You are here

ÖRGÜTLERDE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: MÜZAKERECİ KİŞİLİK

Share
A NEW APPROACH TO THE MANAGEMENT OF DIFFERENCES IN ORGANIZATIONS: NEGOTIATOR PERSONALITY

Journal Name:

FULL TEXT (PDF): 

Publication Year:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
27-41

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Müzakere, birbirinden farklı hedeflere sahip olan tarafların ortak bir hedef doğrultusunda birleştikleri etkileşimli bir süreçtir. Farklılıkların yönetiminde ve özellikle yöneticilerin müzakere süreçlerinde kişilik tipleri itibariyle çatışmaları önleyebilme ve bir tür kazan-kazan stratejisini uygulayabilmeleri açısından müzakereci kişilik, bireylerin iş ve sosyal hayatlarını olumlu yönde etkileme özelliğine sahiptir. Müzakerenin karar verme davranışı üzerine etkileri, müzakere ve arabuluculuğun saldırganlık eğilimleri ve atılganlık becerileri üzerine etkileri, yöneticilerin müzakere tarzlarının karşılaştırılması, müzakerenin öfke kontrolü ve özsaygı düzeyine etkileri, müzakere süreçleri, müzakere yönetimi gibi konular literatürde ele alınmasına rağmen müzakere ve kişilik ilişkisi üzerine çok az sayıda araştırmaya rastlanmıştır. Bu çalışmanın amacı farklılıkların yönetimi çerçevesinde müzakere ve kişilik ilişkisini kavramsal olarak ele almak ve ilgili araştırmacılara alt yapı sunmaktır. Dolayısıyla, bu çalışmada müzakere ve kişilik hakkında gerekli literatür taraması yapılarak kavramsal bir çerçeve ortaya konulmuştur.
Abstract (2. Language): 
Negotiation is an interactive process in which parties with different goals cooperate for a common goal. Negotiator personality has a feature that affects the individuals' work and social life positively due to its natural ability to manage differentness and particularly avoid conflicts and create a win-win strategy. Although there are studies which examine the effects of negotiation to decision making behavior, the effects of negotiation and conciliation to aggression tendencies and assertiveness skills, comparing negotiation types of managers, the effect of negotiation to anger management level and self-esteem level, negotiation processes and negotiation management, there are limited number of studies regarding to the negotiation and personality. The purpose of this study is to examine the negotiation and personality relationship in the context of managing diversities and provide a framework to interested researchers. With this regard, in this study, a literature study regarding to negotiation and personality was conducted and a conceptual framework was structured.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

