You are here

Ortaöğretim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin Farklılıkların Yönetimine İlişkin Algılarının İncelenmesi

Share
Investigate The High School Teachers’ Perceptions On Diversity Management
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
203
Page Number-Last: 
216

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin farklılıkların yönetimine ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Diyarbakır ili genelindeki Anadolu liselerinde görevli 1088 öğretmen; örneklemini ise tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen 464 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verileri “farklılıkların yönetimi” ölçeğiyle toplanmıştır. Araştırmada, ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin farklılıkların yönetimine ilişkin algılarının iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanısıra, öğretmenlerin farklılıklara yönelik yaklaşımlar ile yönetsel uygulamalara ilişkin algılarının cinsiyet, okulda çalışma süresi, sendika üyeliği, medeni durum, coğrafi bölge, yaş ve okulun yerleşim yeri değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı da görülmüştür. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir. Bu önerilerden bazıları şunlardır: Görevlendirmelerde öğretmenlerin farklıklarının dikkate alınması, farklılıklarla ilgili düşüncelerin rahat bir şekilde dile getirilebileceği ortamların oluşturulması.
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to investigate the high school teachers’ perceptions on diversity management in terms of some variables. The study is in survey model. The population consists of 1088 teachers working in Anatolian High School in the city center of Diyarbakır and 464 teachers who were choosen with stratified sampling method consists of the sample of the study. Data of the study is collected with “Diversity Management” scale. It is found that high school teachers’ perceptions on diversity management is good. Also teachers’ perceptions on approaches to diversity management and managerial practices do not significantly differ in terms of gender, current school service time, syndicate, marital status, geographical location, age and settlement. However teachers’ perceptions on managerial practices differ significantly in terms of the number of the teachers at school. Based on the findigs of the study some suggestions are proposed. Among them; considering the teachers’ diversity while employing them, creating a free environment to reflect ideas on diversity.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Akbulut, Y. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
Aksu, N. (2008). Örgüt kültürü bağlamında farklılıkların yönetimi ve bir uygulama. Yayımlanmamış
Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.
Balyer, A., Gündüz, Y. (2010). Yönetici ve Öğretmenlerin Okullarında Farklılıkların Yönetimine
İlişkin Algılarının İncelenmesi. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32.
Bantel, K., Jackson, S. (1989). Top Management and Innovation in Banking Does The Composition
of The Top Team Make a Difference. Strategic Management Journal, 10(1).
Bergen, Von.W. C., Soper, B., Foster, T. (2002). Unintended Negative Effects of Diversity Management.
Puplic Personnel Management, Yaz Dönemi, 32(2).
Brown, S. L. (2008). Diversity in the workplace: a study of gender, race, age, and salary level. Unpublished
Doctoral Thesis. Capella University.
Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Choi, S., Rainey, H. G. (2010). Managing Diversity in U.S. Federal Agencies: Effects of Diversity
and Diversity Management on Employee Perceptions of Organizational Performance. Public
Administration Review, 70(1).
CIPD Change Agenda. (2005). Managing diversity: linking theory and practice to business performance.
http://www.cipd.co.uk/NR/rdonlyres/D4D2D91FC8A4FD2A814B80A55A60B87/0/
mandivlink0405.pdf (Erişim Tarihi: 05.03.2014)
Çetin, N. (2009). İlköğretim okullarında yöneticilerin öğretmenler arasındaki farklılıkları yönetme
yeterlilikleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
Ergül, H. F., Kurtulmuş, M. (2014). Farklılıkların Yönetimi Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması.
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22.
214 Mehmet KURTULMUŞ...
Ocak 2016 Cilt:24 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi
Esty, K., Griffin, R., Hirsch, M. S. (1995). Workplace Diversity: A Manager’s Guide to Solving
Problems and Turning Diversity Into a Competitive Advantage. www. http://books.google.com
(Erişim Tarihi: 03.02.2014)
Green, K. A., López, M., Wysocki, A., Kepner, K. (2012). Diversity in the workplace: benefits, challenges,
and the required managerial tools. University of Florida. http://edis.ifas.ufl.edu/hr022
adresinden 18.03.2013 tarihinde indirilmiştir.
Griffin, R. W., Moorhead, G. (2010). Organizational Behavior: Managing People and Organizations.
South Western: Cengage Lerning.
Güleş, H. (2012). Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar. The Journal
of Academic Social Science Studies, 5(8).
Güllüpınar, F. (2013). Uluslararası işletmelerde örgüt kültürü. uluslararası işletmecilik. Anadolu
Üniversitesi Yayınları. Yayın no: 2591. Eskişehir.
Karademir, T., Çoban, B., Devecioğlu, S. Karakaya, Y. E., Yücel, A. S. (2012). Güzel Sanatlar ve
Spor Lisesi Yönetici ve Öğretmenlerinin Farklılıkların Yönetimi Konusundaki Görüşleri. Niğde
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1).
Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (7. Basım). Ankara: Alkım Yayınları.
Küçüksille, E. (2008). Parametrik Hipotez Testleri. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri
(Editor: Şeref Kalaycı). Ankara: Asil yayıncılık.
Lumby, J. & Coleman, M. (2007). Introduction: Diversity, leadership and education http://www.sagepub.
com/upm-data/14398_Lumby_Chapter_1.pdf adresinden 10.04.2013 tarihinde indirilmiştir.
Memduhoğlu, H. B. (2007). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre Türkiye’de kamu liselerinde
farklılıkların yönetimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
Memduhoğlu, H. B. (2011a). Liselerde Farklılıkların Yönetimi: Bireysel Tutumlar, Örgütsel Değerler
ve Yönetsel Politikalar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2).
Morrison, M., Lumby, J., Sood, K. (2006). Diversity and Diversity Management: Messages From
Recent Research. Educational Management Administration ve Leadership, 34(3).
Ngema, J. A. (2009). An investigation of the role of the primary schools principals in managing
diversity. Unpublished Master’s Disertation. University of Zululand.
Pedersen, E. R., Tywuschik, S., Gardey, G. S. (2008). Diversity Management in Business Schools: Emerging
Trends New Priorities an Good Practices. European Academy of Business in Society (EABİS).
Rosado, C. (2006). What do we mean by “Managing diversity”?. Workforce Diversity.3.
Scholten, C. L., Weheliye, A. J., Wolffram, A. (2009). Institutionalisation of Gender and Diversity
Management in Engineering Education. European Journal of Engineering Education, 34(5).
Sharma, S. (2005). Multicultural Education: Teachers’ Perceptions and Preparation. Journal Of
College Teaching And Learning, 2(5).
Soldan, Z. (2009). Does Management Walk The Talk? Study of Employee Perceptions. Journal of
Diversity Management, 4(4).
Şişman, M., Güleş, H, Dönmez, A. (2010). Demokratik Bir Okul Kültürü İçin Yeterlilikler Çerçevesi.
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1).
http://diyarbakir.meb.gov.tr/www/dimemos-verilerine-gore-tumokullarimiz/... 04.09.2013
http://www.uk.sagepub.com/upm-data/14398_Lumby_Chapter_1.pdf. Introduction: Diversity, Leadership
and Education. 08.03.2013.
Van Vuuren, H. J., Van Der Westhuizen, P. C., Van Der Walt, J.L. (2012). The Management of
Diversity in Schools — A balancing act. International Journal of Educational Development, 32.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com