You are here

PERCIVAL EVERETT’İN SİLİNTİ VE BEN SIDNEY POITIER DEĞİLİM ROMANLARINDA KİMLİK SİLİNMESİ

Share
IDENTITY ERASURE IN PERCIVAL EVERETT’S ERASURE AND I AM NOT SIDNEY POITIER

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
329-350

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Percival Everett’in iki hiciv romanı olan Silinti ve Ben Sidney Poitier Değilim’i ırkçılık ve kimlik krizi konulari üzerinde durarak incelemektir. Silinti’de, yazar-kahraman Monk siyahiliğin standardartlaşmış düşüncelerini temsil eden kalıplaşmış romanları eleştirmek için Stagg R. Leigh takma adı altında Fuck isimli bir roman yazmaktadır. Monk kendi benlik duygusuna karşı gelir ve yayıncılık pazarının ırksal stereotip beklentilerini hicvetmek niyeti ile bu romanı yazarak ikili bir kimlik geliştirir. Ancak, Fuck’taki ironi farkedilmez ve Monk çift kişiliğinden zarar görmeğe başlar ve Stagg’in kontrolünü kaybeder. Ben Sidney Poitier Değilim’de ise anlatıcının kişisel farkındalık duygusu yoktur ve giderek Poitier filmlerindeki karakterlere bürünür ve bir kimlik krizi yaşar. Roman, gerçek dünya algısı üzerindeki olumsuz etkileri ve bireyleri gerçeklikten ayırdığı için medyayı eleştirir. Bu makale, sadece anlatıcıların kimlik krizlerini araştırmakla kalmaz ama aynı zamanda anlatıcıları toplumun ırkçı beklentilerine uymadıkları için kimlikleri yüzünden yargılanmakta olan Ralph Ellison’ın Görünmez Adam romanı ile her iki Everett romanı arasındaki birçok benzerlikleri de açıklamaktadır. Bu nedenle, ırkçılık kendi kimliğini sergileme hususunda en önemli engel olmaya devam etmektedir. Medya aracılığıyla, Amerikan toplumu sözde Afrikalı-Amerikalı deneyiminin kalıplaşmış temsilini pekiştirir ve bireyleri kimlik silinmesine yol açan ırksal strereotipleri yaşamaya zorlar. Everett Silinti’de, yayıncılık sanayiinin ırkçı kriterlerini eleştirirken Ben Sidney Poitier Değilim’de ise medya ve filmlerin toplumdaki ön yargı ve ırkçılığı desteklemeye hizmet etmesini eleştirmektedir.
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to examine two of Percival Everett’s satirical novels Erasure and I Am Not Sidney Poitier elaborating on the issues of racism and identity crisis. In Erasure, to criticize the stereotypical novels representing the standardized idea of blackness Monk, the author-protagonist, writes a novel named Fuck under the pseudonym Stagg R. Leigh. Monk acts against his sense of self and creates a dual identity by writing that novel with the intention of satirizing the racial stereotype expectations of the publishing market. However, the irony of Fuck goes unnoticed and Monk begins to suffer from dual personalities and loses control of Stagg. In I am Not Sidney Poitier, the protagonist has no sense of self-awareness and gradually takes the characters of Poitier movies and experiences an identity crisis. The novel critiques media for its negative effects on the perception of real world and disconnecting individuals from reality. This article not solely explores identity crisis of the narrators but also explains several similarities between Ralph Ellison’s Invisible Man and both Everett novels as their narrators are judged by their identities since they don’t fit into the racist expectations of society. Therefore, racism remains the most significant obstacle performing identity. Through the media, American society reinforces standardized representations of so-called African-American experience and obliges individuals to live up racial stereotypes which lead identity erasure. Everett in Erasure critiques racist criteria’s of publishing industry while in I Am Not Sidney Poitier, he criticizes media and movies which serve to promote prejudice and racism in community.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_593

REFERENCES

References: 

BRIONES, Carolyn, ‚Reviews‛, Callaloo 33.2, 2010, 553–555.
DERRİDA, Jacques, Dissemination, Chicago: University Of Chicago Press, 1983.
EATON, Kimberley, ‚Deconstructing the Narrative: Language, Genre, and Experience in Erasure‛, Nebula 3.2-3, September 2006, 220 -232
ELLİSON, Ralph, Invisible Man, New York: Random House, 1972
ELLİSON, Ralph, Shadow and Act, New York: Vintage, 1995.
EVERETT, Percival, Erasure, New York: Faber and Faber, 2001.
EVERETT, Percival, I Am Not Sidney Poitier, Saint Paul: MN, Graywolf Pres, 2009.
EVERETT, Percival, ‚Meiosis‛, Callaloo, Vol. 24, No. 2, The Best of Callalo Prose: A Special 25th Anniversary Issue, The Johns Hopkins University Press, 2001, 454-467
GRETLUND, Jan Nordby, ‚Percival Everett: Mediating Skin Color‛, Aktuel Forskning, 2010, 1-7.
LACAN, Jacques, Ecrits: The First Complete Edition in English, New York: Norton, 2006.
LACAN, Jacques, The Seminar. Book III. The Psychoses, 1955-56. Trans. Russell Grigg. London: Routledge, 1993., 167
Identity Erasure In Percival Everett’s Erasure And I Am Not Sidney Poitier 350
MOORE, Elizabeth Roosevelt, Being Black: Existentialism in the Work of Richard Wright, Ralph Ellison, And James Baldwin, (The University of Texas Unpublished PhD Dissertation), Austin, 2001.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com