You are here

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL ALAN BİLGİLERİ İLE PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Share
AN ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PEDAGOGICAL AND MATHEMATICAL CONTENT KNOWLEDGE OF MATHEMATICS TEACHERS

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
997-1012

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Günümüzde, matematik eğitiminde, matematiğin ne olduğu, ne ölçüde ve nasıl öğretilmesi gerektiği konularında önemli düşünce değişiklikleri ve yenilikler olmaktadır. Bu doğrultuda, matematik eğitiminde değişiklikler olmuş, öğretmenlerin rolü, derslerinde öğrencilere mevcut bilgiyi aktarmaktan çok, bilgiye ulaşma yollarını kazandırmak olarak değişmiştir. Dolayısıyla etkili bir eğitim sisteminde, iyi yetişmiş matematik öğretmenleri önemli hale gelmiştir. Bu kapsamda, çalışmanın amacı, matematik öğretmenlerinin pedagojik alan bilgileri ile matematiksel alan bilgileri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmaya 41 ilköğretim matematik öğretmeni katılmış ve çalışmada, nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Bu amaçla, çalışmada sekiz açık uçlu soru hazırlanmıştır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış mülakat ve öğretmenlerin yazılı açıklamaları kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise, betimsel analiz ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen verilere göre, öğretmenlerin pedagojik alan bilgileri ile matematiksel alan bilgileri arasında yakın bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, öğretmenlerin çoğunun bazı konularda matematiksel bilgilerinin matematik öğretimi için yetersiz olduğunu, matematiksel anlamalarının genelde işlemsel düzeyde olduğunu ve buna bağlı olarak verdikleri öğretimsel açıklamaların da işlemsel düzeyde olduğunu göstermektedir. Yine çalışmadan elde edilen verilerden, az sayıda öğretmenin kavramsal düzeyde (kavram düzeyi, epistemik düzey, problem çözme düzeyi) öğretimsel açıklama yaptığı ve bu düzeyde öğretimsel açıklama yapan öğretmenlerin çoğunun, verilen bazı matematiksel durumlarla ilgili matematiksel alan bilgilerinin doğru olduğu görülmüştür.
Abstract (2. Language): 
Nowadays, considerable changes are taking place within mathematics education as to what mathematics is and how it should be taught. With the changing perspective in education, a shift has occurred from conveying the existing knowledge to showing ways to reach educational knowledge in teacher-student relationships. Therefore, well-trained teachers play a crucial role in the education system. The purpose of this study is to determine the relationship between mathematics teachers’ pedagogical content knowledge and mathematical content knowledge. 41 mathematics teachers took part in this study and the qualitative research design was applied. In this framework, eight open-ended questions were asked for data gathering purposes. Data were gathered from semi-structured interviews and teachers' written explanations. The content and descriptive analysis method was used for data analysis. According to the data, there was a relationship between teachers’ mathematical content knowledge and pedagogical content knowledge. The results of the study showed that most of the teachers’ knowledge of mathematics was inadequate for teaching mathematics in some fields and that teachers’ instructional explanations were in the form of a restatement of the procedures. It was concluded that few teachers’ instructional explanations about some mathematics statements were at a conceptual (content, epistemic or problem-solving levels) level and most of the teachers’ of mathematics content knowledge at this level was correct.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_379

REFERENCES

References: 