ACUFF,
F
. L. (2005) Uluslar arası Müzakere-Dünyanın Herhangi Bir Yerinde Herhangi Biriyle, Herhangi Bir Konuyu Müzakere Etme, (Çev. S. Demirci), İstanbul.
ARKONAÇ, S. A. (1998) Psikoloji: Zihin Süreçleri Bilimi, Alfa Basım Yayımcılık, İstanbul.
ATASOY, Z. (2012), Farklılıkların Yönetimi: Üniversite Öğrencilerinin Ayrımcılık Algısının Öğrenci Başarı Düzeyine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
BARUTÇUGİL, İ. (2003) Kişisel Gelişimde Kapıları Açmak, Kariyer Yayıncılık, İstanbul.
BAYAR, İ., (2001) "Farklılıkları Yönetme Sanatı" Mali Kılavuz Dergisi, Sayı.ll, Ankara.
BAYMUR, F. (1994), Genel Psikoloji, İnkılap Kitapevi,İstanbul.
CELLİCH, C.
an
d JAIN S.C. (2004) Global Business Negotiations: A Practical Guide,
Thompson Corporation Pub., USA. COHEN, H. (1996) Her konuyu müzakere edebilirsiniz. Sistem yayıncılık, İstanbul. CRAVER, C. B. (2003) Negotiation Styles: The Impact On Bargaining Transactions.
Dispute Resolution Journal, Feb-Apr 2003; 58 (1).
ÇETİN
, C, (2002) Müzakere Teknikleri, İlke, Süreç, Uygulama, Beta Basın,İstanbul. ÇETİN, C. (2007) Müzakere Teknikleri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul. DAWSON, R. (2006) Salary Negotiating: inside Secrets From a Master Negotiator, The
Career Pres, Inc., USA.
DEMİRPOLAT, M. (2008) Müzakere ve Müzakere Teknikleri: Orta Kademe Yöneticilerin
Müzakere Stilleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü. DİETMEYER, R., BAZERMAN M. and KAPLAN R. (2004) Strategic Negotiaiton: A
Breakthrough Four-Step Process For Effective Business Negotiation, Dearborn
Trade Publishing and A Kaplan Professional Company, USA. DURNA, U., (2004) Stres A ve B tipi Kişilik Yapısı Ve Bunlar Arasındaki İlişki Üzerine Bir
Araştırma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dergisi, CXI, S.l, Manisa. ERDEM,İ., (2012) Örgütsel Davranış, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul. ERDOĞAN, F., (2004) Davranış Bilimleri, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. ERGENELi, A., (2006) Örgüt ve İnsan, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. ERKUŞ, A. ve TABAK, A., (2008) İş Yaşamında Müzakereler: Kamu ve Özel Sektör
Çalışanlarıyla İlgili Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi. GÖKÇÜL, B. (2005) Müzakere-Stratejik İlişki Kurma, İstanbul. KARİP, E. (2003) Çatışma Yönetimi, Pegema Yayıncılık, Ankara. KOCABAŞ, T. (2005) "Elektronik Ortamda Müzakerenin Karar Davranışı Üzerinde
Etkileri" Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul.
LATİF, H. ve UÇKUN, G. (2004) Mülakat-Avantajlı Stratejiler, İstanbul.
MANNING, T. and ROBERTSON, B. (2004) "Influencing, Negotiating Skills and Conflict-Handling: Some Additional Research and Reflections", Industrial and Commercial Training.
MİLLER,
L.E.
, and MİLLER J. (2002) A Woman's Guide to Successful Negotiating, USA: McGraw Hill.
MOORHEAD, G. and GRİFFİn R.W. (1992) Organizational Behavior, Boston: Houghton Mifflin Company.
OKAT, B. (2011),
"Örgütlerd
e Farklılıkların Yönetimi ve Farklılık İklimine Kuramsal Bir Yaklaşım", Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksel Lisans Tezi, İzmir.
OLIVER,
D
. (2001) Etkili Müzakerenin 101 Yolu, Çev. H. T. Dursun, l.Basım, Alfa Yayınları, İstanbul.
ÖZEL, E. (2008) "Farklı Kültürlerden Yöneticilerin Müzakere Tarzlarının Karşılaştırılması (Türk ve Amerikan Yöneticilerinin Karşılaştırılması)" Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Örgütlerde Farklılıkların Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Müzakereci Kişilik I 1 1 39 1
ÖZKAYA, M., ÖZBİLGİN, M. Ve ŞENGÜL, C.M. [2008), "Türkiye'de Farklılıkların
Yönetimi:Türk ve Yabancı Ortaklı Şirket Yönetimi", Selçuk Üniversitesi Ssoyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı. 19: 359-374. PEHLİVAN, İ. (2002) İş Yaşamında Stres, Pegem Yayıncılık, Ankara. REARDON, K. (2005) Becoming a Skilled Negotiator, USA:John Wiley & Sons Inc. SAMSUN, O. (2010) "Müzakere Stratejilerinin Kullanımında Psikolojik Güçlendirme
Algısı, Müzakerede Hissedilen Güç ve Strese Bağlı Kişiliğin Etkisi", Yüksek Lisans
Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. SÜNBÜL, D. (2008) "Müzakere (Problem Çözme) ve Arabuluculuk Eğitim Programının
Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme Becerileri, Öfke Kontrolü ile
Özsaygı Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, Dokuz
Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. SÜRGEVİL, O. (2008), "Farklılık Kavramına ve Farklılıkların Yönetimine Temel Oluşturan
Sosyo-Psikolojik Kuramlar ve Yaklaşımlar", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Ciltli, Sayı 20, Aralık: 111-124. SÜRGEVİL, O. Ve BUDAK, G. (2008), " İşletmelerin Farklılıkların Yönetimi Anlayışına
Yaklaşım Tarzlarının Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma", Dokuz Eylül
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt. 10, Sayı. 4: 65-96. ŞEVKİN, B. (2008) "Müzakere (Problem Çözme) ve Arabuluculuk Eğitim Programının
İlköğretim 4.-5. Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözüm Stratejileri ve Saldırganlık
Eğilimleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. ŞİMŞEK, M.Ş., AKGEMCİ, T., ÇELİK A. (2010) Davranış Bilimleri, Gazi Kitapevi, Ankara. TÜRK DİL KURUMU (TDK), (2013), Türkçe Sözlük,
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5
152b73ee54276.07511923 (İndirilme Tarihi: 20.03.2013). TÜRK, F. (2008) "Müzakere (Problem Çözme) ve Arabuluculuk Eğitim Programının
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözüm Becerileri Üzerinde
Etkisinin İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, İzmir. TÜRNÜKLÜ, A. (2006) Sınıf Ve Okul Disiplinine Çağdaş Bir Yaklaşım:Onarıcı Disiplin,
Ekinoks, Ankara
UÇAN,M. Y. (2008) "Müzakere yönetimi ve Bir Model Denemesi", Doktora Tezi, Süleyman
Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İsparta UÇAY, D. (2003) Müzakere ve Uzlaşma Teknikleri, İstanbul
VAROĞLU, K. A. ve SIĞRI Ü. (2008) İş, Yönetim ve Diploması Dünyasında Müzakere,
Siyasal Kitapevi Yayım Dağıtım A.Ş., Ankara ZENGİN, F. (2008) "Müzakere (Problem Çözme) ve Arabuluculuk Eğitim Programının
İlköğretim 4.-5. Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözüm Stilleri ve Atılganlık
Becerileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi" Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com