You are here

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİN PROBLEM ÇÖZME YETERLİKLERİ

Share
ACCORDING TO TEACHERS’ VIEWS PROBLEM SOLVING COMPETENCIES BY MANAGERS WHO WORK IN FINE ARTS AND SPORT HIGH SCHOOLS

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
871-886

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, 2004-2005 eğitim-öğretime başlayan Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde görev yapan yöneticilerin öğretmen görüşleri doğrultusunda problem çözme yeterlikleri araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini Elazığ, Uşak, Malatya, Trabzon, Çorum ve Eskişehir illerinde bulunan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde görev yapan 128 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda cinsiyet, eğitim, mesleki deneyim, yaş ve hizmet süresi değişkeni bakımından öğretmen görüşleri arasında anlamlı farklılıklar görülmüştür. Bu kurumlarda yönetici ve okul çalışanları arasında pozitif etkileşimlerin oluşturulması, problemlerin çözümü için başvurulan yöntemlerin bütün öğretmenler tarafından olumlu algılanması, eğitim kalitesinin en üst düzeye çıkarılmasında önemli bir faktör olarak değerlendirilmiştir.
Abstract (2. Language): 
In this study, in line views of teachers proficiency in problem solving of the managers who served in Fine Arts and Sports College which started from 2004 to 2005 academic years was researched. The sample group of the research has been constituted by branch teachers who work in Fine Arts and Sport High School in the province of Elazig, Usak, Malatya, Trabzon, Eskisehir and Corum. As a result of the research, in terms of gender, education, age and variables of occupational experience and significant differences were seen among the opinions of physical education teachers. Creating positive interaction between school staff and the manager in these institution,perceiving positively by all teachers for problem solving methods applied was considered an important factor in removing to the highest level of quality of education.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. Tavlı, O., Lise Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerileri İle Tükenmişlikleri Arasındaki
İlişkilerin İncelenmesi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi, Sayfa: 1, İstanbul, 2009.
2. Tıraş, S., Problemi Tanımlama ve İş Hayatında Problem Çözme, Seminer Notları, Erişim:
www.vghd.org.tr., Erişim Tarihi: 10.03.2009, 2003.
3. Başaran, İ. E., Yönetimde İnsan İlişkileri, Ankara, 1998.
4. Çelik, V., Eğitim Yöneticisinin Vizyonu ve Misyonu, Eğitim Yönetimi, 1 (1), Sayfa: 51,
1995.
5. Kurt, T., İlköğretim Yöneticilerinin Problem Çözme Yeterliliği, Yeditepe Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sayfa: 1, 123, 141, 142, İstanbul: 2009.
6. Korkut, F., Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Anı Yayınları, Ankara,
2004.
7. Posamentier, A. S., Problem-Solving Strategies For Efficient and Elegant Solutions, A Researce
for the Mathematics Teacher, California: Corwin Press, Inc. pp. 1, 1998.
8. Güzel, A., Marmara Üniversitesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle Problem Çözme Becerileri
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi, Sayfa: 46, İstanbul, 2004.
9. Yıldırım, R., Öğrenmeyi Öğrenme, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1999.
10. Güven, Y., Erken Çocukluk Döneminde Sezgisel Düşünme ve Matematik, Yapa Yayın Pazarlama,
Sayfa: 29, İstanbul, 2001.
11. Karasar, N., Bilimsel Araştırma Yöntemi (17.baskı), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007.
12. Öğülmüş, S., Kişilerarası Sorun Çözme Becerileri ve Eğitimi (3.baskı), Nobel Yayın Dağıtım,
Sayfa: 5, Ankara, 2006.
13. Bingham, A., Çocuklarda Problem Çözme Yeteneklerinin Geliştirilmesi, (Çeviri: Ferhan
Oğuzkan), Milli Eğitim Basımevi, Sayfa: 23, İstanbul, 2004.
14. Bedoyere, Q., Sorun Çözme Teknikleri (Çeviri: Doğan Şahiner), Rota Yayınları, Sayfa:
15, İstanbul, 1995.
15. Güçlü, N., Lise Müdürlerinin Problem Çözme Becerileri, Milli Eğitim Dergisi, 160, Sayfa:
273-279, Ankara: 2003.
16. Koray, Ö. ve Azar, A., Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Mantıksal Düşünme
Becerilerinin Cinsiyet ve Seçilen Alan Açısından Değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim
Dergisi, 16 (1), Sayfa: 125-136, Kastamonu, 2008.
17. Çelikten, M., Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerileri, Kuram ve Uygulamada
Eğitim Yönetimi, 7 (27), Sayfa: 298, 2001. 18. Sadıkoğlu, P., Endüstri Meslek Lisesi Yöneticilerinin Problem Çözme Yeterlilikleri, Beykent
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sayfa: 30-49, İstanbul,
2007.
19. Özden, Y., Eğitim Yönetimi El Kitabı, Pegema Yayınları, Sayfa: 110, Ankara, 2004.
20. Can, Y., Türk Spor Eğitimi ve Öğretmen Liseleri Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri, Gazi
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sayfa: 32-34, Ankara, 1986.
21. Milli Eğitim Bakanlığı, Mevzuat ve Yönetmelikleri, Erişim: www.meb.gov.tr., Erişim Tarihi:
30.12.2009, 2009.
22. Özmaden, M., Seyircilere Göre Futbolda Saldırganlığı Teşvik Eden Faktörler Üzerine Bir
Araştırma, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara: 2004.
23. Çelikten, M., Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yöneticiliği, Pegema Yayınları, Sayfa: 130,
Ankara: 2008.
24. Morris, G. C., Psikolojiyi Anlamak (Psikolojiye Giriş), (Çev ed. Ayvaşık H. Belgin, Sayıl,
M.), Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:23, 1. Basım, Ankara: 2002.
25. Hoy, W. K. ve Miskel, C. G., Educational Administration-Theory, Research and Practice,
USA: Random House, 1987.
26. Atkinson, R. L. ve Atkinson, R. C., Psikolojiye Giriş. (Çev. Yavuz Alogan), Arkadaş Yayınları,
Sayfa: 333, Ankara: 2008.
27. Albayrak, G., İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Bireysel Problem Çözme Becerileri, Sakarya
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: 2002.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com