You are here

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YAPILAN ÇEŞİTLİ YARIŞMALARA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Share
EXAMINING OF STUDENT OPINIONS ABOUT VARIOUS CONTESTS THAT ARE ORGANIZED IN ELEMENTARY SCHOOLS BY SCHOOL ADMINISTRATIONS

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
151-166

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, okul yönetimlerince, ilköğretim okullarında çeşitli adlar altında yapılan yarışmalara ilişkin öğrenci görüşlerinin neler olduğunu ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini 2009-2010 öğretim yılında Artvin Merkez ilçede bulunan 14 ilköğretim okulunda 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıfa devam eden 3100 öğrenci; örneklemini ise, evrenden tesadüfî yöntemle seçilen 1401 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen 20 maddelik bir anketle toplanmıştır. Anketle elde edilen veriler, frekans, yüzde ve ki-kare değerlerine dayalı olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin büyük çoğunluğunun yarışmaların yapılmasından yana oldukları görülmüştür. Ancak, katılan öğrencilerin azımsanamayacak önemli bir kısmı, yarışmayı kaybedince üzüleceklerini ve yarışmalara katılma düşüncesinin strese neden olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin sınıf ve cinsiyet değişkenine göre yarışmalara karşı görüşleri arasında anlamlı sonuçlar bulunmuştur.
Abstract (2. Language): 
Aim of this study is to put forward what the students’ opinions are about contests that are organized under various names by administrations in elementary schools. Population of the research is 3100 students who continue grades of 4, 5, 6, 7, and 8th in 14 different elementary schools; and sample is 1401 students who are chosen by random method in Merkez subprovince in Artvin province during academic year of 2009-2010. It has not been selected another sample due to entirely population has been reached. General scanning model has been used for the research. Data have been gained by a survey which has 20 articles. Survey has been developed by researchers and this study is a quantitative research. Data were analyzed by using frequency, percentage and chi-square test. According to results of the research, it has been seen that most of the students are willing for school contests. However, a significant number of them specified that if they do not win the contest they will sorrow very much, and the idea of attending school contests brings about too much stress. According to grade and gender variables, it has been found significant results between students’ opinions about contests.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. Verhoeff, T. The Role Of Competitions In Education. The Conference of Future World:
Educating for the 21st Century (November 30-December 7), The 9th International Olympiad
in Informatics. Cape Town, South Africa, 1997.
2. MEB. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal E t k i n l i k l e r
Yönetmeliği, Resmî Gazete: 13.1.2005/25699, 2005. 3. MEB. İlköğretim Kurumları-Ortaöğretim Kurumları Spor Yarışmaları Yönergesi, Tebliğler
Dergisi Şubat 2010/2629.
4. Binbaşıoğlu, C. Eğitim Psikolojisi. Binbaşıoğlu Yayınevi, Ankara, 1987.
5. Martin, K. ve Hall, C., Situational and intrapersonal moderators of sport competition state
anxiety. Journal of Sport Behavior, 21, 71-91, 1997.
6. Kağan, S. Çeşitli Spor Dallarında Yarışma Öncesi Ve Yarışma Sonrası Kaygının Psikolojik
Ve Fizyolojik Değişimlerinin Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi Programı Doktora Tezi, Ankara, 2005.
7. Özbaş, H. E. Ulusal ve Uluslar Arası Düzenlenen Çocuk Resim Yarışmalarının Sanat Eğitimindeki
Yeri ve Önemi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Sanatlar
Eğitimi Meslekî Resim Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007.
8. Başaran, İ.E. Eğitim Psikolojisi. Modern Eğitimin Psikolojik Temelleri. Kadıoğlu Matbaası,
Ankara, 1991.
9. Self, N. S. Build a positive classroom environment: Avoid competition! Classroom Idea-
Sparkers, Annual Theme, ACEI Exchange Childhood Education, s. 306-I/306-L, 2009.
10. Martens, R. Sport Competition Anxiety Test. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers,
1977.
11. Efe, Z. B. Okullar Arası Yarışmalara Katılan I. ve II. Kademe İlköğretim Öğrencilerinin Fair
Play Davranışlarını Sergileme Sıklıkları. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden
Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2006.
12. Yapan, H. T. Beden Eğitimi Dersinde Ahlâkî Eğitim. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1992.
13. Karasar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi (10. Baskı), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000.
14. Selçuk, T. Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders Dışı Okul Spor Faaliyetlerine Katılımı Ve Sorunları
(Mersin İli Örneği). Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi
ve Spor Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Mersin, 2006.
15. Niederle, M. & Vesterlund, L. Does Performance Mirror ability? Gender Differences In
Attitudes Towards Competition. Working Paper, Stanford University, 2009.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com