You are here

ARİSTOTELES’İN, NOVALİS’İN VE TODOROV’UN METİNLERİ BAĞLAMINDA POETİKANIN TARİHSEL GELİŞİMİ

Share
HISTORICAL DEVELOPMENT OF POETICS IN THE CONTEXT OF ARISTOTELES’S, NOVALIS’S AND TODOROV’S TEXTS
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
433-453

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Günümüzde daha çok şiir incelenmesiyle özdeşleşen, onun biçimini, içeriğini, üslubunu, estetiğini kapsayan konuları bellirli bir örneğe bağlı kalmaksızın irdeleyen poetika; edebiyatın doğuşuyla ortaya çıkan, gelişen ve zamanla değikik anlamlar kazanan bir bilimdir. Terim olarak Aristoteles’in kavramsallaştırdığı ve avangart örneğini verdiği poetika, tarihi süreç içerisinde farklı anlamlar kazanarak, çeşitlenerek günümüze kadar gelir. Bu tarihsel süreç boyunca sadece edebiyatçılar ve şairler değil; düşünürler, sanat kuramcıları, felsefeciler değişik amaçlarla poetik metinler üretirler ve bu bağlamda türün gelişimine katkı yaparlar. Önceleri sanatın kaynağının ne olduğu sorununa yoğunlaşan, edebi türleri tasnif etmeyi hedefleyen poetik çalışmalar, daha sonra edebiyat tarihi, metin tahlili gibi alanlardan uzaklaşarak özerk bir alan haline gelir. Özellikle romantizmle birlikte belirli bir bakış açısına ve daha sistematik bir kavrayışa kavuşan poetikanın; nesnesi, amacı ve yöntemi belli bir bilim dalı haline gelmesi ise modern sonrası dönemde gerçekleşir. Poetikanın bu tarihsel gelişiminin izleri kuşkusuz en net biçimde türün kült metinlerinde sürülebilir. Nitekim Aristoteles’in “Avangart Poetika’sı‛ şiir sanatı üzerine, hatta daha da genelleştirilecek olunursa sanat teorisi üzerine yapılan çalışmaların ilk örneği sayılabilir. Bu yönüyle salt kendi döneminin sanat ve şiir konusundaki olumsuz yargılarına cevap vermekle kalmaz; aynı zamanda tarih boyunca üretilen poetika çalışmalarına kaynak oluşturur, perspektif sunar, yol gösterir. Novalis’in ‚Romantik Poetika’sı‛ ise edebiyatı, özellikle şiiri, belirli bir bakış açısından ve belirli bir akımın (Romantizmin) ilkeleri doğrultusunda incelemeyi önermesi bakımından modern poetikanın ilk işaretlerini verir. Todorov ise “Modern Poetika’sında‛; amacı, nesnesi ve yöntemi belli bir bilim olarak tanımladığı poetikayı, daha çok yapısalcılık ve dilbilim bağlamındaki yaklaşımlarla değerlendirir.
Abstract (2. Language): 
Poetics, which identies with analysing of poems in our today, studies subjects including its form, content, style and aesthetic without depending on a certain example is a science emerging by the birth of literature, developing, and turning into the study of literary genres in time. During the history, Poetics conceptualized as a term by Aristoteles, and an example of avant-garde has gained various meanings and come until today. During the history period, not only men of letters and poets but also thinkers, art theorists and philosophers produce poetic texts in various proposes and so they contribute its development. Poetics work focusing on the problem of art supply and based on classification of literary genres before becomes an autonomous field away from fields such as history of literature and text analysis. Especially by Romanticism, Poetics has gained a certain viewpoint and a more systematic understanding; its object, aim and method are a particular branch of science after Modern Period. Poetics historical development's sings can be certainly found in the kult texts. Thus, it can be said that " Avant-Garde Poetics" by Aristoteles is one of the firstexamples of poetry works and even one of the examples of art theory studies. Consequently, it not only replies negative judgments about art ant poetry in its period, but also is a source for poetics works, and provides a perspective, and leads. "Romantic Poetics" by Novalis gives the first sing of Modern Poetics because it proposes that literature especially poem should be analyzed by a particular point of view and principles of a certain movement (Romanticism). In "Modern Poetics", Todorov defines poetic as a science which has a certain aim, object and method, and Todorov evaluates poetics by structuralism and linguistics appraoches in general.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1642

REFERENCES

References: 

Aristoteles (2004). Poetika, (Çev. İsmail Tunalı), İstanbul: Remzi Kitabevi.
ÇIKLA Selçuk (2010). Türk Edebiyatında Manzum Poetikalar 1860-1960, Ankara: Akçağ Yayınları.
DEMİR Fethi (2013). ‚Veysel Çolak’tan Didaktik Bir Poetika Denemesi: Şiir Nedir ve Nasıl Yazılır?‛, International Journal of Social Science Dergisi, S.6/4, April.
GÜR Âlim, KOÇAKOĞLU Bedia (2009). ‚Yeni Türk Edebiyatında Kaynak Olarak Poetika‛, Turkısh Studies Dergisi, S.4/1-1, Winter.
KARACA Alaattin (2005). İkinci Yeni Poetikası, Ankara: Hece Yayınları.
NOVALİS Friedrich (2003). Poetika, (Çev. Ahmet Sarı-Şahbender Çoraklı), İstanbul: Babil Yayınları.
OKAY Orhan M (2005). Poetika Dersleri, Ankara: Hece Yayınları.
ÖZGÜL Kayhan M (2001). ‚Şiir, Şair ve Sair‛, Hece Dergisi Türk Şiiri Özel Sayısı, S.53-54-55, Mayıs-Haziran-Temmuz.
Platon (2008). Devlet, (Çev. Sabahattin Eyüboğlu, M, Ali Cimcoz), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
SAZYEK Hakan (1991). ‚Poetikanın Boyutları‛, Sombahar Dergisi, S.5.
TODOROV Tzvetan (2008). Poetikaya Giriş, (Çev. Kaya Şahin), İstanbul: Metis Yayınları.
ÜNAL Atıl Hilmi (22.02.2013). ‚Poetika: Şiir Sanatı Üzerine‛, http://mimesis_dergi.org.
YAVUZ Hilmi (2006). Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com