inferences regarding schools by analyzing the diversity management conceptually. In this context, diversity management is tried to explain related to democracy and leadership.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_473

REFERENCES

References: 

ALAYLIOĞLU, R. ve OĞUZKAN, F.(1976). Ansiklopedik eğitim sözlüğü. Ġstanbul: Ġnkılap
ve Aka Basımevi.
APPLE,M.W. ve BEANE, J.A. (1995). Democratic schools. Alexandria, VA:ASCD.
ATAÜNAL,A.(2003). Niçin ve nasıl bir öğretmen? Ankara:Milli Eğitim Vakfı Yayınları.
AXELROD, J.(1957). The teaching of values: A dilemma for educators in a pluralistic
society. International Review of Education. 3(3),288-297.
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/3441426.pdf, EriĢim tarihi: 16.10.2011
BALAY, R. ve SAĞLAM, M. (2004). Eğitimde farklılıkların yönetimi ölçeğinin
uygulanabilirliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi
Dergisi.5(8),32-46.
BALYER, A. ve GÜNDÜZ, Y. (2010). Yönetici ve öğretmenlerin okullarında farklılıkların
yönetimine iliĢkin algılarının incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 32,25-43
BARNES, W. J.(1979).Developing a culturally pluralistic perspective: A community
involvement task. The Journal of Negro Education 48(3),419-430
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/2295058.pdf, EriĢim tarihi:16.11.2010
BARUTÇUGĠL, Ġ.(2004). Stratejik insan kaynakları yönetimi.Ġstanbul:Kariyer Yayınları.
BARUTÇUGĠL, Ġ.(2011). Kültürler arası farklılıkların yönetimi.Ġstanbul:Kariyer Yayınları.
BAġARAN, Ġ. E. (2004). Yönetimde insan ilişkileri:Yönetsel davranış. Ankara:Nobel Yayın
Dağıtım.
BRAITHWAITE, L. (1960).Social stratification and cultural pluralism. Annals of the New
York Academy of Sciences. 83(5),816-836 (first published online:15.12.2006)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-632.1960.tb46089.x/pdf, EriĢim
tarihi:16.10.2010
BURSALIOĞLU, Z. (2008). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem
Akademi.
COMBS, G.M. (2002). Meeting the leadership challenge of a diverse and pluralistic
workplace: Imlications of self-efficacy for diversity training. The Journal of
Leadership Studies, 8(4),1-16, http://jlo.sagepub.com/content/8/4/1, EriĢim tarihi:
16.11.2010
ÇALIK, T. ve SEZGĠN, F. (2005). KüreselleĢme,bilgi toplumu ve eğitim.G.Ü.Kastamonu
Eğitim Dergisi, 13(1),55-66.
ÇELĠK, V.(2002).Okul kültürü ve yönetimi.Ankara:Pegem Akademi.
DAHL, R.A.(1982).Dilemmas of pluralist democracy. Vail-Ballou Press. Binghamton.
DENIS, J.L., LANGLEY, A. ve ROULEAU, L. (2007).Strategizing in pluralistic contexts:
Rethinking theoretical frames.Human Relations,60(1),179–215
http://hum.sagepub.com/content/60/1/179.full.pdf+html, EriĢim tarihi: 16.11.2010
DENIS, J.L., LAMATHE, L.ve LANGLEY, A.(2001).The dynamics of collective leadership
and strategic change in pluralistic organizations. The Academy of Management of
Journal. 44(4), 809-847. http://www.jstor.org/stable/3069417, EriĢim tarihi:
20.11.2010
DIESER, R. (1997). Pluralistic leadership in recreation and leisure planning:
Understanding minority/ethnic identity development. Journal of Leisurability. 24(3)
http://lin.ca/resource-details/2738 , EriĢim tarihi:29.10.2010
DOĞAN, Ġ.(2001).Vatandaşlık demokrasi ve insan hakları.Ankara:Pegem Akademi.
EDGAR, E., PATTON, J. M. ve DAY-VINES, N.(2002).Democratic dispositions and cultural
competency: Ingredients for school renewal. Remedial and Special Education,
23(4),231-241.
627
Hatice GÜLEŞ
ERKAL, M.E., BALOĞLU, B ve BALOĞLU, F.(1997).Ansiklopedik sosyoloji sözlüğü.
Ġstanbul: Der Yayınevi
GRANT, C. A.(1981).Education that is multicultural and teacher preparation: An
examination from the perspectives of preservice students. Journal of Educational
Research, 75(2),95-101
http://pao.chadwyck.co.uk/PDF/1289951546188.pdf, EriĢim tarihi: 16.11.2010
HELVACIOĞLU, N. ve ÖZUTKU, H. (2010).Kültürel farklılıkların yönetiminde insan
kaynakları stratejilerinin rolü: IKEA Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi 8(1), 193-216
KEZAR, A. (2000).Pluralistic leadership-bringing diverse voices to the table. About
