You are here

ORTAÖĞRETİM OKULLARINDAKİ DEVAMSIZLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Share
THE VIEWS OF STUDENTS ON THE CAUSES OF ABSENTEEISM AT HIGH SCHOOLS
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
913-938

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, “ortaöğretim okullarındaki devamsızlık nedenlerine ilişkin öğrenci” görüşlerini tespit etmektir. Tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın evrenini, 2010- 2011 eğitim-öğretim yılında Elazığ ilindeki bir ilçe merkezinde bulunan üç okulda 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören 1792 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemini ise seçkisiz yöntemle belirlenen 578 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenciler, okuldan kaynaklanan devamsızlıklara en çok disiplinin fazla olması ve derslerin sıkıcı olduğunu düşünmelerinin neden olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrenciler, öğretmenden kaynaklanan devamsızlıklara, öğretmenlerin aşağılayıcı ya da küçük düşürücü tutum ve davranışlar göstermelerinin ve sınıfta ya da okulda ayrımcı uygulamalar yapmalarının neden olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencileri, devamsızlık nedenlerinin en fazla öğretmenden kaynaklandığını, en az ise aile ve çevreden kaynaklandığını düşünmektedirler.
Abstract (2. Language): 
The objective of this study is to determine the views of students on the causes of absenteeism at high schools. The population of the study conducted by means of descriptive scanning model is composed of 1792 students at grades 9, 10, 11 and 12 at 3 schools located in a district of Elazığ in 2010-2011 education periods. The sample is composed of 578 students determined by random method. According to the findings of this study; students have stated that more discipline and their thinking that courses are boring lead their absenteeism. They have expressed that teacher’ attitudes and behaviours that they reveal degrading or humiliating and discriminatory practices in the classroom or at school cause absenteeism resulted from teacher. The reasons of students’ absenteeism are thought at most due to teachers and at least due to families and environment.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1.Büyüköztürk, Şener (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. PEGEM Akademi.4.Baskı.
Ankara.
2. Karasar, Niyazi (200). Bilimsel Araştırma Yöntemi (20.Basım). Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.
3. Pullant, J. (2001). SPSS Survival manual. A step-by step guide to data analysesusing spss
for Windows. Philadelphia, PA:Open University Press.
4. Altınkurt, Y. (2008). Öğrenci Devamsızlıklarının Nedenleri ve Devamsızlığın Akademik Başarıya
Olan Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi. 20, 129-142.
5. Ataman, A. (2001). “Sınıf İçinde Karşılaşılan Davranış Problemleri ve Bunlara Karşı Geliştirilen
Önlemler”. Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar (Ed. Leyla Küçükahmet). Ankara: Nobel Yayınları.
6. Başar, H. (2008). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
7. Cangelosi, J. S. (1988). Classroom Management Strategies. Longman Inc. New York. Coladarci,
T. ve Cobb, C. D. (1996). Extracurricular participation, school size, and achievement
and self-esteem among high school students: A national look. Journal of Research in Rural
Education, 12 ,(2), 92-103.
8. Cüceloğlu, D. (1996). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
9. Doyle, Walter. (1986). Classroom Organisation and Management. Merlin C. Wittrock (Ed.).Handbook of Research on Teaching. (Third Ed.) (392-431). New York: Macmillan Pub. Comp. 10. Galichon, J. P. ve Friedman, H. H. (1985). Cutting college classes: An investigation. College
Student Journal, 19, 357-360.
11. Gottfredson, D.C., G.D. Gottfredson & L. G. Hybl. (1993). Managing Adolescent Behavior.
A. Multiyear, Multisschool Study. American Educational Research Journal. 30 (1), 179-215.
12. MEB Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Ortaöğretim ÖBBS Raporu. Ankara:
Başak Matbaacılık ve Tan. Hiz. Ltd. Şti.
13. Kadı, Z. (2000). Adana İli Merkezindeki İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Sürekli Devamsızlık
Nedenleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
14. Kablan, Zeynel (2009). Öğretmen Adaylarının Derse Devamının Öğrenme Başarısına Etkisi.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (25), 22-32.
15. Mehmet, Ö. (2010). İlköğretim Okullarında Öğrenci Devamsızlığının Nedenleri. Eğitim ve
Bilim. Cilt 35, Sayı 156.
16. Erden, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayınevi.
17. Van Blerkom, M. L. (1996). Academic perseverance, class attendance, and performance in
the college classroom (ED 407618). İnternet’ten 08/10/2011’de ERIC (Education Resources
Information Center) veritabanından alınmıştır.
18. Özbaş, M. (2010). İlköğretim Okullarında Öğrenci Devamsızlığının Nedenleri The Reasons of
Absenteeism in Primary Schools. Eğitim ve Bilim, 35 (156), 32-44.
19. Webber, A. (2004). Best Practice Number Eight: Reduce Crime and Supporting Education
Through a Comprehensive Truancy Reduction Strategy. 08/10/2011, http//www.memphiscrime.
org/research bestpractices-8html
20. Stoll P. (1990). Absent pupils who are officially present. Education Today, 40, 3, 22-5.
21. Clifford M.A,(2005). Parents Must Take Responsibility for Truant Students, http://www.ohiobar.
org/Pages/LawYouCanUse.aspx.08/10/2011tarihinde alınmıştır.
22. Pehlivan, Z. (2006). Resmi Genel Liselerde Öğrenci Devamsızlığı ve Buna Dönük Okul Yönetimi
Politikaları (Ankara İli Örneği). Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com