You are here

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Share
An Analysis Of The Anxiety Of Exam Observed In The Senior High School Students and The Affecting Factors

Journal Name:

FULL TEXT (PDF): 

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
1481
Page Number-Last: 
1494

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, lise son sınıf öğrencilerinin kuruntu ve duyuşsal kaygı düzeylerini ve kaygı düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Bu araştırmanın örneklemini, 2012 yılında Kastamonu İli Göl Anadolu Öğretmen lisesi son sınıfta okuyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 113 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından oluşturulan Öğrencileri Tanımlayıcı Kişisel Bilgi Formu ile Sınav Kaygı Envanteri, sınıflarda araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi için t testi, Tek yönlü (Oneway) Anova testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey testi kullanılmıştır. Öğrencilerin %56.6’sı (n=17) 17, % 43,4 (n=49) 18 yaşında, %53,1 (n=60) kız, %46,9(n=53) erkektir.% 86,7 (n=98) orta sosyoekonomik düzeye sahip, % 84,1(n=95) koruyucu aile yaklaşımına sahiptir. Sonuç olarak araştırma grubunda toplam kaygı ortalaması 39,708 ± 9,967; Kuruntu alt boyutu ortalaması 14,513 ± 4,014; Duyuşsal alt boyutu ortalaması 25,195 ± 6,613; olarak bulunmuştur.
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to define the level of delusions and emotional anxiety of the senior high school students as well as the affecting factors. The sampling of this research was constituted by 113 senior students of Göl Anatolian Teacher Training School who consented to take part in the study. Student Personal Information Form and Exam Anxiety Inventory are implemented to gather the data in the class by the researchers. As for the evaluation of the data, t Test and Oneway Anova Test are applied whereas Tukey Test is used to determine the group displaying difference.56.6 % of students are 17 (n=17), 43,4 (n=49) are 18 years old, 53,1 % (n=60) are girls, 46,9 % (n=53) are boys.86,7 % (n=98) are of moderate socio-economic levels,84,1 % (n=95) have foster families. As a result in the research group, the average level of anxiety has been found in total as 39,708 ± 9,967; average level of delusion subscales as14,513 ± 4,014 and average of emotional subscales is as25,195 ± 6,613.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Alyaprak, İ. (2006).Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde sınav kaygısını etkileyen faktörlerin
incelenmesi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
Altınkurt, Y. (2008).Öğrenci devamsızlıklarının nedenleri ve devamsızlığın akademik başarıya olan
etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20:129-142.
Başarır, D.(1990). Ortaokul son sınıf öğrencilerinde sınav kaygısı, durumlukkaygısı, akademik başarı
ve sınav başarısı arasındaki ilişkiler.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Baltaş, A.(2007). Stres altında ezilmeden öğrenmede vesınavlarda üstün başarı. Remzi Kitabevi,
17. Basım. İstanbul.
Bilge, A., Pektaş, İ.(2004). Öğrencilerin sosyo-kültürel özellikleri, durumluk/sürekli anksiyete
düzeyleri ve başa çıkma becerilerinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu
Dergisi.20 (1): 47–55.
Bozkurt, N.(1998). Lise öğrencilerinin okul başarısızlıklarının altında yatan, depresyonla ilişkili otomatik
düşünme kalıpları. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir.
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Etkileyen Faktörlerin... 1493
K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (4)
Çakmak,H.G.(2007). Sınav kaygısı ümraniyeilçesifarklı tür liselerde okuyan lise son sınıfı öğrencileri
üzerinde bir araştırma, eğitim yönetimi ve denetimi Yüksek Lisans Programı, İstanbul.
Ceylan, A.,Özen, Ş., Palancı, Y., Saka, G., Aydın, Y.E., Kıvrak, Y., Tangolar, Ö.(2003).
Lise son sınıflarda anksiyete-depresyon düzeyleri ve zararlı alışkanlıklar: Mardin çalışması.
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 4(3): 144–150
Cüceloğlu, D.(2005).İnsan Ve Davranışı(Psikolojinin Temel Kavramları). İstanbul, Remzi
Kitabevi.
Dawson R.H.(2001).Effects of Test AnxietyandEvaluateThreat on StudentsAchievementandMotivation,
Journal of EducationalResearch, 94(5), 284-290.
Ergene T, Yıldırım İ. (2004).Üniversite adaylarınındepresyon düzeyleri. Psikiyatri
Psikoloji vePsikofarmakoloji Dergisi, 12 (2): 91–100.
Genç, M.(2013).İlköğretim öğrencilerinin sınıf ve cinsiyete göre sınav kaygı düzeylerinin
belirlenmesi,Sosyal Bilimler Dergisi, 1:11.
Gençdoğan, B. (2006). Lise öğrencilerinin sınav kaygısı ile boyuneğicilik düzeyleri ve
sosyal destek algısı arasındaki ilişkiler, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 7(1); 153-164.
Günay, O.,Öncel, ÜN., Erdağan, Ü., ve arkadaşları.(2008). Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Durumluluk
ve Sürekli Anksiyete Düzeyini Etkileyen Faktörler, Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(2)77-85.
Gökçedağ, S. (2001).Lise Öğrencilerinin okul başarısı ve kaygı düzeyiüzerinde anne- baba tutumlarının
etkilerinin belirlenip karşılaştırılması.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Dokuz Eylül
Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı.
Soylu, Ö. (2002).Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerinailelerinden sosyal destek algılayıp -algılamama
durumlarına göre psikolojikbelirtiler yönünden karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi,
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Spıelberger C. (1972).TheoryandResearch in Anxiety.NewYork,AcademicPress.
Şahin, H., Günay, T., Batı, H.(2006).İzmir ili bornova ilçesi lise son sınıf öğrencilerindeüniversiteye
giriş sınavı kaygısı, Sted Dergisi,15:6:107-112.
Özbaş, A.A.,Sayın, A.,Çoşar, B.(2012).Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde sınav öncesi
anksiyete düzeyi ile erken dönem uyumsuz şema ilişkilerinin incelenmesi,Bilişsel Davranışçı
Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 1; 81-89.
Öner, N. (1990). Sınav kaygısı envanteri el kitabı. İstanbul: Yükseköğretimde Rehberliği Yayma
Vakfı Yayını No:1.
Öner, N., Le Compte, A.(1998).Süreksiz Durumluluk/Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbul,
Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, (2. Basım).
Ök, M.(1990). 13-15 yaş gurubu orta öğretim öğrencilerinde kaygıdüzeyi,Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Kayapınar, E. (2006). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı (oks)’na hazırlanan
ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerinin incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyon.
Kısa, S.(1996). İzmir il merkezinde dershaneye devam eden lise son sınıf öğrencilerinin sınav
kaygılarıyla ana-baba tutumları arasındaki ilişki, Yüksek lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
1494 Havva KAÇAN SOFTA, Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU, Fatma ÇABUK...
K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (4)
Kuzgun, Y.(1972). Ana baba tutumlarının kendini gerçekleştirme düzeyine etkisi. Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
Yılmaz, M., Ocakçı AF. (2010).Bir Kız Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Anksiyete
Düzeylerinin Belirlenmesi.
Yıldız, H.Y. (2007). Sınav kaygısı anne baba tutumları ve mükemmeliyetçilik arasındaki ilişkinin
incelenmesi,Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com