You are here

Eğitim Kurumlarının Stratejik Plan Geliştirme ve Uygulama Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Share
The Problems Faced By Educational Institutions While Developing and Implementing A Strategic Plan and Suggestions For A Solution

Journal Name:

FULL TEXT (PDF): 

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
1453
Page Number-Last: 
1470

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışma; eğitim kurumlarında stratejik planların geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır ve Elazığ illerinde görev yapan 8 İl Denetmeni, 45 Okul Müdürü, 15 Müdür Yardımcısı, 36 Öğretmen ve 6 Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge personeli oluşturmuştur. Uygulanan görüşme formundan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş, kategorilere ve temalara ayrılarak, yorumlanmıştır. Katılımcıların %64’ü stratejik planların başarıya ulaşma derecesini düşük düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Ancak bu bulguya rağmen katılımcıların % 27’si stratejik planlama çalışmalarının boş, yararsız ve işlevsel olmadığını düşünmektedir. Stratejik planların geliştirilmesi ve uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ise; Planlamaya ilişkin genel sorunlar, stratejik plan geliştirme aşamasında yaşanan sorunlar, stratejik planların uygulama aşamasında yaşanan sorunlar, stratejik planlamaya ilişkin paydaşların bakış açılarından kaynaklanan sorunlar olarak temalandırılmıştır
Abstract (2. Language): 
This study aims at determining the problems that arise while developing strategic plans at educational institutions. The situational research pattern, which is a qualitative research pattern has been used for this study. Working group of the study is composed of 8 Provincial Educational Supervisors, 45 School Principals, 15 Assistant Principals, 36 Teachers and 6 R&D personnel working at Provincial Directorate of National Education all of whom work in Diyarbakır or Elazığ. Content analysis has been done for the data obtained through the implemented interview forms, the data obtained has been divided into categories and themes, and then interpreted. 64% of the participants stated the success rate of the strategic plans is low. However, despite this finding, 27% of the participants think the strategic planning works are futile, useless and are not functional. The reasons of strategic plans’ failure to succeed have been divided into sub-themes such as “general problems experienced about strategic planning, problems that arise during the step of developing a strategic plan, problems that arise during the step of implementing strategic plans, problems arising from the point of views owned by the partners about strategic planning.”

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Aksu, M. (2002). Eğitimde Stratejik Planlama ve Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Arabacı, İ.B. (2003). Müfredat laboratuvar okullarında stratejik planlama uygulamalarının değerlendirilmesi
(Malatya ili örneği) “Yayınlanmamış Doktora Tezi”. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ankara.
Arabacı, İ.B. (2007). Stratejik Planlamada Amaç, Misyon, Vizyon ve Örgütsel Slogan Gerçekleştirme
Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, A. Ü. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:
2, Sayı: 3, s.s 85-98.
Aydın, H. (2010). “Eğitimde Stratejik Planlama Meslek Lisesi ve Genel Lise Uygulamaları”. Uludağ
üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bursa.
Bryson, J.M. (1995). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations (A Guide to
Strengthening and Sustaining Organizational Achievement), San Francisco: Jossey Publishers.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Ç. E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma
Yöntemleri, Pegem Yayıncılık, 14. Baskı, Ankara.
Çanakçı, H. (2008). Elazığ İlköğretim Okullarında Hazırlanan Stratejik Planlar İle İlgili Okul Yöneticisi
ve Öğretmen Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi. A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Çoban, H. (1997). Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş, İstanbul: İnkılâp Kitapevi.
Davey, L. (1991). Çeviri: Tuba Gökçek(2009), Elementary Education Online, 8(2), ç:1-3.
Demirkaya, D. (2007). İlköğretimde Stratejik Plan Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Ankara
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması Ve Ekonomisi Bilim Dalı. Ankara
Dinçer, Ö. (1998). Stratejik Yönetim Ve İşletme Politikası. İstanbul: Timaş Matbaası.
Drucker, P. F. (1999). 21 Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları. (Bahçıvangil, İ. Gülenay G. Çev.). İstanbul:
Epsilon Yayınevi.
Eren, E. (2002), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Beta Yayınları.
Gary, Y. (1990), Skills For Managers And Laeders. USA : Prentice Hall.
John, M. B. (2004). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, USA: Jossey-Bass.
Kanalan, E. (2004). Müfredat Laboratuar İlköğretim Kurumlarında Planlı Okul Gelişim Sürecinde
Stratejik Plan Geliştirme Sorunları. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Sosyal Bilimler
Enstitüsü. Çanakkale.
Karaman, H.(2007). İlk ve Orta Öğretim Okulu Yöneticilerinin Stratejik Planlamaya Karsı
Tutumları. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Kathleen, A. (2003). Strategic Plannıng in the Universty. Universty of Wisconsin-Madison, Copyright
Universty of Wisconsin System Board of Regents.
Kırım, A. (2004). Yeni Dünyada Strateji ve Yönetim, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
1468 İ. Bakır ARABACI, Aysel NAMLI, Muhammed ZİNCİRLİ, Fulya ÖZER...
K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (4)
Kocatepe, Ş. (2010). “Eğitimde Stratejik Planlama ve Toplam Kalite Yönetime Uygulamalarının
Okul Yöneticilere Tarafından Algılanması”. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Maltepe Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
MEB. (2009). Stratejik Plan Hazırlık Programı. Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara.
Mütercimler, E. (2006). Yüksek Stratejiden Etki Odaklı Harekâta Geleceği Yönetmek. (1.Basım)
İstanbul: Alfa Yayınları.
Özen F. (2011). İlköğretim Okulu Yönetici Ve Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Geliştirme Aracı
Olarak Hesap Verilebilirlik, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Özgan, H, Baş M, Sabancı C. (2011). Liselerin Okul Stratejik Planlarında Yer Alan Stratejik
Amaçlara Ve Hedeflere Ulaşma Düzeylerinin İncelenmesi. E-Journal Of New World Sciences
Academy Education Sciences, 6, (2), 1453-1462.
Porter, M. (2003). Rekabet Stratejisi, Sektör ve Rakip Analizi Teknikleri. ( Bilgen G. U. Çev.). İstanbul:
Sistem Yayıncılık.
Richard, S. A. ve Harsberger, R. (1997). The Nuts and Bolts of Management Team Building, Virginia:
JPS Elastomenes Stuart.
Robbins S. B. (1994). Örgütsel Davranışın Temelleri Çeviren: Sevgi Ayşe Öztürk, , ETAM A.Ş
Şener, T. (2009). Eğitimde Stratejik Planlama. Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İşletme Bölümü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
Thompson, A., Strıckland, A. J. (1996). Strategic Management - Concepts & Cases. Princeton:
Irwin Mcgraw – Hill Publishing.
Uluğ, A.H. (2007). Ödemiş Anadolu Öğretmen Lisesi Stratejik Planlama Uygulaması. Dokuz Eylül
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı, İzmir.
Üzün, C. (2000). Stratejik Yönetim ve Halkla ilişkiler. İzmir: Eylül Yayınları.
Yanpar, Y. T., Kılıç F. Ve Üredi L. (2010). Stratejik Planlama Uygulamalarına İlişkin İlk ve Orta
Öğretim Okul Müdürlerinin Görüşleri, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 1,
Sayı: 1, s.s 38- 50.
Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı, Ankara:
Seçkin yayıncılık.
Zincirli, M. (2012). İlköğretim Okullarında Stratejik Planlamanın Uygulanabilirliğinin YöneticiÖğretmen
Görüşleri Ve İzleme Raporlarına Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Elazığ.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com