You are here

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Share
THE ANALYSIS OF THE DEPRESSION LEVELS OF THE LYCEE STUDENTS ACCORDING TO SOME VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
85-92

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada lise öğrencilerinin cinsiyet ve sınıf değişkenleri açısından depresyon düzeyleri incelenmiştir. Araştırmanın evrenini Erzurum İl merkezindeki 8 lisede öğrenim gören toplam 5747 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem bu liselerden seçkisiz yöntemle seçilen 6 okulda değişik sınıflarda yine aynı yöntemle seçilen 163 erkek ve 86 kız olmak üzere 249 öğrenciden oluşmaktadır. Hatalı ve eksik işaretleme yaptıkları için 7 öğrenci araştırma dışı bırakılmıştır. Öğrencilerin depresyon düzeylerinin ölçülmesinde Beck tarafından geliştirilmiş olan Beck Depresyon Envanteri kullanılmıştır. Envanter 21 maddelik kendini değerlendirme türü bir ölçektir. Her madde depresyonla ilgili davranışsal bir özelliği belirlemektedir. Verilerin analizinde “yüzde değerleri”, “k kare” testi ve t-test kullanılmıştır. Sonuçlar 242 öğrencinin 114’ ünün orta ve ciddi düzeyde depresyonda olduğunu göstermiştir ve bu sayı örneklem grubunun % 47 sini oluşturmaktadır. Bir başka sonuca göre de kız ve erkek öğrenciler arasında depresyon düzeyi açısından fark bulunamamıştır. Sınıf düzeyi açısından 3. sınıftaki öğrencilerin depresyon düzeyleri 1. ve 2. sınıftakilere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.
Abstract (2. Language): 
Depression levels of high school students were analyzed according to gender and grade level in this study. The field of research is 5747 students from 8 high schools in the province of Erzurum. Sampling frame consists of 249 students, including 163 male and 86 female students, chosen randomly from different grades of different 6 high schools. Because of wrong marking and missing items, 7 students were excluded the research. To measure the depression level of students, Beck’s Depression Inventory was used. This inventory is a self evaluation scale consisting of 21 items. Every item determines a behavioural feature related to depression. In the analyses of the data percentage values, k square and t- test were used. Results showed that 114 of 242 students which is 47 % of sample have moderate and serious depression scores. There was no significant difference between female and male depression levels. On the other hand 11th grade students’ depression level was found significantly higher than 9th grade and 10th grade students.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. Aydın, B., (1989) Üniversite Öğrencilerinin Bir Kesiminde Çalışma Alışkanlıkları
ve Tutumları ile Depresyon Seviyelerinin İncelenmesi. Marmara Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, s. 5-15
2. Ayverdi, M., (1990) Erken Ergenlik Dönemi Ergenlerinin Depresyon Düzeylerini
Etkileyen Bazı Dış Etmenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe
Üniversitesi, Ankara (Sosyal Bilimler Enstitüsü).
3. Beaumont, G., Hetzel, W. (1992) Psychopharmacolog. 106. 5123-5126
4. Beck, A.T., (1974). Assesment of Depression: the depression. Journal of
Psychotherapy.138, 12, 1562-1567.
5. Bellack, A., (1981) Social Skills Training Compared With Pharmacotherapy and
Psychotherapy in the Treatment of Depression. Inventory Pharmachopsychiatry.
7,151-169
6. Bryson, S.E., (1984) Sex differences in depression and method of administering
the BDI Journal of Clinical Psychology. 40, 2, 529-534.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com