Campus. 5(1), 6-11. http://www.eric.ed.gov/,(ERIC No:E5622733). EriĢim tarihi:
16.11.2010
KOTTER, J.P. (1988). The leadership factor. New York:The Free Press.
LASHLEY, C. ve LEE-ROSS, D. (2003). Diversity management in organization.
Organization Behaviour for Leisure Services. Burlington: Published by Elsevier
Ltd. chapter 11, 203-218 http://www.sciencedirect.com, EriĢim tarihi: 03.04.2011
LAURING, J. ve SELMER, J. (2012). International language management and
diversity climate in multicultural organizations. International Business Review.
21(2),156-166, http://www.sciencedirect.com, EriĢim tarihi: 03.04.2011
LUIJTERS, K. ZEE, K. ve OTTEN, S.(2008). Cultural diversity in organizations: Enhancing
identification by valuing Differences. International Journal of Intercultural
Relations, 32(2), 154–163
http://www.sciencedirect.com, EriĢim tarihi: 03.04.2011
MARSHALL, G. (2005).Sosyoloji Sözlüğü. (Çev:Osman Akınhay ve Derya Kömürcü).
Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları
MAXCY, S. J. (1998). Preparing school principals for ethno-democratic leadership.
Journal of Leadership in Education, 1(3),217-235.
MEMDUHOĞLU, H. B. (2011a). Liselerde farklılıkların yönetimi: Bireysel tutumlar,
örgütsel değerler ve yönetsel politikalar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 7(2),37-53
MEMDUHOĞLU, H. B. (2011b).Okullarda farklılıkların örgütsel doğurguları: Bir örnek olay
incelemesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30(2), 115-138.
MORGAN, G. (1998).Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor (Çev:Gündüz Bulut). Ġstanbul:
Mess Yayınları
MORRISON, E. W. ve MILLIKEN, F.J.(2000).Organizational silence: A barrier to change
and development in a pluralistic world. The Academy of Management Review,
25(4), 706-725. http://www.jstor.org/stable/pdfplus/259200.pdf, EriĢim tarihi:
16.11.2010
MORRISON, K. A.(2008).Democratic classrooms: Promises and challenges of student voice
and choice. Educational Horizons, 87(1),50-60.
ÖZKAYA, M.O., ÖZBĠLGĠN, M. ve ġENGÜL, C. M. (2008). Türkiye'de farklılıkların
yönetimi: Türk ve yabancı ortaklı Ģirket örnekleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19,359-374
PERRY, L. B.(2009).Conceptualizing education policy in democratic societies. Educational
Policy, 23(3),423-450.
RUSCH, E.A.(1995).Leadership in evolving democratic school communities.San
Francisco:Annual Meeting of The American Educational Research Association.
Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar 628
SENGE,P.M.(2006).Beşinci disiplin. (Çev. AyĢegül Ġldeniz ve Ahmet Doğukan) Ġstanbul:Yapı
Kredi Yayınları.
SMITH, M.G.(1960).Social and cultural pluralism. Annals of the New York Academy of
Sciences. 83(5), 763-785. (first published online:15.12.2006)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-6632.1960.tb46084.x/pd...Ģim
tarihi: 16.10.2010
SÖNMEZ, V.(2009). Eğitim felsefesi. Ankara:Anı Yayıncılık
SÜRGEVĠL, O. ve BUDAK, G. (2008). ĠĢletmelerin farklılıkların yönetimi anlayıĢına
yaklaĢım tarzlarının saptanmasına yönelik bir araĢtırma. Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10(4),65-96
ġĠġMAN, M., GÜLEġ, H. ve DÖNMEZ, A. (2010). Demokratik bir okul kültürü için
yeterlilikler çerçevesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 3(1),167-182
ġĠġMAN, M. (2006). Eğitimde demokrasi ve sosyal adalet: Türkiye eğitim sisteminin
değiĢmeyen miti. Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Arayışları Bildiriler
Kitabı, 4-5 Kasım, Ankara. Eğitim Bir-Sen Yayınları, 291-305.
WALKER, A. ve QUONG, T. (1998).Valuing differences:Strategies for dealing with the
tensions of educational leadership in a global society. Peabody Journal of Education.
73(2),81-105. http://www.jstor.org/stable/1493016, EriĢim tarihi: 16.11.2010
YEġĠL,S.(2009).Kültürel farklılıkların yönetimi ve alternatif bir strateji:Kültürel zeka.KMU
İİBF Dergisi, 11(16),100-131
YILMAN, M. (2006).Demokrasimizin kültürel temelleri. Ankara:Nobel Yayınevi

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com