AN, S., KULM, G., & WU, Z. (2004). The pedagogical content knowledge of middle school, mathematics teachers in China and the U.S. Journal of Mathematics Teacher Education, 7, 145–172.
ARSLAN-KILCAN,S. (2006). İlköğretim matematik öğretmenlerinin kesirlerle bölmeye ilişkin kavramsal bilgi düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
BAKİ, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (4.baskı).Trabzon: Harf Eğitim Yayıncılık.
BALL, D. L. (1990a). The matematical understandings that prospective teachers bring to teacher education. The Elementary School Journal, 90(4), 449-466.
BALL, D. L. (1990b). Prospective elementary and secondary teachers understanding of division. Journal for Research in Mathematics Education, 21(2), 132-144.
BAŞTÜRK, S&DÖNMEZ, G. (2011). Examining pre-service teachers’ pedagogical content knowledge with regard to curriculum knowledge.International Online Journal of Educational Sciences,3(2), 743-775.
BOLAT, M. ve SÖZEN, M. (2009). Knowledge levels of prospective science and physics teachers on basic concepts on sound (sample of Samsun city). Procedia Social and Behavioral Science 1, 1231–1238.
BOZ, N. (2004, Temmuz). Öğrencilerin hatasını tespit etme ve nedenlerini irdeleme. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., KILIÇ -ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö.E., KARADENİZ, Ş., & DEMİREL, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (8.baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
CAPRARO, R.M., CAPRARO, M.M., PARKER, D., KULM, G., RAULERSON, T. (2005). The mathematics content knowledge role in developing preservice teachers’
Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Alan Bilgileri İle Pedagojik Alan Bilgileri… 1010
pedagogical content knowledge. Journal of Research in Childhood Education, 20 (2), 108-124.
CRESWELL, J.W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. California: Sage Publications.
ÇAKMAK, M. (2004). İlköğretimde matematik öğretimi ve öğretmenin rolü.http://www.matder.org.tr
DAEHLER, K.&SHİNOHARA, M.(2001). A complete circuit is a complete circle: exploring the potential of case materials and methods to develop teachers’ content knowledge and pedagogical content knowledge of science. Research in Science Education,31,267-288.
DREVER, E.(1995). Using semi-structured interviews in small-scale research. Glasgow: SCRE Publication.
EVEN, R. (1993). Subject-matter knowledge and pedagogical content knowledge: prospective secondary teachers and the function concept. Journal of Research in Mathematics Education, 24(2), 94–116.
FENNEMA, E. &FRANKE, M. (1992). Teachers' knowledge and its impact. In D.A.
GROSSMAN, P.L. (1990). The making of a teacher: teacher knowledge and teacher education. New York: Teachers College Press.
HALİM, L. & MEERAH, S. (2002). Science trainee teachers’ pedagogical content knowledge and its influence on physics teaching. Research in Science ve Technological Education, 20(2).
HARLEN, W.(1997). Primary teachers’ understanding of concepts of science: impact on confidence and teaching. Science Education, 19(1), 93-105.
HİLL, H.C., BALL, D.B., & SCHİLLİNG, S.G. (2008). Unpacking pedagogical content knowledge: conceptualizing and measuring teachers’ topic-specific knowledge of students. Journal for Research in Mathematics Teacher Education, 39(4), 372-400.
IŞIKSAL, M. (2006). A study on pre-service elementary mathematics’ subject matter knowledge and pedagogical content knowledge regarding the multiplication and division of fractions. Unpublished doctoral dissertation, Middle East Technical University, Department of Secondary Science and Mathematics Education.
JONES, A.&MORELAND, J.(2004). Enhancing practicing primry school teachers’pedagogical content knowlede in techology. International Journal of Technology and Desig Education,14,121-140.
KAHAN, J., COOPER, D. ,& BETHEA, K. (200 3). The role of mathematics teachers’ content knowledge in their teaching: a framework for research applied to a study of student teachers. Journal of Mathematics Teacher Education, 6, 223-252.
KÄPYLA, M., HEİKKİNEN, J.P. ve ASUNTA, T. (2009). Influence of content knowledge on pedagogical content cnowledge: The case of teaching photosynthesis and plant growth. International Journal of Science Education,31(10), 1395–1415.
KAPTAN, F. (2002). Fen bilgisi öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
KİNACH, B. M. (2002a). Understanding and learning-to-explain by representing mathematics: epistemological dilemmas facing teacher educators in the secondary mathematics methods course. Journal of Mathematics Teacher Education, 5, 153-186.
