You are here

Deleuze’ün Felsefe Kavrayışı

Share
Deleuze’s Conception of Philosophy
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

FULL TEXT (PDF): 

Publication Year:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
131-145

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu makalede çağdaş post-yapısalcı ve postmodern felsefelerde son derece önemli bir yere sahip olan Deleuze’ün farklılık felsefesini incelenmeye çalışılacağız. Bu amacın gerçekleştirilmesi için, Deleuze’ün klasik felsefe veya metafizik yaklaşım biçimlerini ne şekilde eleştirildiğinin anlaşılması son derece önemlidir. Deleuze göre, Batı düşünce geleneğinde hâkim olan felsefî yaklaşım, bir özdeşlik mantığı üzerine dayanmak suretiyle, farklılık ve tekilliği tahrip eden homojen bir ortama işaret eder. Öte yandan, Deleuze’ün kendi felsefesi, Aynı lehine farklılık ve tekilliği oradan kaldırmaya çalışan felsefî yaklaşımlara karşı mücadele veren bir farklılık felsefesi olarak görülebilir. Bundan dolayı biz de, öncelikli olarak Deleuze’ün özdeşlik anlayışı üzerine kurulu olan klasik varlık felsefelerine yönelik eleştirilerini ele alıp, daha sonra da Deleuze’ün fark felsefesini, Spinoza, Hume, Nietzsche ve Bergson felsefeleriyle bağlantılı bir biçimde ele almaya çalışacağız.
Abstract (2. Language): 
In this article, we will try to investigate Deleuze’s philosophy of difference that has a crucial place in the contemporary post-structuralist and postmodern philosophy. It is important to understand how Deleuze criticizes classical philosophy or metaphysical aproaches in order to realize this aim. According to Deleuze, depending up on a logic of identity, the dominant philosophical approach in Western philosophycal tradition points out a homogenous medium that destroys difference and singularity. On the other hand, Deleuze’s own philosophy can be seen as a philosophy of difference that strives against the philosophical approaches which try to eleminate difference and singularity for the sake of the Same. For this reason, firstly we will take up Deleuze’s critique of classical philosophy of Being that is established on the concept of identity. After that we will try to discuss Deleuze’s own philosophy of difference with reference to Spinoza, Hume, Nietzsche, and Bergson’s philosophy.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

AKAY, Ali (1995) “Felsefe Nedir? Üzerine”, Toplumbilim: Gilles Deleuze Özel Sayısı,
Sayı: 5, Kasım 1995.
BEDDOES, Diane J. “Chapter II: Losin Face”, Breeding Demons A Critical Enquiry into
the Relationship between Kant and Deleuze with Specific Reference to Women,
http://www.cinestatic.com/trans-mat/Beddoes/BDcontents.htm 16.03.2009 16:23.
BEST, Steven ve KELNER, Dauglas (1998) Postmodern Teori, (çev. Mehmet Küçük),
Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
BOGUE, Ronald, (1995) “Deleuze’ün Nietzsche’si: Düşünce, Güç İstenci ve Ebedi
Dönüş”, Toplumbilim: Gilles Deleuze Özel Sayısı, Sayı: 5, Kasım 1995.
BOGUE, Ronald (2002) Deleuze ve Guattari, (çev. İsmail Öğretir ve Ali Utku), Birey
Yayıncılık, İstanbul.
BUCHANAN, Ian (2001) “Deleuze’s ‘Immanent Historicism’”, Parallax, 2001, vol. 7,
no. 4.
COLBROOK, Claire (2002) Understanding Deleuze, Allen & Unwin.
CRAIG, Edward (2005), The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, Routledge
University Press, London and New York.
DELEUZE and GUATTARI (1987) A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia
(Translated by. Barian Massumi), University of Minnesota Press, Minneapolis and London.
DELEUZE and GUATTARI (1996) Felsefe Nedir? (çev. Turhan Ilgaz), Yapı Kredi
Yayınları, İstanbul.
DELEUZE ve GUATTARI (1990) Kapitalizm ve Şizofreni 1, “Göçebebilimi İncelemesi:
Savaş Makinesi”, (çev. Ali Akay), Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
DELEUZE (1989) Nietzsche and Philosophy, (Translated by. Hugh Tomlinson), The
Athlone Press, New York.
DELEUZE (2001) “Immanence: A Life”, Pure Immanence: Essay on a Life (Translated
by. Anne Boyman), Urzone Inc., New York.
DELEUZE (2004) Proust ve Göztergeler, (çev. Ayşe Meral), Kabalcı Yayınları, İstanbul.
DELEUZE (2005) Bergsonculuk, (çev. Hakan Yücefer), Otonom Yayıncılık, İstanbul.
DELEUZE (2006) Nietzsche (çev. İlke Karadağ), Otonom Yayıncılık, İstanbul.
DESCOMBES, Vincent (1993) Modern Fransız Felsefesi, (çev. Aziz Yardımlı), İdea
Yayınevi, İstanbul.
GUTTING, Garry (2001) French Philosophy in the Twentieth Century, Cambridge
University Press, Cambridge.
HARDT, Michael (2002) Gilles Deleuze: Felsefede Bir Çıraklık, (Çev. İsmail Öğretir ve
Ali Utku), Birey Yayıncılık, İstanbul.
LAMBERT, Gregg, “Deleuze and the “Dialectic” (a.k.a. Marx and Hegel)”, Strategies,
Vol. 15, No. 1.
LECHTE, John (1994) Fifty Key Contemporary Thinkers, Routledge, London and New
York.
MARTIN, Jean-Clet (1997) “Deleuze’s Philosophy of the Concrete”, The South Atlantic
Quaterly 96: 3, Summer 1997.
MAY, Todd (2005) Gilles Deleuze: An Introduction, Cambridge University Press,
Cambridge.
MURPHY, Timothy S. (2001) “Deleuze, Gilles”, Encyclopedia of Postmodernism, (ed.
Victor E. Taylor and Charles E. Winquist), Routledge, London and New York.
RAJCHMAN, John (2000) The Deleuze Connections, TheMIT Press, Cambridge.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com