You are here

NİYAZİ ARSLAN DEDE İLE ADIYAMAN’DA ALEVİLİK ÜZERİNE

Share
WITH DEDE NİYAZİ ARSLAN ON THE ADIYAMAN ALEVISM
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
547-569

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Günümüzde Alevîlik üzerine konuşulurken gerçeğe uygun olmayan yorumlar, Anadolu Alevîliğinin; geleneksel çizgisinin dışındaki mecralarda anlaşılmasına yol açmaktadır. Geleneksel Anadolu Aleviliğinin anlaşılması yolunda bir çaba olan bu çalışmamız, “Hakk Aşığı ve Ozan ” Dede Niyazi Arslan ile yaptığımız mülakat esas alınarak hazırlanmıştır. Dede Niyazi Arslan, Adıyaman Gölbaşı ve Besni yöresinde, Alevi taliplere yıllardır hizmet veren, Alevi kültür ve inancını yaşayan, yaşatmaya çalışan ve genç nesillere Aleviliğin öğretilmesine ömrünü veren bir Alevi aydınıdır. Bu çalışmamız: Alevilik nedir; semahın Alevi anlayıştaki yeri; Alevilikte Hakk-Muhammed-Ali inancı; “Abdesti Alınmış, Namazı Kılınmış İfadesi” ne anlama gelmektedir; Alevilikte ahiret anlayışı; Alevilikte kadının yeri; vefat eden Aleviler için icra edilen “Dardan İndirme Erkânı”nın yöredeki uygulamaları; Alevi yolunun temelini oluşturan “Dört Kapı Kırk Makam”ın içeriği; Alevi anlayışta ikrar verme ve Alevi taliplerde bulunması gereken vasıflar nelerdir; Alevi toplumunun problemleri ve devletten talepleri; cem evlerinin günümüzdeki işleyişi ve problemleri; cem kurbanı ve Muharrem ayındaki aşura kurbanının önemi; cem erkânlarında “Muhammed Postu” yeri ve önemi; Alevilikte muharrem orucunun önemi; Alevilikte on iki imamlar, Hz. Ali ve şehitler şahı Hz. Hüseyin’in önemine dair sorduğumuz soruların cevapları derlenerek hazırlanmıştır. Alevilik söz konusu olunca alan araştırmaların gerekliliği aşikârdır. Dolayısıyla Adıyaman yöresinde yaptığımız bu çalışmamız geleneksel Anadolu Aleviliğinin anlaşılması gibi önemli bir amaca hizmet etmektedir.
Abstract (2. Language): 
In the present days unsuitable comments on Alevism are expressed, that causes misunderstanding the Anatolian Alevism, especially exclusive of its traditional line. Our study, that effort to understanding traditional Alevism, based on interview with “Lover of God and Bard” Dede Niyazi Arslan. Dede Niyazi Arslan is serving to Alevism candidates in Adıyaman provinces Gölbaşı and Besni. Also he struggled through his life to live and keep alive Alevism faith between rising generations. This study was prepared compiling the answers to the questions we asked such as; what is Alevism; the place of whirl in Alevi understanding; Deity-Mohammed-Ali belief in Alevism; What does the statement "Performed Ablution, Performed Ritual Worship"; mean afterlife belief in Alevism; place of woman in Alevism; local practices of "Dardan İndirme Erkanı" performed for the Alevism who died; the contents of "dört kapı-kırk makam" that forms the basis of Alevism way; what is promising in Alevi belief and what are the features of "Alevi talip"; how do “cem evi” operate today and what are the problems of “cem evi”; what are the problems of Alevi society and what are their requests from the government; importance of cem sacrifice and aşura sacrifice in Muharrem month; place and importance of "Mohammed Postu" in "cem erkân"; importance of fasting in Muharrem in Alevism; twelve imams in Alevism; andthe questions asked to the importance of Hz. Ali and Hz. Hüseyin. Fieldwork is essential in the Alevism studies. Therefore, this study we conducted in the region of Adiyaman serves an important purpose such as understanding traditional Anatolian Alevism.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_816

REFERENCES

References: 

ANONİM, Erkânnâme-1, haz. Doğan Kaplan, Ankara, TDVY, 2007, s. 150-162;
GÖLPINARLI, Abdulbaki, Alevî ve Bektaşî Nefesleri, İstanbul, İnkılâp Kitapevi, 1992.
MELİKOFF, İrene, Kırkların Cemi’nde, trc. Turan Alptekin, İstanbul, Demos Yayınları, 2007.
RADAVÎ, Fütüvvetnâme-i Tarikat, haz. Osman Aydınlı, Ankara, TDVY, 2011.
YAMAN, Ali, Alevîlik Nedir? İstanbul, Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com