1011
Burçin GÖKKURT, Ömer ŞAHİN & Yasin SOYLU
KİNACH, B. M. (2002b). A cognitive strategy for developing pedagogical content knowledge in the secondary mathematics methods course: toward a model of effective practice. Teaching and Teacher Education, 18(1), 51-71.
LLOYD, K.J. &SMİTH, G.R.(1998). National institute of education, Singapore. Science Education,270- 279.
LUBİNSKİ, C.A., FOX, T, & THOMASON, R. (1998). Learning to make sense of division of fractions: one K-8 pre-service teacher’s perspective. School Science and Mathematics, 98(5),247-253.
MA, L. (1999). Knowing and teaching elementary mathematics: Teachers’ understanding of fundamental mathematics in China and the United States. Mahwah, NJ: Erlbaum.
MCDİARMİD, G. W., BALL, D. L., & ANDERSON, C. (1989). Why Staying One Chapter Ahead Doesn't Really Work: Subject-Specific Pedagogy. In M. C. Reynolds (Ed.), Knowledge Base for the Beginning Teacher (pp. 193-205). Elmsford, NY: Pergamon Press.
MCDUFFY,A. (2004). Mathematics teaching as a deliberate practice: an investigation of elementary pre-services teachers’ reflective thinking during student student teaching. Journal of Mathematics Teacher Education,7,33-61.
MERİÇ, G.& TEZCAN, R.(2005). Fen bilgisi öğretmeni yetiştirme programlarının örnek ülkeler kapsamında değerlendirilmesi (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1), 62-82.
MIHLADIZ, G.&TİMUR, B.(2011). Pre-Service science teachers viewa of in-Service science teachers’pedagogical content knowledge. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, Special Issue, 89-100.
NAGLE, L. M.,& MCCOY, L.P.(1999). Division of fractions: procedural versus conceptual knowledge. In McCoy, L.P. (Ed.), Studies in teaching:1999 research digest. Research projects presented at annual Research Forum (Winston-Salem, NC), PP.81-85. ERIC Document Reproduction Service No:.ED 443 814.
National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standarts for school mathematics. Roston, Virginia.
PADİLLA, K., PONCE-DE-LEON, A.M., REMBADO, F.M., & GARRİTZ, A., (2008). Undergraduate professors’ pedagogical content knowledge: the case of ‘amount of substance’. International Journal of Science Education, 30(10), 1389 - 1404.
PARK, S. & OLİVER, J.S. (2008). Revisiting the conceptualisation of pedagogical content knowledge(PCK): PCK as a conceptual tool to understand teachers as professionals. Research in Science Education, 38(3), 261-284.
PATTON, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. California: Sage Publications, Inc.
PENSO, S. (2002). Pedagogical content knowledge: How do student teachers identify and describe the causes of their pupils’ learning difficulties?. Asia-Pacific Journal of Teacher Education,30(1), 25-37.
Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Alan Bilgileri İle Pedagojik Alan Bilgileri… 1012
PESEN, C. (2006). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre matematik öğretimi (3. baskı). Ankara: Öncü basımevi.
PUNCH, F. K. (2005). Sosyal araştırmalara giriş, nitel ve nicel yaklaşımlar, (çev. D. Bayrak, H.B. Arslan, Z. Akyüz), Ankara: Siyasal Kitapevi.
SANDERS, S.&MORRİS, H. (2000). Exposing student teachers’ content knowledge:empowerment or debilitation? Educational Studies, 26(4), 397-408.
SHULMAN L. (1986).Paradigms and research programs in the study of teaching: A contemporary perspective. In M, Wittrock (Ed.), Handbook of Research on Teaching. NY: Macmillian Publishing Company.
STALEY, K. N. (2004). Tracing the development of understanding rate of change: a case study of changes in a pre-service teacher’s pedagogical content knowledge. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
TOLUK-UÇAR, Z. (2011). Öğretmen adaylarının pedagojik içerik bilgisi: öğretimsel açıklamalar. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), 87-102.
TÜRNÜKLÜ, E.B. (2005). Matematik öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgileri ile matematiksel alan bilgileri arasındaki ilişki. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 21, 234–247.
UŞAK, M. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çiçekli bitkiler konusundaki pedagojik alan bilgileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
VAN DİJK, E.M. (2009). Teachers’ views on understanding evolutionary theory: a PCK-Study in the framework of the ERTE-model. Teaching and Teacher Education, 25(5), 9-267.
YILDIRIM, A. & ŞİMŞEK, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri(8.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com