You are here

KİNETİK AİLE ÇİZİM TESTİNİN STİL VE HAREKET BOYUTLARI

Share
SYTLES AND ACTIONS IN KINETIC FAMILY DRAWING TEST

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
599-614

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Resim, kolay bir anlatım aracı olması nedeniyle sınırlı sözcük bilgisine sahip küçük yaş çocukları için, dış dünya arasında iletişimi sağlayan bir araç ve iç dünyasını keşfetmek için ideal projektif bir tekniktir. Projektif bir teknik olan kinetik aile çizimi testi; aile bireyleri arasındaki duygusal ilişkileri ve kişiler arasındaki etkileşimi daha net gösteren bir resmin ortaya çıkmasını sağlar ve aile dinamiklerine ilişkin açıklayıcı ipuçları verir. Burns ve Kaufman (1970) kinetik aile çizim tekniğini yaklaşık olarak on bin çocuğa uygulamış, ve çizimleri daha detaylı incelemek için; bireysel figürlerin özellikleri, figürlerin kağıt üzerindeki kompozisyonu (stiller), semboller, ve hareketler olmak üzere dört ana başlığa ayırmıştır. Burns'e göre (Burns, 1982; Burns & Kaufman 1970, 1972) bu teknik, çocuğun kişiliğini ailede yansıdığı ve ifade edildiği şekliyle görüldüğünü; çocuğun, aileyi işlevsel ve aktif bir birim olarak görüp görmediğini ve çocuğun aile bireyleri arasındaki etkileşim hakkındaki izlenimlerini görmemizi sağlar. Kinetik aile resmi çizim tekniği, çocuğun aile bireyleri arasındaki dinamik ilişkilere bakış açısını daha net görebilme ve çocuğun, çeşitli aile bireylerinin hareket ve güçlerine karşı verdiği savunma veya uyum sağlama tepkilerini daha iyi kavrayabilme olanağını verir. Aynı zamanda; kinetik aile çizimi çocuğun hem kendisiyle olan hem de ailesinin birbirleriyle olan ilişkilerde ki algısını değerlendirir (Handler ve Habenicht 1994; Habenicht, 1990 ). Bu çalışmada kinetik aile çizim testi; kinetik aile çizimleri örnekleri ile beraber alan yazısı ışığında tartışılacaktır. Bu makale ile stil ve hareket özellikleri bakımından kinetik aile resimlerine dikkat çekilecek ve Türkiye’de az sayıdaki çalışmalara katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca çocukların yaptıkları resimleri yöntem olarak kullanacak olan araştırmalarda uygulamadan yorumlanmasına kadar olan süreçteki her basamağına yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Abstract (2. Language): 
Due to the fact that it is a rather easy tool for expression, drawing is a tool for young children having limited vocabulary skills to enable their communication with the outer world and an ideal projective technique for inventing the inner world. As projective technique; kinetic family drawing shows the emotional relationships and interpersonal interactions more clearly and provides explanatory hints regarding family dynamics. Burns and Kaufman (1970) applied kinetic-family-drawing technique to approximately ten thousand children and in order to examine drawings in a more detailed manner, divided them into four main parts, namely characteristics of the individual figures, styles (composition of figures on paper), symbols and actions . According to Burns (Burns, 1982; Burns & Kaufman 1970, 1972), this technique enables to see child’s personality as it is reflected and expressed in the family; whether child sees the family as a functional and active unit; and child’s impressions regarding the interaction between family members. Kinetic-family-drawing technique allows to see more clearly child’s point of view to the dynamic relations among family members and to comprehend in a better way the defense and adaptation reactions given by child to the actions and powers of family member; as well Kinetic-family-drawing assesses child’s perception on relationships both with himself/herself and between the family members (Handler and Habenicht 1994; Habenicht, 1990). In this article with purpose of the attention to kinetic family drawing in terms of styles and actions features and its significance, and contributing to studies which are few in number in Turkey. In addition, it is believed that this paper will contribute to each step in the process from application to interpretation in the researches which will use the pictures drawn by children as a method.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS835

REFERENCES

References: 

BURNS, Robert C.. & Kaufman, S. (1970). Kinetic Family Drawings. New York: Bruner/Mazel.
BURNS, Robert C. & Kaufman, S. (1972). Actions, Styles And Symbols in Kinetic Family Drawings. New York. Bruner/Mazel.
BURNS, Robert C (1982). Self Growth In Families. Kinetic Family Drawings (Kfd) Research And Application. New York. Bruner/Mazel.
HABENİCHT Donna (1990). ‚Multicultural Perspectives on The Kinetic Family Drawings Of Children in The United States.‛ The International Congress of Applied Psychology, Kyoto, Japan
HANDLER, Leonard & Habenicht Donna. (1994). The Kinetic Family Drawing Technique: A Rewiew of The Literature. Journal Of Personality Assesment, 62(3), 440-464
GREGORY, Sheryl A. (1992). A Validation And Comparative Study of Kinetic Family Drawings of Native American Children. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Andrews Üniversitesi.
İKİZ, Tunaboylu T. & Pirim, Beng.. (2004). ‚Yansıtılan Yas.‛ Yansıtma Psikopatolaji Ve Projektif Testler Dergisi. 3-4, 45-57
JOURDAN, Colette (2000). Le Desin De La Famille. Editions Et Applications Psychologiourd. Paris.
KLEPSCH, Marvin. & Logie, Laura(1982). Children Draw And Tell: An Introduction To The Projective Uses Of Children’s Human Figure Drawings. New York. Bruner/Mazel
HOWARD M. Knoff, & H. Thompson Prout, (1985) .Kinetic Drawing System for Family And School: A Handbook. Los Angeles: Western Psychological Services.
MALCHİODİ, Cathy A. (2005). Çocukların Resimlerini Anlamak. Aralık 2005. Epsilon Yayıncılık.
REYNOLDS, Cecil R. (1978).‛A Quick Scoring Guide to The Interpretation of Children’s Kinetic Family Drawings (Kfd).‛Psychology In The Schools, 15, 167-169.
SAYIL, Melike. (2004). ‚Çocuk Çizimlerinin Klinik Amaçlı Kullanımı Üzerinde Bir Deneme.‛ Türk Psikoloji Yazıları, 7 (14), 1-13
SÖNMEZ, Fatih (2005). “Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi.” Yansıtma Psikopatolaji ve Projektif Testler Dergisi. 3-4,124-145
614
Özge METİN ASLAN – Elif ÜSTÜN
STEİN, Martin T. (1997). ‚Challenging Case: Family Relationship and Issues ‘The Use of Family Drawings by Children In Pediartic Practice.‛ Journal Of Behavior Pediatry.18,5.
WİESEL, Rachel. & Krenaw Al-Krenawi (2000). ‚Perception of Family Among Bedouin Arab Children of Polygamous Families As Reflected In Their Family Drawings American‛ Journal of The Art Therapy, 38,99-106.
WORDEN, Mark. (1985). ‚A Case Study Comparison Of The Draw A Person And Kinetic Family Drawing.‛ Journal Of Personlity Asssesment,49,4,427-433.
YAVUZER, Haluk (1992). Resimleriyle Çocuk (2.Baskı).İstanbul: Remzi Kitapevi

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com